Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy informacji przestrzennej
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-507-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych IS1A_K01, IS1A_K05 Activity during classes
M_K002 ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych IS1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 posiada umiejętność tworzenia bazy danych GIS IS1A_U11 Activity during classes,
Project
M_U002 posiada uniejętność wykonywania analiz przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji w inżynierii środowiska IS1A_U11 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych IS1A_W10 Test
M_W002 posiada wiedzę na temat modeli danych przestrzennych IS1A_W10 Test
M_W003 posiada wiedzę na temat analiz przestrzennych IS1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_K002 ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność tworzenia bazy danych GIS - - - + - - - - - - -
M_U002 posiada uniejętność wykonywania analiz przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji w inżynierii środowiska - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat modeli danych przestrzennych + - - + - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę na temat analiz przestrzennych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Modele danych

  Układy współrzędnych w aspekcie wykorzystania w systemie Rozwarstwienie geometryczne i tematyczne obiektów, zasady odwzorowania struktur obiektów. Problem integracji danych w systemach GIS ze względu na różne skale, formaty danych i układy współrzędnych.
  Konwersje wektora na raster i odwrotnie. Relacje między obiektami w modelach topologicznych. Model rastrowy – transformacja przestrzeni dwu- w jednowymiarow integracja informacji z elementami rastra. Struktury blokowe – efektywna organizacja informacji w zbiorach tematycznych.

 2. Wprowadzenie do SIP

  Modelowanie przestrzeni realnej, redukcja przestrzeni do postaci dwu i jednowymiarowej. Zależność pomiędzy światem realnym a SIP, sposób przedstawienia, słabość modelu dyskretnego.
  Bazy danych i struktura danych. Gromadzenie danych w systemie; struktura, typy, formaty, rozmiar danych. Modele danych GIS: rastrowy, wektorowy; przykłady, porównanie. Model danych wektorowych: spaghetti, obiektowy, topologiczny. CAD a GIS.

 3. Analizy przestrzenne

  Numeryczne modele powierzchni terenowej. Rodzaje analiz rastrowych. Reklasyfikacja i algebra map. Operatory odległości, operatory sąsiedztwa (analizy na DTM, mapy nachyleń, ekspozycji, symulowanie oświetlenia powierzchni terenu, wizualizacje 3D, generowanie map tarcia, kosztów, wybór najkrótszej drogi).
  Wymiana danych pomiędzy programami GIS i CAD. Optymalizacja analiz GIS, wybór odpowiedniego modelu danych. Analizy wektorowo-rastrowe. Wykorzystanie narzędzi GIS w modelach wykorzystywanych w inżynierii środowiska.
  Prezentacje kartograficzne wyniku analizy przestrzennej. Środki narzędziowe GIS i typowe zadania za pomocą systemów informacji przestrzennej.

Project classes:
 1. Tworzenie przestzrennych baz danych

  Projektowanie bazy danych SIP.
  Wprowadzanie danych kartograficznych (CAD), alfanumerycznych (pliki ASCII), rastrowych (skany map dane teledetekcyjne)
  Modele danych (wektorowe i rastrowe), konwersje.
  Integracja danych w różnych skalach, formatach i układach współrzędnych w systemie SIP (praca własna).

 2. Analizy przestzrenne jako DSS w inżynierii środowiska

  Analizy przestrzenne w modelu wektorowym i rastrowym badanie wpływu nowej inwestycji na środowisko.
  Analizy z wykorzystaniem NMT, prezentacja kartograficzna wyniku analizy przestrzennej (praca własna).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 15 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen: z ćwiczeń projektowych i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Longley Paul A., Goodchild Michael F., Maguire David J., Rhind David W.: GIS Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN 2006. Bielecka E.: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. PJWSTK, Warszawa 2006. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Kwietniewski M.: GIS w wodociągach i kanalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Urbański: Zrozumieć GIS. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak