Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Air Quality Protection
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-602-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Mazur Marian (mmazur@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Oleniacz Robert (oleniacz@agh.edu.pl)
dr inż. Janicka Monika (dziugiel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne, w tym ekonomiczne, prawne i środowiskowe aspekty działalności człowieka związanej z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje, wykazując przy tym postawę proekologiczną IS1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_K002 potrafi przy wykonywaniu powierzonych na zajęciach zadań współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS1A_K03 Activity during classes,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_K003 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania oraz sposoby jego realizacji IS1A_K04 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_K004 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko oraz współczesnych osiągnięć techniki w zakresie minimalizacji tego oddziaływania i innych sposobów rozwiązywania wybranych problemów ochrony środowiska; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K005 rozumie misję własnej uczelni i jej znaczenie dla nauki, gospodarki i społeczeństwa; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku, zwłaszcza w zakresie inżynierii środowiska Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi korzystać z literatury, norm branżowych i instrukcji do zajęć w celu samokształcenia się, podnoszenia kompetencji zawodowych, przygotowania się do zajęć oraz planowania i przeprowadzania eksperymentów IS1A_U12, IS1A_U01, IS1A_U06 Activity during classes,
Examination,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Execution of a project
M_U002 potrafi przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych współpracować w zespole przyjmując w nim różne role IS1A_U02 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U003 umie sporządzać pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, dokumentując w nich uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów i obliczeń oraz wyciągając na ich podstawie prawidłowe wnioski IS1A_U12, IS1A_U03 Report
M_U004 potrafi wykonywać pomiary składu gazów odlotowych i wyznaczać gęstość mieszaniny gazów oraz - zgodnie z zadaną specyfikacją - skonfigurować zestaw pyłomierza grawimetrycznego i prowadzić izokinetyczny pobór częściowego strumienia gazu z wykorzystaniem centralnej jednostki pomiarowej pyłomierza IS1A_U12 Report,
Execution of laboratory classes
M_U005 potrafi identyfikować wybrane rodzaje pyłów i źródła ich pochodzenia oraz oceniać podstawowe parametry charakteryzujące złoże pobranej próbki pyłów IS1A_U12, IS1A_U14 Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U006 potrafi - zgodnie z zadaną procedurą - wykonać manualny pomiar stężenia wybranej substancji zanieczyszczającej w powietrzu z wykorzystaniem aspiracyjnej techniki poboru próbki IS1A_U12 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U007 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania wykorzystywanej aparatury pomiarowej oraz ocenić przydatność stosowanych rozwiązań technicznych w inżynierii ochrony powietrza IS1A_U18 Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Examination
M_U008 potrafi wyrażać stężenia substancji w ośrodku gazowym w różnych jednostkach i warunkach odniesienia oraz ocenić przydatność i zastosować podstawowe metody obliczeniowe wykorzystywane rutynowo do określania ilości zanieczyszczeń unoszonych ze źródeł wraz z gazami odlotowymi i emitowanych do powietrza atmosferycznego IS1A_U22, IS1A_U14 Test,
Report,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U009 potrafi określać standardy emisyjne dla instalacji spalania paliw oraz spalania i współspalania odpadów, a także kontrolować ich dotrzymywanie IS1A_U22, IS1A_U14 Activity during classes,
Examination,
Execution of exercises
M_U010 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować odśrodkowe urządzenie odpylające gazy odlotowe (cyklon pojedynczy) i ocenić efektywność jego konstrukcji IS1A_U23, IS1A_U22 Engineering project,
Project
M_U011 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować przeciwprądową kolumnę absorpcyjną z wypełnieniem, w tym wykonać obliczenia sprawności absorpcji, bilansu masowego absorbera oraz wymiarów kolumny IS1A_U23, IS1A_U22 Activity during classes,
Engineering project,
Project
M_U012 umie narysować w wybranej skali zwymiarowany przekrój zaprojektowanego przez siebie urządzenia oczyszczającego gazy odlotowe, wykorzystując do tego celu narzędzia informatyczne IS1A_U09 Execution of a project
M_U013 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu ochrony powietrza dostrzegać ich aspekty środowiskowe, w tym uwzględniać skuteczność działania stosowanych urządzeń ochrony atmosfery oraz wpływ źródeł emisji na jakość powietrza IS1A_U15, IS1A_U18 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U014 potrafi wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz oceniać oddziaływanie na jakość powietrza zespołu źródeł emisji, stosując do tego celu referencyjne metodyki modelowania IS1A_U13 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna i rozumie terminologię z zakresu ochrony powietrza; zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, w tym ich główne źródła emisji w Polsce, sposoby powstawania i wynikające z nich zagrożenia IS1A_W07, IS1A_W18 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 ma wiedzę dotyczącą głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony powietrza, umożliwiającą naliczanie opłat i kar za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, monitorowanie wielkości emisji i kontrolę spełniania standardów emisyjnych z instalacji oraz dokonywanie oceny jakości powietrza IS1A_W17, IS1A_W18, IS1A_W27 Examination,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W003 zna i rozumie główne metody obliczeniowe stosowane w ocenie unosu i emisji substancji zanieczyszczających powietrze oraz skuteczności działania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe IS1A_W22 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W004 ma wiedzę pozwalającą na dobór i stosowanie właściwych metod pomiarowych wykorzystywanych w monitoringu wielkości emisji do powietrza, w tym w zakresie pomiaru składu gazów odlotowych i stężeń podstawowych substancji zanieczyszczających oraz dokonywania reprezentatywnych poborów i analiz próbek gazowych i pyłowych IS1A_W17 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W005 zna rodzaje, szczegóły konstrukcyjne i zasadę działania głównych urządzeń odpylających gazy odlotowe, a także wady i zalety oraz czynniki wpływające na skuteczność pracy najczęściej stosowanych odpylaczy IS1A_W18 Examination,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W006 zna rodzaje procesów oczyszczania gazów odlotowych z substancji gazowych, ich wady i zalety, zakres zastosowań oraz podstawowe urządzenia wykorzystywane do ich realizacji IS1A_W18 Examination,
Execution of a project
M_W007 ma podstawową wiedzę z zakresu głównych metod ograniczania emisji do powietrza tlenków siarki, azotu i węgla, lotnych związków organicznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych dioksyn i furanów oraz substancji zapachowych IS1A_W18 Examination,
Activity during classes,
Execution of a project
M_W008 zna i rozumie zasady projektowania lub doboru wybranych urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych lub ich niektórych elementów IS1A_W23 Examination,
Execution of a project
