Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Waste Management
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-604-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mikołajczak Jerzy (miki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Oleniacz Robert (oleniacz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Grzesik Katarzyna (grzesikk@agh.edu.pl)
dr inż. Jakubiak Mateusz (jakubiak@agh.edu.pl)
dr inż. Mikołajczak Jerzy (miki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy w zakresie technik laboratoryjnych i badań odpadów oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie IS1A_K01 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_K002 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS1A_K03 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_K003 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji IS1A_K04 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_K004 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury i norm, w tym nt. metodyki badań odpadów i znaczenia oznaczanych parametrów, potrafi dokonywać ich interpretacji IS1A_U01 Report
M_U002 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na opracowanie sprawozdania IS1A_U02 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi przygotować dobrze udokumentowane bibliograficznie sprawozdanie z ćwiczeń IS1A_U03 Report
M_U004 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych IS1A_U06 Report
M_U005 potrafi zaplanować i zorganizować badania laboratoryjne odpadów, prawidłowo pobrać próbę odpadów do badań, dobrać metodykę badania dostosowaną do specyfiki odpadów, przygotować odpady do badań, wykonać podstawowe oznaczenia kompostu i innych odpadów IS1A_U16, IS1A_U12 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U006 potrafi zidentyfikować obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania odpadami i prognozować ilość wytwarzanych odpadów komunalnych IS1A_U24 Examination,
Execution of a project
M_U007 potrafi wykonać - zgodnie z zadaną specyfikacją - projekt składowiska odpadów komunalnych oraz określić sposób jego monitorowania IS1A_U24 Project,
Engineering project
M_U008 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędną do wykonania instalacji do kompostowania odpadów organicznych IS1A_U24 Project,
Engineering project
Knowledge
M_W001 zna główne rodzaje i zasady klasyfikacji odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz podstawowe zasady gospodarowania odpadami IS1A_W21 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project
M_W002 ma szczegółową wiedzę w zakresie głównych przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami oraz wiedzę ogólną w zakresie zasad transpozycji prawodawstwa unijnego do prawodawstwa krajowego IS1A_W27 Examination
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod, technik i urządzeń wykorzystywanych do magazynowania i transportu odpadów stałych, ciekłych i gazowych, w tym odpadów niebezpiecznych IS1A_W21 Examination
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych, fizyko-chemicznych, termicznych i biologicznych metod przekształcania odpadów oraz stosowanych do tego celu urządzeń i instalacji IS1A_W21 Examination
M_W005 zna technologie i skutki składowania odpadów komunalnych, zna i rozumie zasady projektowania i monitorowania składowisk odpadów komunalnych IS1A_W21, IS1A_W23 Examination,
Project,
Execution of a project
M_W006 zna zasady bezpieczeństwa i zagrożenia pracy w laboratorium, zna karty charakterystyki substancji oraz zasady postępowania w razie wypadku IS1A_W03 Activity during classes
M_W007 zna etapy procesu badawczego, metodykę pobierania prób, techniki przygotowawcze do badań analitycznych, procedury podstawowych oznaczeń analitycznych odpadów, w tym badania wymywalności IS1A_W03, IS1A_W17 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy w zakresie technik laboratoryjnych i badań odpadów oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - - + - - - - - - - -
M_K002 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
M_K003 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji - - + - - - - - - - -
M_K004 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury i norm, w tym nt. metodyki badań odpadów i znaczenia oznaczanych parametrów, potrafi dokonywać ich interpretacji - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na opracowanie sprawozdania - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi przygotować dobrze udokumentowane bibliograficznie sprawozdanie z ćwiczeń - - + - - - - - - - -
M_U004 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi zaplanować i zorganizować badania laboratoryjne odpadów, prawidłowo pobrać próbę odpadów do badań, dobrać metodykę badania dostosowaną do specyfiki odpadów, przygotować odpady do badań, wykonać podstawowe oznaczenia kompostu i innych odpadów - - + - - - - - - - -
