Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budowle przemysłowe
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-504-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Oruba Rajmund (roruba@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych IS1A_K01, IS1A_K03, IS1A_K02 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 zotrafi ocenić budynki i obiekty przemysłowe pod kątem bezpieczeństwa, użytkowalności oraz interakcji ze środowiskiem IS1A_U25 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 potrafi wykonać wstępny projekt konstrukcji budynku typu halowego IS1A_U02, IS1A_U01, IS1A_U09 Execution of a project
M_U003 potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków i budowli przemysłowych IS1A_U16 Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna specyfikę budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń i wpływów środowiskowych IS1A_W14, IS1A_W16 Examination
M_W002 zna klasyfikacje i charakterystykę ustrojów konstrukcyjnych budynków przemysłowych oraz aspekty związane z zapewnieniem wytrzymałości i sztywności przestrzennej ich ustroju nośnego IS1A_W14, IS1A_W16 Examination
M_W003 zna rozwiązania konstrukcyjne budowli przemysłowych (kominy przemysłowe, chłodnie kominowe, wieże ciśnień, maszty, stalowe budowle wieżowe, zbiorniki na ciecze i gazy, fundamenty pod maszyny oraz składy na materiały sypkie – silosy i bunkry) IS1A_W14, IS1A_W11, IS1A_W16 Examination
M_W004 zna problematykę wpływów środowiskowych na bezpieczeństwo i trwałość obiektów budowlanych w tym oddziaływania związane z eksploatacją górniczą (deformacje powierzchni oraz wstrząsy górnicze) IS1A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 zotrafi ocenić budynki i obiekty przemysłowe pod kątem bezpieczeństwa, użytkowalności oraz interakcji ze środowiskiem - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać wstępny projekt konstrukcji budynku typu halowego - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynków i budowli przemysłowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna specyfikę budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń i wpływów środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_W002 zna klasyfikacje i charakterystykę ustrojów konstrukcyjnych budynków przemysłowych oraz aspekty związane z zapewnieniem wytrzymałości i sztywności przestrzennej ich ustroju nośnego + - - - - - - - - - -
M_W003 zna rozwiązania konstrukcyjne budowli przemysłowych (kominy przemysłowe, chłodnie kominowe, wieże ciśnień, maszty, stalowe budowle wieżowe, zbiorniki na ciecze i gazy, fundamenty pod maszyny oraz składy na materiały sypkie – silosy i bunkry) + - - + - - - - - - -
M_W004 zna problematykę wpływów środowiskowych na bezpieczeństwo i trwałość obiektów budowlanych w tym oddziaływania związane z eksploatacją górniczą (deformacje powierzchni oraz wstrząsy górnicze) + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Specyfika budownictwa przemysłowego w zakresie funkcji, obciążeń, itp.
 2. Hale przemysłowe: klasyfikacja i charakterystyka ustrojów konstrukcyjnych – ustroje płaskie: belkowo-słupowe, ramowe i łukowe, przekrycia z dźwigarów powierzchniowych. Stateczność i sztywność przestrzenna budynków – stężenia i dylatacje.
 3. Przemysłowe budowle wieżowe: masywne (żelbetowe kominy przemysłowe jedno- i wieloprzewodowe, chłodnie kominowe, wieże ciśnień) oraz maszty i budowle wieżowe stalowe.
 4. Zasobniki na materiały sypkie (bunkry, silosy), zbiorniki na wodę, paliwa i gazy.
 5. Fundamenty pod maszyny – oddzialywania dynamiczne od maszyn i urządzeń.
 6. Oddziaływanie środowiska przemysłowego na obiekty budowlane: wpływ czynników środowiskowych na przyspieszone zużycie i uszkodzenia. Korozje chemiczna i fizyczna.
 7. Wpływy eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe: wpływy bezposrednie i pośrednie, deformacje terenu i wstrząsy górnicze. Odkształcenia i przemieszczenia obiektów budowlanych na terenach górniczych – budynki sztywne i odkształcalne, liniowe obiekty inżynierskie, budowle typu wieżowego.
 8. Oddziaływanie budowli na środowisko: oddziaływania bezpośrednie (wpływ budowy na kształtowanie środowiska, zmiany stosunków wodnych w podłożu itp.) i pośrednie (eksploatacyjne).

Project classes:

 1. Wstępny projekt hali przemysłowej (charakterystyczne przekroje pionowe i rzuty poziome).
 2. Zasady konstruowania budynków i budowli przemysłowych – analiza w oparciu o normy oraz dokumentację projektową wybranych obiektów przemysłowych (hale przemysłowe, kominy jedno- i wieloprzewodowe, chłodnie kominowe, zbiorniki).
 3. Trwałość i zużycie techniczne budowli w warunkach środowiska przemysłowego. Zużycie naturalne i czynniki przyspieszające zużycie. Metody określania stopnia zużycia obiektu. Zużycie i uszkodzenia a bezpieczeństwo konstrukcji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 165 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Completion of a project 40 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia ważona wyników egzaminu oraz zaliczenia (0,6•E + 0,4•Z).

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone przedmioty: materiałoznawstwo, budownictwo ogólne i instalacje budowlane, mechanika i wytrzymałość materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Kral L.: Elementy budownictwa przemysłowego, t. I, II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984.
2. Kwiatek J.: Podstawy budownictwa na terenach górniczych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
3. Markiewicz P.: Projektowanie budynków halowych. Vademecum projektanta. ARCHI-PLUS, Kraków 2004.
4. Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe: kominy, wieże, maszty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Broniewski T., Fiertak M.: Ochrona budowli przed korozją. Fizykochemiczne podstawy procesów korozyjnych w budownictwie, t. 1, Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 1991.
2. Budownictwo betonowe, tom XII – Budowle przemysłowe. Praca zb. pod kier. I. Kisiela, Arkady, Warszawa 1970.
3. Grabiec K.: Żelbetowe konstrukcje cienkościenne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
4. Kłoś Cz., Mitzel A., Suwalski J.: Zbiorniki na ciecze. Obliczanie i konstrukcja. Arkady, Warszawa 1961.
5. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. GiG, Katowice 2007.
6. Stankiewicz H.: Zabezpieczenie budowli przed wilgocią, wodą gruntową i korozją. Arkady, Warszawa 1984.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None