M_W009 orientuje się w trendach rozwojowych inżynierii ochrony powietrza, zwłaszcza w zakresie metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających ze źródeł stacjonarnych oraz najnowszych technik pomiarowych i obliczeniowych stosowanych w ocenie emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza IS1A_W26 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W010 zna kryteria oceny jakości powietrza i podstawowe metody pomiarowe i obliczeniowe stosowane do tej oceny; orientuje się w stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce IS1A_W07, IS1A_W17, IS1A_W22, IS1A_W18 Examination,
Participation in a discussion,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W011 orientuje się w problemie globalnego ocieplenia, zna rodzaje gazów cieplarnianych i podstawy handlu uprawnieniami do ich emisji IS1A_W07, IS1A_W28, IS1A_W27 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne, w tym ekonomiczne, prawne i środowiskowe aspekty działalności człowieka związanej z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz odpowiedzialności za podejmowane w tym zakresie decyzje, wykazując przy tym postawę proekologiczną + - + + - - - - - - -
M_K002 potrafi przy wykonywaniu powierzonych na zajęciach zadań współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
M_K003 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania oraz sposoby jego realizacji - - + + - - - - - - -
M_K004 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko oraz współczesnych osiągnięć techniki w zakresie minimalizacji tego oddziaływania i innych sposobów rozwiązywania wybranych problemów ochrony środowiska; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały + - + + - - - - - - -
M_K005 rozumie misję własnej uczelni i jej znaczenie dla nauki, gospodarki i społeczeństwa; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku, zwłaszcza w zakresie inżynierii środowiska + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi korzystać z literatury, norm branżowych i instrukcji do zajęć w celu samokształcenia się, podnoszenia kompetencji zawodowych, przygotowania się do zajęć oraz planowania i przeprowadzania eksperymentów + - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych współpracować w zespole przyjmując w nim różne role - - + - - - - - - - -
M_U003 umie sporządzać pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, dokumentując w nich uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów i obliczeń oraz wyciągając na ich podstawie prawidłowe wnioski - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi wykonywać pomiary składu gazów odlotowych i wyznaczać gęstość mieszaniny gazów oraz - zgodnie z zadaną specyfikacją - skonfigurować zestaw pyłomierza grawimetrycznego i prowadzić izokinetyczny pobór częściowego strumienia gazu z wykorzystaniem centralnej jednostki pomiarowej pyłomierza - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi identyfikować wybrane rodzaje pyłów i źródła ich pochodzenia oraz oceniać podstawowe parametry charakteryzujące złoże pobranej próbki pyłów - - + - - - - - - - -
M_U006 potrafi - zgodnie z zadaną procedurą - wykonać manualny pomiar stężenia wybranej substancji zanieczyszczającej w powietrzu z wykorzystaniem aspiracyjnej techniki poboru próbki - - + - - - - - - - -
M_U007 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania wykorzystywanej aparatury pomiarowej oraz ocenić przydatność stosowanych rozwiązań technicznych w inżynierii ochrony powietrza + - + + - - - - - - -
M_U008 potrafi wyrażać stężenia substancji w ośrodku gazowym w różnych jednostkach i warunkach odniesienia oraz ocenić przydatność i zastosować podstawowe metody obliczeniowe wykorzystywane rutynowo do określania ilości zanieczyszczeń unoszonych ze źródeł wraz z gazami odlotowymi i emitowanych do powietrza atmosferycznego + - + + - - - - - - -
M_U009 potrafi określać standardy emisyjne dla instalacji spalania paliw oraz spalania i współspalania odpadów, a także kontrolować ich dotrzymywanie + - - + - - - - - - -
M_U010 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować odśrodkowe urządzenie odpylające gazy odlotowe (cyklon pojedynczy) i ocenić efektywność jego konstrukcji - - - + - - - - - - -
M_U011 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować przeciwprądową kolumnę absorpcyjną z wypełnieniem, w tym wykonać obliczenia sprawności absorpcji, bilansu masowego absorbera oraz wymiarów kolumny - - - + - - - - - - -
M_U012 umie narysować w wybranej skali zwymiarowany przekrój zaprojektowanego przez siebie urządzenia oczyszczającego gazy odlotowe, wykorzystując do tego celu narzędzia informatyczne - - - + - - - - - - -
M_U013 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu ochrony powietrza dostrzegać ich aspekty środowiskowe, w tym uwzględniać skuteczność działania stosowanych urządzeń ochrony atmosfery oraz wpływ źródeł emisji na jakość powietrza - - - + - - - - - - -
M_U014 potrafi wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz oceniać oddziaływanie na jakość powietrza zespołu źródeł emisji, stosując do tego celu referencyjne metodyki modelowania - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie terminologię z zakresu ochrony powietrza; zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, w tym ich główne źródła emisji w Polsce, sposoby powstawania i wynikające z nich zagrożenia + - + + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę dotyczącą głównych przepisów prawnych z zakresu ochrony powietrza, umożliwiającą naliczanie opłat i kar za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, monitorowanie wielkości emisji i kontrolę spełniania standardów emisyjnych z instalacji oraz dokonywanie oceny jakości powietrza + - + + - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie główne metody obliczeniowe stosowane w ocenie unosu i emisji substancji zanieczyszczających powietrze oraz skuteczności działania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe + - - + - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę pozwalającą na dobór i stosowanie właściwych metod pomiarowych wykorzystywanych w monitoringu wielkości emisji do powietrza, w tym w zakresie pomiaru składu gazów odlotowych i stężeń podstawowych substancji zanieczyszczających oraz dokonywania reprezentatywnych poborów i analiz próbek gazowych i pyłowych + - + + - - - - - - -
M_W005 zna rodzaje, szczegóły konstrukcyjne i zasadę działania głównych urządzeń odpylających gazy odlotowe, a także wady i zalety oraz czynniki wpływające na skuteczność pracy najczęściej stosowanych odpylaczy + - + + - - - - - - -
M_W006 zna rodzaje procesów oczyszczania gazów odlotowych z substancji gazowych, ich wady i zalety, zakres zastosowań oraz podstawowe urządzenia wykorzystywane do ich realizacji + - - + - - - - - - -
M_W007 ma podstawową wiedzę z zakresu głównych metod ograniczania emisji do powietrza tlenków siarki, azotu i węgla, lotnych związków organicznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych dioksyn i furanów oraz substancji zapachowych + - - + - - - - - - -
M_W008 zna i rozumie zasady projektowania lub doboru wybranych urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych lub ich niektórych elementów + - - + - - - - - - -
M_W009 orientuje się w trendach rozwojowych inżynierii ochrony powietrza, zwłaszcza w zakresie metod ograniczania emisji substancji zanieczyszczających ze źródeł stacjonarnych oraz najnowszych technik pomiarowych i obliczeniowych stosowanych w ocenie emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza + - + + - - - - - - -
M_W010 zna kryteria oceny jakości powietrza i podstawowe metody pomiarowe i obliczeniowe stosowane do tej oceny; orientuje się w stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce + - + + - - - - - - -
M_W011 orientuje się w problemie globalnego ocieplenia, zna rodzaje gazów cieplarnianych i podstawy handlu uprawnieniami do ich emisji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie

  Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony powietrza. Czynniki determinujące jakość powietrza. Główne zanieczyszczenia powietrza i ich źródła emisji. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. Pozwolenia na wprowadzanie substancji do środowiska. Zintegrowane podejście do ograniczenia emisji w Unii Europejskiej. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

 2. Monitoring emisji

  Standardy emisyjne z instalacji. Metody określania emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ciągłe i okresowe pomiary wielkości emisji. Manualne pomiary stężeń zanieczyszczeń w gazach odlotowych i techniki poboru próbek. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną. Pomiar strumienia objętości gazów. Pomiar stężenia substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych metodami automatycznymi. Określanie wielkości emisji metodą bilansową i wskaźnikową.
  Monitoring przemysłowy. Monitoring emisji niezorganizowanej. Emisje nadzwyczajne. Etapy ciągu otrzymywania danych w monitoringu emisji. Porównywalność i wiarygodność danych pomiarowych. Wartości poniżej granicy wykrywalności. Wyniki odbiegające.

 3. Zanieczyszczenia pyłowe i podstawy odpylania

  Właściwości, klasyfikacja i źródła emisji pyłu. Ocena składu ziarnowego pyłu. Wielkości charakteryzujące odpylacze. Zasady doboru urządzeń odpylających. Ogólna charakterystyka procesu odpylania.

 4. Odpylacze mechaniczne suche i mokre

  Klasyfikacja odpylaczy mechanicznych suchych. Charakterystyka odpylaczy grawitacyjnych, inercyjnych i odśrodkowych. Teoria odpylania mokrego. Charakterystyka odpylaczy mechanicznych mokrych.

 5. Odpylacze filtracyjne

  Podstawy odpylania filtracyjnego. Czynniki wpływające na skuteczność odpylaczy filtracyjnych. Konstrukcja odpylaczy tkaninowych. Typy tkanin filtracyjnych. Systemy regeneracji filtrów. Wady i zalety filtrów tkaninowych.

 6. Elektrofiltry

  Podstawy odpylania elektrostatycznego. Charakterystyka pola elektrycznego w elektrofiltrze. Czynniki wpływające na skuteczność pracy elektrofiltru. Szczegóły konstrukcyjne odpylaczy elektrostatycznych. Środki usprawniające pracę elektrofiltru.