M_U006 potrafi zidentyfikować obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania odpadami i prognozować ilość wytwarzanych odpadów komunalnych + - - + - - - - - - -
M_U007 potrafi wykonać - zgodnie z zadaną specyfikacją - projekt składowiska odpadów komunalnych oraz określić sposób jego monitorowania - - - + - - - - - - -
M_U008 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędną do wykonania instalacji do kompostowania odpadów organicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna główne rodzaje i zasady klasyfikacji odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz podstawowe zasady gospodarowania odpadami + - - + - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę w zakresie głównych przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami oraz wiedzę ogólną w zakresie zasad transpozycji prawodawstwa unijnego do prawodawstwa krajowego + - - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod, technik i urządzeń wykorzystywanych do magazynowania i transportu odpadów stałych, ciekłych i gazowych, w tym odpadów niebezpiecznych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu fizycznych, chemicznych, fizyko-chemicznych, termicznych i biologicznych metod przekształcania odpadów oraz stosowanych do tego celu urządzeń i instalacji + - - - - - - - - - -
M_W005 zna technologie i skutki składowania odpadów komunalnych, zna i rozumie zasady projektowania i monitorowania składowisk odpadów komunalnych + - - + - - - - - - -
M_W006 zna zasady bezpieczeństwa i zagrożenia pracy w laboratorium, zna karty charakterystyki substancji oraz zasady postępowania w razie wypadku - - + - - - - - - - -
M_W007 zna etapy procesu badawczego, metodykę pobierania prób, techniki przygotowawcze do badań analitycznych, procedury podstawowych oznaczeń analitycznych odpadów, w tym badania wymywalności - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Aspekty prawne gospodarki odpadami w Unii Europejskiej – konstrukcja systemu prawnego, definicje. Wymagania nowej Dyrektywy odpadowej. Międzynarodowy obrót odpadami. Polskie prawodawstwo w zakresie odpadów – zapisy ustawy o odpadach i ustaw uzupełniających, klasyfikacja odpadów. Wymagania i okresy przejściowe w zakresie dostosowania gospodarki odpadami do standardów unijnych – zadania do realizacji. Uwarunkowania ekonomiczne w Polsce i krajach UE – finansowanie przedsięwzięć w obszarze odpady ze środków Unii. Rodzaje, źródła, ilości i charakterystyka wytwarzanych odpadów przemysłowych (odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego, chemicznego) i komunalnych w Polsce – analiza zmian. Zasady odzysku i recyklingu. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Magazynowanie, transport i przeładunek odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Przekształcanie odpadów metodami fizycznymi – mieszanie, zagęszczanie, aglomeracja, rozdrabnianie, sortowanie, separacja faz bez przemian fazowych i z wykorzystaniem przemian fazowych, metody oparte na wymianie masy, separacja molekularna. Sanitacja i zestalanie odpadów. Chemiczne i fizykochemiczne metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Termiczne przekształcanie odpadów – piroliza, zgazowanie, spalanie bezpośrednie, procesy termocykliczne, procesy plazmowe, reaktoliza, utlenianie na mokro i w wodzie nadkrytycznej. Gospodarka odpadami wtórnymi z procesów termicznego przekształcania odpadów. Współspalanie odpadów. Wytwarzanie i wykorzystanie paliw z odpadów. Uwarunkowania prawne prowadzenia instalacji spalania i współspalania odpadów. Odpady komunalne: technologie i skutki składowania, odcieki – powstawanie, uciążliwość i metody ich usuwania, odgazowanie składowisk – fazy powstawania biogazu, zagrożenie dla środowiska, metody odgazowania i zagospodarowania biogazu. Wymagania stawiane składowiskom przez przepisy UE. Europejskie modele gospodarki odpadami komunalnymi. Kompostowanie odpadów (tlenowe) – określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów, metody kompostowania, jakość kompostu i jego wykorzystanie. Zasady kompostowania beztlenowego i praktyczne jego zastosowanie. Inne metody zagospodarowania odpadów komunalnych. Osady wodne i ściekowe: charakterystyka i sposoby zagospodarowania. Odpady niebezpieczne (w tym radioaktywne): ocena ryzyka, odzysk i unieszkodliwianie. Zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Wytwarzanie i zagospodarowanie wybranych odpadów przemysłowych, w tym z przemysłu wydobywczego. Modele gospodarki odpadami wdrażane w kraju. Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi. Technologie małoodpadowe i bezodpadowe.

