Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy inżynierii lądowej
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-505-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych IS1A_K01, IS1A_K03, IS1A_K02 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi wykonać wstępny projekt drogi ogólnodostępnej w zakresie geometrii i rozwiązań materiałowych IS1A_U02, IS1A_U01 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 potrafi ocenić obiekty inżynierskie związane z trasami komunikacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa, użytkowalności oraz interakcji ze środowiskiem IS1A_U25 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U003 potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną obiektów inżynierskich IS1A_U16 Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna zasady projektowania tras komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) IS1A_W11, IS1A_W16 Examination,
Execution of a project
M_W002 zna charakterystykę konstrukcyjną oraz problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podstawowych obiektów inżynierskich IS1A_W11, IS1A_W16 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać wstępny projekt drogi ogólnodostępnej w zakresie geometrii i rozwiązań materiałowych - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić obiekty inżynierskie związane z trasami komunikacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa, użytkowalności oraz interakcji ze środowiskiem + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną obiektów inżynierskich - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna zasady projektowania tras komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) + - - + - - - - - - -
M_W002 zna charakterystykę konstrukcyjną oraz problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podstawowych obiektów inżynierskich + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

  1. Drogi. Podstawowe określenia oraz klasyfikacja techniczna dróg i ulic. Zasady projektowania: droga w planie sytuacyjnym, w przekroju podłużnym i poprzecznym.
  2. Koleje. Elementy składowe oraz klasyfikacja techniczna. Zasady projektowania: trasa w planie, przekroju podłużnym i poprzecznym. Rozjazdy i skrzyżowania, stacje i przystanki.
  3. Ściany oporowe – parcie czynne i odpór gruntu, zasady konstruowania i stateczność, ścianki szczelne. Stateczność skarp i stoków, ruchy masowe w obrębie stoku.
  4. Mosty, wiadukty, estakady. Klasyfikacja ustrojów nośnych. Mosty belkowe, ramowe, łukowe, wiszące i podwieszone. Konstrukcja przęsła. Przyczółki i filary, łożyska.
  5. Tunele i miejskie budowle podziemne – klasyfikacja, zasady projektowania. Tunele kolejowe, drogowe, miejskie. Metody budowy tuneli (klasyczne górnicze, tarczowa, odkrywkowa, zatapianych segmentów), obudowa tymczasowa i stała. Izolacje przeciwwodne, wentylacja, oświetlenie.

Project classes:

  1. Projekt odcinka drogi ogólnodostępnej (plan sytuacyjny, profil podłużny, przekroje poprzeczne).
  2. Analiza dokumentacji projektowej wybranych obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, tunele, autostrady i drogi ekspresowe, węzły drogowe).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 165 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Completion of a project 40 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia ważona wyników egzaminu oraz zaliczenia (0,6•E + 0,4•Z).

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone przedmioty: materiałoznawstwo, budownictwo ogólne i instalacje budowlane, mechanika i wytrzymałość materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Furtak K.: Wprowadzenie do projektowania mostów. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1999.
2. Gałczyński S.: Podstawy budownictwa podziemnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
3. Młodożeniec W.: Budowa dróg – podstawy projektowania. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2011.
4. Pelz M. Drogi kolejowe. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1986.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Datka S.: Ulice. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1986.
2. Edel R.: Odwodnienie dróg. WKiŁ, Warszawa 2000.
3. Krystek R.: Węzły drogowe i autostradowe. WKŁ, Warszawa 1998.
4. Stamatello H.: Tunele i miejskie budowle podziemne. Arkady, Warszawa 1970.
5. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu drogowego. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.
6. Tracz M., Chodur J., Gaca S.: Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I. Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa, 2001.
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430, 1999.
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. nr 63, 2000.
9. Wytyczne projektowania dróg. WDP-1, WDP-2, WDP-3, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1995.
10. Wytyczne projektowania ulic. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1992.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None