 7. Procesy oczyszczania gazów z substancji gazowych

  Absorpcja. Adsorpcja. Kondensacja. Dopalanie termiczne. Utlenianie katalityczne. Redukcja katalityczna.

 8. Powstawanie i ograniczanie emisji tlenków siarki

  Powstawanie tlenków siarki w procesie spalania. Związki siarki w paliwach stałych, ciekłych i gazowych. Oczyszczanie paliw ze związków siarki. Usuwanie siarki w czasie spalania – spalanie w palenisku fluidalnym. Suche metody odsiarczania spalin. Mokre metody odsiarczania spalin. Półsuche metody odsiarczania spalin.

 9. Powstawanie i ograniczanie emisji tlenków azotu (NOx)

  Powstawanie NOx w procesie spalania. Pierwotne metody ograniczania emisji NOx – modyfikacja procesu spalania, palniki niskoemisyjne, redukcja NOx w palenisku (selektywna redukcja niekatalityczna). Wtórne metody ograniczania emisji NOx – selektywna redukcja katalityczna, nieselektywna redukcja katalityczna.

 10. Ograniczanie emisji lotnych związków organicznych (LZO)

  Podstawy prawne ograniczania emisji LZO. Źródła emisji LZO. Zapobieganie emisji LZO. Przegląd metod oczyszczania gazów odlotowych z LZO – kondensacja, adsorpcja, absorpcja, separacja membranowa, spalanie termiczne, spalanie katalityczne, metody biologiczne.

 11. Ograniczanie emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

  Klasyfikacja i właściwości WWA. Źródła emisji WWA. Metody ograniczania emisji WWA z procesów spalania. Metody ograniczania emisji WWA z procesów technologicznych.

 12. Powstawanie i ograniczanie emisji trwałych związków organicznych (TZO)

  Ogólna charakterystyka TZO i ich źródeł emisji. Charakterystyka polichlorowanych dioksyn i furanów. Główne źródła powstawania dioksyn i furanów. Mechanizmy powstawania i destrukcji dioksyn i furanów w procesach termicznych. Pierwotne i wtórne metody ograniczania emisji dioksyn i furanów z procesów termicznych (w tym ze spalania odpadów i spiekania rud żelaza).

 13. Substancje zapachowe (odory)

  Substancje odorotwórcze. Definicja i główne cechy zapachu. Źródła emisji odorów. Metody oceny uciążliwości zapachowej. Metody ograniczania emisji substancji zapachowych.

 14. Powstawanie i ograniczanie emisji tlenku węgla (CO)

  Właściwości i źródła emisji CO. Powstawanie CO w procesie spalania i technologiach przemysłowych. Metody ograniczania emisji CO.

 15. Handel emisjami gazów cieplarnianych. Ograniczanie emisji dwutlenku węgla (CO2)

  Wprowadzenie do problematyki zmian klimatu. Mechanizm efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane. Sposoby ograniczenia efektu cieplarnianego. Protokół z Kioto. Podstawy handlu emisjami. System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Podstawy prawne handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. Główne źródła emisji CO2. Metody ograniczania emisji CO2 z procesów energetycznych.

 16. Ocena stanu jakości powietrza w Polsce

  System zarządzania jakością powietrza w Polsce. Dopuszczalne i docelowe poziomy niektórych substancji w powietrzu. Ocena poziomów substancji w powietrzu. Klasyfikacja stref. Przyczyny przekroczeń wartości kryterialnych.

 17. Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

  Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Rodzaje modeli dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze. Dane wejściowe do modeli deterministycznych. Modele smugi gausa starszej generacji (formuła Pasquilla). Gausowskie modele nowszej generacji (smugi segmentowej, obłoku i mieszane). Lagrangeowskie modele objętościowe i cząstek. Modele eulerowskie.

Laboratory classes:
 1. Pomiary składu gazów odlotowych za pomocą analizatora spalin i wyznaczanie ich gęstości (OP-1)

  Omówienie warunków zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Dyskusja na temat rodzajów gazów odlotowych i źródeł ich powstawania. Podstawowe funkcje, budowa, obsługa i zastosowania przenośnego analizatora spalin. Wykonanie pomiaru składu dymu papierosowego i parametrów odniesienia.

 2. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną (OP-2)

  Zasada pomiaru stężenia i strumienia pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną i niezbędne czynności wstępne. Alternatywne elementy zestawu pyłomierza grawimetrycznego – rola w pomiarze i czynniki decydujące o ich wyborze. Zalecane konfiguracje zestawu pyłomierza grawimetrycznego w zależności od wybranych parametrów gazów odlotowych i dodatkowych celów pomiaru.
  Konfiguracja i podłączenie zestawu automatycznego pyłomierza grawimetrycznego typu P-10ZA. Obsługa centralnej jednostki pyłomierza (CJP-10). Dobór średnicy końcówki aspiracyjnej i jej sprawdzenie w zakresie możliwości utrzymywania izokinetyczności zasysania. Manualna i automatyczna kontrola izokinetyczności zasysania.