Laboratory classes:
 1. Ćwiczenia organizacyjne i BHP

  Omówienie warunków zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium i w terenie, zagrożenia, środki ochrony, postępowanie w razie wypadku, karty charakterystyki substancji.

 2. Metody badawcze odpadów

  Cele badań odpadów. Proces badawczy odpadów. Metodyka pobierania prób. Przygotowanie prób odpadów do badań. Techniki analityczne badań odpadów.

 3. Pobór próby

  Pobieranie reprezentatywnej próby odpadów – zajęcia w terenie.

 4. Oznaczanie wilgotności, przygotowanie do badania wymywalności.

  Oznaczanie wilgotności próby odpadów, przygotowanie do badania wilgotności.

 5. Parametry eluatu

  Oznaczanie parametrów eluatu – testy wymywalności.

 6. Jakość kompostu

  Oznaczanie parametrów decydujących o jakości (klasach kompostu).

 7. Związki humusowe

  Oznaczanie zawartości związków humusowych w kompoście.

 8. Kolokwium zaliczeniowe
Project classes:
 1. Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami
 2. Projektowanie i monitorowanie składowiska odpadów komunalnych
 3. Projektowanie instalacji do kompostowania odpadów organicznych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 175 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 45 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 4 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Realization of independently performed tasks 54 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 24 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu (waga 0,6), ocena z ćw. lab. (waga 0,2), ocena z ćw. proj. (waga 0,2).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii (w tym chemicznej analizy instrumentalnej), biologii i ekologii, fizyki, mechaniki płynów, mechaniki budowli, hydrologii i podstaw prawa ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:

 1. Aktualne przepisy prawne z zakresu gospodarki odpadami.
 2. Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E. (red.): Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2011.
 3. Bień J.B., Wystalska K.: Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych. Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 4. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami – teoria i praktyka. Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 5. Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K.: Techniki membranowe w ochronie środowiska. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 1997.
 6. D’Obyrn K., Szalińska E.: Odpady komunalne – zbiórka, recykling, unieszkodliwianie. Wyd. Polit. Krak., Kraków 2005.
 7. Girczys J.: Procesy utylizacji odpadów stałych. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
 8. Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wys. PWN, Warszawa 2007.
 9. Kamieński J.: Mieszanie układów wielofazowych. WNT, Warszawa 2004.
 10. Koch R., Naworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa 1998.
  Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. PZITS, Poznań 2009.
 11. Nadziakiewicz J.: Spalanie stałych substancji odpadowych. Wyd. Gnome, Katowice 2001.
 12. Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy termiczne utylizacji odpadów. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 13. Odzysk odpadów technologie i możliwości. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 2005.
 14. Olaszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta. LEM PROJEKT s.c., Kraków 1999 (i nowsze).
 15. Piecuch T.: Zarys metod termicznej utylizacji odpadów. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
 16. Recykling tworzyw sztucznych w Europie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2006.
 17. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 18. Skalmowski K. (red.): Poradnik gospodarowania odpadami. Wyd. Verlag Dashöfer Sp. z o.o., Warszawa 1998.
 19. Wandrasz J.W., Biegańska J.: Odpady niebezpieczne – podstawy teoretyczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 20. Wandrasz J.W.: Gospodarka odpadami medycznymi. Wyd. PZITS, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Poznań 2000.
 21. Wandrasz J.W.: Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych. Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 22. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 23. Zarządzanie gospodarką odpadami. Techniczno-organizacyjno-prawne aspekty gospodarki odpadami. PZITS, Poznań 2008.
 24. Zarządzanie gospodarką odpadami. Termiczne metody odzysku odpadów komunalnych. PZITS, Poznań 2009.
 25. Żygadło M. (red.): Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Wyd. PZITS, O. Wielkopolski w Poznaniu. Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca do ćwiczeń:

 • Janiak T.: Ćwiczenia laboratoryjne z utylizacji odpadów. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2003.
 • Skalmowski K., Wolska K., Pieniak U., Roszczyńska I.: Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych Politechnika Warszawska. Warszawa, 2004
 • Fizyko-chemiczne i biologiczne, referencyjne metody badań odpadów komunalnych osadów ściekowych. Biblioteka monitoringu środowiska Warszawa 2003
 • Jędrczak A., Szpadt R.: Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych. Opracowanie na zamówienie Ministra Środowiska. Kamieniec Wr., Zielona Góra, luty 2006.
 • Metodyki badań odpadów przemysłowych Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Warszawa, listopad 1995.
 • Wytyczne pobierania próbek odpadów przemysłowych do badań. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa 1993.
 • Normy z zakresu badań odpadów.
 • Zasady budowy składowisk odpadów. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 444/2009. ITB, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z ćw. laboratoryjnych jest ocena pozytywna z kolokwium zaliczeniowego oraz zaliczenie na ocenę pozytywną (w tym po poprawkach) wszystkich wykonywanych sprawozdań, a także co najmniej 75% obecności na zajęciach. Dopuszcza się, co najwyżej, jedną nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach laboratoryjnych.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych: kolokwium zaliczeniowe – waga 0,5; średnia z ocen ze sprawozdań – waga 0,5.