 3. Substancje pyłowe jako zanieczyszczenie powietrza (OP-3)

  Kolokwium zaliczeniowe tematy OP-1 i OP-2.
  Dyskusja na temat rodzajów i właściwości substancji pyłowych emitowanych do powietrza. Makroskopowe rozpoznawanie pyłów. Wyznaczenie gęstości usypowej popiołu lotnego. Pomiary składu ziarnowego pyłu za pomocą analizatora wielkości cząstek.

 4. Pomiar skuteczności odpylania mikrocyklonu (OP-4)

  Kolokwium zaliczeniowe tematy OP-3 i OP-4.
  Dyskusja na temat całkowitej i przedziałowej skuteczności odpylania urządzeń odpylających. Czynniki wpływające na zdolności separacyjne i właściwości hydrauliczne odpylaczy cyklonowych. Badania całkowitej skuteczności odpylania mikrocyklonu.

 5. Pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (OP-5)

  Zasady wyboru metod pomiaru stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Techniki poboru prób i procedura pomiarowa stosowana w metodach manualnych. Obsługa automatycznych aspiratorów gazów i poborników pyłu zawieszonego w powietrzu.
  Wykonanie poboru NO2 z powietrza z wykorzystaniem zestawu aspiracyjnego. Sporządzenie roztworu wzorcowego i krzywej kalibracyjnej. Oznaczenie absorbancji dla pobranej próbki. Obliczenie i interpretacja wyników końcowych.
  Kolokwium zaliczeniowe temat OP-5.

Project classes:
 1. Podstawowe obliczenia z zakresu ochrony powietrza

  Omówienie warunków zaliczenia ćwiczeń projektowych. Podstawowe pojęcia, jednostki i warunki odniesienia stosowane przy wyrażaniu stężeń substancji w ośrodku gazowym. Metody obliczania unosu i emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz skuteczności działania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe.

 2. Przeliczanie jednostek stężeń substancji zanieczyszczających w ośrodku gazowym

  Przeliczanie jednostek stężeń substancji zanieczyszczających w ośrodku gazowym. Standaryzacja i interpretacja wyników pomiarów stężeń substancji w gazach odlotowych. Standardy emisyjne z instalacji: dobór i kontrola spełniania.

 3. Standardy emisyjne z instalacji

  Dobór i kontrola spełniania standardów emisyjnych z instalacji. Obliczanie standardów emisyjnych dla źródeł wielopaliwowych, emitora i instalacji współspalania odpadów.

 4. Projektowanie odśrodkowego urządzenia odpylającego

  Zasady projektowania i kryteria oceny efektywności konstrukcyjnej odpylaczy cyklonowych. Przykład wykonania projektu cyklonu pojedynczego z wlotem spiralnym poziomym. Rozdanie i omówienie tematów projektów indywidualnych.

 5. Dobór workowych filtrów tkaninowych

  Zasady projektowania i doboru odpylaczy filtracyjnych tkaninowych. Rodzaje, właściwości i dobór tkaniny filtracyjnej.

 6. Obliczenia z zakresu absorpcji i adsorpcji

  Zastosowanie procesów absorpcji i adsorpcji do oczyszczania gazów odlotowych. Podstawowe pojęcia i obliczenia z zakresu wymiany masy. Obliczenia hydrodynamiczne absorberów. Obliczenia dla adsorbera okresowego.

 7. Projektowanie absorbera z wypełnieniem

  Obliczenia sprawności absorpcji, bilansu masowego, powierzchni wymiany masy i wymiarów kolumny absorpcyjnej z wypełnieniem. Rozdanie i omówienie tematów projektów indywidualnych.

 8. Kryteria oceny jakości powietrza. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu

  Dopuszczalne, docelowe i alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz ocena ich dotrzymywania.
  Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. Dane niezbędne do obliczeń, stosowane procedury obliczeniowe i rodzaje wyników obliczeń.

 9. Ocena wpływu zespołu źródeł emisji na jakość powietrza za pomocą referencyjnej metodyki obliczeniowej

  Podstawy obsługi wykorzystanego oprogramowania komputerowego. Wprowadzanie danych do modelu obliczeniowego. Dobór grup jednoczesności emisji i podokresów emisji. Wykonanie obliczeń. Raportowanie i interpretacja wyników obliczeń.

 10. Ocena jakości powietrza w Polsce

  Analiza wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dla wybranych stacji automatycznego monitoringu powietrza w Polsce. Analiza raportów o stanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych województwach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 210 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Participation in lectures 45 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 17 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Completion of a project 28 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin – waga 0,45; ocena z ćw. lab. – waga 0,2; ocena z ćw. proj. – waga 0,35.
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych lub z egzaminu wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki, chemii, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, miernictwa przemysłowego, prawa ochrony środowiska, informatycznych podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej oraz fizyki atmosfery z meteorologią i klimatologią.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Mazur M.: Systemy ochrony powietrza. Wyd. AGH, Kraków 2004.
 2. Górka P. i inni: Badania zanieczyszczeń powietrza. Cz. I. Gazowe substancje zanieczyszczające. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 3. Janka R.M.: Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. Podstawy obliczania i sterowania poziomem emisji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 4. Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 5. Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze. T. 1. Mechanika aerozoli i odpylanie suche. WNT, Warszawa 1992.
 6. Juraszka B., Dąbrowski T.: Podstawy ochrony atmosfery. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
 7. Konieczyński J.: Oczyszczanie gazów odlotowych. Skrypt Politechniki Śląskiej. Gliwice 1990.
 8. Konieczyński J.: Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami. Metody, aparatura i instalacje. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2004.
 9. Kordylewski W. (red.): Niskoemisyjne techniki spalania w energetyce. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 10. Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Procesy podstawowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1988.
 11. Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Obliczenia, tabele, materiały pomocnicze. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1996.
 12. Kuropka J.: Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych. Urządzenia i technologie. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
 13. Markiewicz M.T.: Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 14. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z. (red.): Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. WNT, Warszawa 1998.
 15. Trzepierczyńska I. i inni: Fizykochemiczna analiza zanieczyszczeń powietrza. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 16. Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. WNT, Warszawa 1994.
 17. Warych J.: Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura. WNT, Warszawa 1998.
 18. Wilk R.K.: Podstawy niskoemisyjnego spalania. PAN Oddział w Katowicach. Wyd. Gnome, Katowice 2001.
 19. Zarzycki R., Chacuk A., Starzak M.: Absorpcja i absorbery. WNT, Warszawa 1995.
 20. Zarzycki R.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. WNT, Warszawa 2006.
 21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.
 22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji. Dz. U. z 4 grudnia 2008 r. Nr 215, poz. 1366.
 23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. z 3 lutego 2010 r. Nr 16, poz. 87.
 24. Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. z 18 września 2012 r., poz. 1031.
 25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Dz. U. z 18 września 2012 r., poz. 1032.
 26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r., poz. 1542.
 27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Dz. U. z 7 listopada 2014 r., poz. 1546.
 28. Wybrane polskie normy z serii „Ochrona czystości powietrza”.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Mazur M.: Emisja związków siarki z procesów hutnictwa żelaza. Seria: Rozprawy Monografie nr 37, Kraków, Wyd. AGH 1995.
 2. Mazur M., Oleniacz R., Oleniacz-Biernat B.: Zastosowanie modelowania matematycznego do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza powodowanego przez motoryzację. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 1995, nr 6, 168-173.
 3. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Wdrażanie monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Kielcach. Inżynieria Środowiska, 1996, t. 1, 85-96.
 4. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Obliczanie emisji par węglowodorów z przemysłu rafineryjnego. Inżynieria Środowiska, 1996, t. 1, 105-116.
 5. Oleniacz R., Mazur M., Bogacki M.: Emisja zanieczyszczeń ze spalania odpadów niebezpiecznych w piecu obrotowym. Ekoinżynieria, 1998, nr 1 (26), 16-24.
 6. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R.: Związki siarki emitowane z procesu wielkopiecowego. Inżynieria Środowiska, 1998, t. 3, 99-105.
 7. Oleniacz R.: Spalanie odpadów w procesie skojarzonym z produkcją klinkieru cementowego – problem emisji zanieczyszczeń. Inżynieria Środowiska, 1998, t. 3, 107-132.
 8. Mazur M., Buczek A.: Metodyka określania temperatury spalin na wylocie z komina w obliczeniach propagacji zanieczyszczeń. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 1999, vol. 33, nr 2, 54–56.
 9. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R.: Emisja związków fluoru z hutnictwa żelaza. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 1999, vol. 33, nr 2, 61-65.
 10. Bogacki M., Mazur M., Oleniacz R.: Modelowanie stężenia ozonu w niskiej troposferze na przykładzie Nowego Sącza. Aura, 1999, nr 3, 4–6.
 11. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Analiza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznego. Inżynieria Środowiska, 2000, t. 5, z. 1, 59-84.
 12. Mazur M., Łędzki A, Bogacki M.: Ograniczenie emisji tlenku węgla z procesu spiekania rud. Inżynieria Środowiska, 2000, t. 5, z. 2, 351–361.
 13. Oleniacz R.: Oczyszczanie gazów odlotowych ze spalania odpadów niebezpiecznych. Inżynieria Środowiska, 2000, t. 5, z. 2, 363-382.
 14. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R., Łopata A.: Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powietrza z hal ciągłego odlewania stali. Inżynieria Środowiska, 2001, t. 6, z. 1, 111-130.
 15. Mazur M., Michałowski B.: Wpływ emisji zanieczyszczeń z Elektrowni Jaworzno III na jakość powietrza. Inżynieria Środowiska, 2001, t. 6, z. 2, 333–357.
 16. Oleniacz R.: Czynniki wpływające na skład spalin i wielkość emisji zanieczyszczeń z procesów termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. W: Paliwa z odpadów, Tom III (red. J.W. Wandrasz i J. Nadziakiewicz). Wyd. HELION sp. z o.o., Gliwice 2001.
 17. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R.: Wpływ związków metali alkalicznych w procesie spiekania rud na emisję pyłów. W: Emisje zagrażające środowisku. POL-EMIS’2002 (red. J.D. Rutkowski, A. Musialik-Piotrowska. Wyd. PZITS nr 803, Wrocław 2002.
 18. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M., Łopata A.: Weryfikacja emisji pyłowej z Huty Katowice i zasięgu jej oddziaływania. Inżynieria Środowiska, 2002, t. 7, z. 1, 17-38.
 19. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Przebieg zmienności stężeń wybranych zanieczyszczeń w gazach odlotowych z procesu mokrego gaszenia koksu. Inżynieria Środowiska, 2002, t. 7, z. 2, 209-222.
 20. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R., Łopata A.: Assessment of ecological effects of the implementation of continuous casting of steel. Stahl und Eisen, 2003, Vol. 123, Nr 6/7, 109-113.
 21. Oleniacz R.: Termiczne przekształcanie odpadów medycznych w instalacji fluidalnej firmy Seghers – emisja zanieczyszczeń gazowych i możliwości jej ograniczenia. Inżynieria Środowiska, 2003, t. 8, z. 1, 55-71.
 22. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M., Szczygłowski P.: Ocena funkcjonowania instalacji oczyszczania gazów odlotowych z procesu grafityzacji elektrod węglowych w SGL Carbon S.A. w Nowym Sączu. W: Problemy ochrony powietrza w aglome-racjach miejsko-przemysłowych (red. J. Konieczyński, R. Zarzycki). Wyd. PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Łódź, Gliwice 2003.
 23. Bogacki M., Oleniacz R.: Referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu na tle innych modeli obliczeniowych. Inżynieria Środowiska, 2004, t. 9, z. 1, 35-45.
 24. Mazur M., Targońska J.: Wstępna ocena uciążliwości zapachowej wybranych rejonów Krakowa. Inżynieria Środowiska, 2004, t. 9, z. 1, 47–55.
 25. Oleniacz R., Bogacki M.: Porównanie poprzedniej i aktualnej metodyki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu opartej na modelu smugi Gaussa. Inżynieria Środowiska, 2004, t. 9, z. 1, 57-69.
 26. Mazur M., Oleniacz R., Szczygłowski P., Bogacki M.: Emisja chlorowodoru ze spalania węgla w kotle pyłowym. Inżynieria Środowiska, 2004, t. 9, z. 2, 169-177.
 27. Mazur M., Szczygłowski P., Oleniacz R., Dańko J.: Emisja rtęci z energetycznego spalania węgla. W: Emisje – Zagrożenie – Ochrona powietrza (red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski). Wyd. PZITS nr 841, Wrocław 2004.
 28. Mazur M., Szczygłowski P., Oleniacz R., Bogacki M.: Emisja BTX towarzysząca produkcji wyrobów węglowych i grafitowych. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce (red. J. Konieczyński, R. Zarzycki). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2004.
 29. Mazur M., Szczygłowski P.: Zastosowanie modelu Calmet/Calpuff do obliczeń poziomu stężeń zanieczyszczeń pochodzących z wysokich emitorów punktowych. Inżynieria Środowiska, 2005, t. 10, z. 2, 195–205.
 30. Bogacki M., Oleniacz R., Mazur M., Kamiński S.: Pomiary wielkości cząstek w powietrzu w czasie rzeczywistym. W: Ochrona powietrza atmosferycznego – Osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle (red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski). IIOŚ Politechniki Wrocławskiej. Wyd. PZITS nr 863, Wrocław 2006.
 31. Mazur M., Szczygłowski P.: Modelling dispersion of air pollutants over the area of diversified relief based on the Calmet/Calpuff model. Environment Protection Engineering, 2006, Vol. 32, No. 4, 73–77.
 32. Oleniacz R.: Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji spalania odpadów medycznych w Tarnowie. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 1. Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2006.
 33. Oleniacz R., Rusztowicz L.: Wpływ dużej spalarni odpadów przemysłowych i niebezpiecznych na jakość powietrza. Geomatics and Environmental Engineering, 2007, Vol. 1, No. 1, 83-92.
 34. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R.: Ocena wielkości emisji do powietrza z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie w odniesieniu do standardów Unii Europejskiej. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 1. Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2008.
 35. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M., Szczygłowski P.: Ocena wpływu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie na jakość powietrza. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2008.
 36. Oleniacz R.: Ocena skuteczności działania suchego systemu oczyszczania spalin ze spalania odpadów medycznych opartego na wtrysku sorbentu wapniowo-węglowego. W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska (red. Z. Dębowski). Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 37. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R., Szczygłowski P.: Air pollutant emissions from process of mixing materials used for manufacturing small products from carbon and graphite. Environment Protection Engineering, 2008, Vol. 34, No. 4, 119-127.
 38. Oleniacz R.: Suchy system oczyszczania spalin ze spalania odpadów niebezpiecznych – ocena skuteczności usuwania substancji gazowych i możliwości spełniania standardów emisyjnych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2009, t. 9, nr 2, 85-99.
 39. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M., Szczygłowski P.: Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during the production of carbon and graphite electrodes. In: Environmental Engineering III (ed. Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska & Artur Pawłowski). CRC/Press Balkema, Taylor & Francis Group, London 2010.
 40. Oleniacz R.: Assessment of the impact of using alternative fuels in a cement kiln on the emissions of selected substances into the air. In: Waste to Energy and Environment (ed. J.W. Wandrasz, K. Pikoń i Z. Czekalska). Department of Technologies and Installations for Waste Management Silesian University of Technology, 2010.
 41. Oleniacz R.: Współspalanie odpadów w suchym piecu cementowym a emisja dwutlenku siarki i chlorowodoru. W: Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego (red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski). Wyd. PZITS nr 893, Wrocław 2010.
 42. Oleniacz R.: Impact of a large medical waste incinerator on air quality. Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs (eds. J. Bień, L. Wolny), Vol. 2, 2010, 176-182.
 43. Bogacki M., Oleniacz R., Mazur M., Dziugieł M.: Pomiary liczby i wielkości cząstek aerozoli w powietrzu miejskim z wykorzystaniem metody optoelektronicznej. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2010.
 44. Mazur M., Dziugieł M.: Wykorzystanie metody optoelektronicznej w pomiarach stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2011, vol. 45, nr 3, 94–103.
 45. Oleniacz R., Kasietczuk M.: Wpływ procesu współspalania odpadów w piecu cementowym na jakość powietrza. W: Paliwa z odpadów. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów (red. A.J. Wandrasz). PZITS Oddział Wielkopolski, Poznań 2011.
 46. Bogacki M., Oleniacz R., Mazur M., Szczygłowski P.: Air pollution emissions during baking of semi-finished graphite products in a tunnel furnace. Environment Protection Engineering, 2012, Vol. 38, No. 1, 15-23.
 47. Oleniacz R., Groborz M., Ożóg M.: Ocena efektów modernizacji systemu oczyszczania i ewakuacji spalin na wybranych przykładach. W: Ochrona powietrza atmosferycznego – wybrane zagadnienia (red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski). Wyd. PZITS nr 898, Wrocław 2012.
 48. Dziugieł M., Bogacki M., Oleniacz R., Mazur M.: Zawartość węgla i siarki w pyle PM2,5 i PM10 w powietrzu w centrum Krakowa. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 1 (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2012.
 49. Mazur M., Dziugieł M.: Problemy zanieczyszczenia powietrza Krakowa pyłem drobnym. Aura, 2012, nr 4, 7–10.
 50. Oleniacz R., Kasietczuk M.: Co-incineration of large quantities of alternative fuels in a cement kiln – the problem of air pollutant emissions. Geomatics and Environmental Engineering, 2012, Vol. 6, No. 4, 47-59.
 51. Kasietczuk M., Oleniacz R., Mazur M.: Emisja dioksyn i furanów z procesu współspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych. W: Inżynieria i ochrona powietrza (red. J. Kuropka, A. Musialik-Piotrowska). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 52. Oleniacz R., Bacik B., Spiszak M.: Niekontrolowane spalanie odpadów i pozostałości roślinnych na terenach wiejskich – przykład inwentaryzacji źródeł emisji i oceny wpływu na jakość powietrza. W: Inżynieria i ochrona powietrza (red. J. Kuropka, A. Musialik-Piotrowska). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 53. Oleniacz R.: Assessment of the impact of municipal waste incineration plants on air quality and the possibilities of its reduction. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, vol. 23, No. 3A, 95–104.
 54. Rzeszutek M., Oleniacz R., Mazur M.: Ocena wpływu rozdzielczości siatki obliczeniowej na wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 1 (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2014.
 55. Oleniacz R., Bogacki M., Rzeszutek M., Kot A.: Meteorologiczne determinanty jakości powietrza w Krakowie. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2014.
 56. Oleniacz R., Rzeszutek M.: Determination of optimal spatial databases for the area of Poland to the calculation of air pollutant dispersion using the CALMET/CALPUFF model. Geomatics and Environmental Engineering, 2014, Vol. 8, No. 2, 57-69.
 57. Oleniacz R.: Impact of the municipal solid waste incineration plant in Warsaw on air quality. Geomatics and Environmental Engineering, 2014, Vol. 8, No. 4, 25-42.
 58. Oleniacz R., Rzeszutek M.: Assessment of the impact of spatial data on the results of air pollution dispersion modeling. Geoinformatica Polonica, 2014, Vol. 13, 57-68.
 59. Oleniacz R.: Wpływ instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza. Nowa Energia, 2015, Nr 2-3 (44-45), 49-57.
 60. Rzeszutek M., Oleniacz R.: Zastosowanie systemu modeli CALMET/CALPUFF o wysokiej rozdzielczości do oceny wpływu na jakość powietrza spalarni odpadów komunalnych w Krakowie. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2015, t. 18, nr 1, 5-22.
Additional information:

W celu zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest zaliczenie wszystkich tematów ćwiczeń, wymaganych sprawozdań i pisemnych kolokwiów. Zakres kolokwiów zaliczeniowych określony jest w instrukcjach do ćwiczeń laboratoryjnych (pytania kontrolne). Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych na tych zajęciach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odrabianie danych zajęć na innej grupie (pod warunkiem występowania wolnych miejsc na sali). Osoby nieobecne z przyczyn losowych na jakichś zajęciach (na żadnej grupie) zobowiązane są do ich indywidualnego ustnego zaliczenia (niezależnie od kolokwiów zaliczeniowych) w trybie ustalonym przez prowadzącego ćwiczenia (w ten sposób możliwe jest zaliczenie co najwyżej trzech zajęć).
Warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest:
- zaliczenie na ocenę pozytywną dwóch kolokwium, obejmujących wykonywanie podstawowych obliczeń z zakresu ochrony powietrza oraz znajomości kryteriów oceny jakości powietrza i referencyjnych metodyk modelowania poziomów substancji w powietrzu,
- wykonanie i zaliczenie dwóch projektów indywidualnych (projektu cyklonu pojedynczego i projektu absorbera z wypełnieniem) oraz projektu komputerowego związanego z oceną wpływu na jakość powietrza zespołu źródeł emisji z wykorzystaniem referencyjnych metodyk modelowania poziomów substancji w powietrzu,
- obecność na co najmniej 75% zajęć (co najwyżej 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).