Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gospodarka terenami leśnymi
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-606-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
dr inż. Wójcik Jerzy (jwojcik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi dobrać gospodarczy ty drzeowstanu do warunków siedliskowych oraz zaprojektować podział powierzchniowy kompleksu leśnego IS1A_U19 Project
M_U002 potrafi oszacować wartość drzewostanów oraz koszty ich przeznaczenia na inne cele IS1A_U15 Project
M_U003 potrafi dokonać oceny stanu drzeowstanów oraz opracowac rejestr taksacyjny na podstawie inwentaryzacji lasu z pwierzchni próbnych; potrafi ocenić wielkość odszkodowań IS1A_U15 Project
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą rejonizacji przyrodniczo-leśnej w skali Świata, Europy i kraju; zna zasady klasyfikacji siedlisk lesnych w Polsce IS1A_W04 Test
M_W002 ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarstwa leśnego, sposobów zagospodarowania lasów, organizacji produkcji w gospodarstwie leśnym oraz ochrony lasu IS1A_W24 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi dobrać gospodarczy ty drzeowstanu do warunków siedliskowych oraz zaprojektować podział powierzchniowy kompleksu leśnego - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi oszacować wartość drzewostanów oraz koszty ich przeznaczenia na inne cele - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi dokonać oceny stanu drzeowstanów oraz opracowac rejestr taksacyjny na podstawie inwentaryzacji lasu z pwierzchni próbnych; potrafi ocenić wielkość odszkodowań - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą rejonizacji przyrodniczo-leśnej w skali Świata, Europy i kraju; zna zasady klasyfikacji siedlisk lesnych w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarstwa leśnego, sposobów zagospodarowania lasów, organizacji produkcji w gospodarstwie leśnym oraz ochrony lasu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rejonizacja przyrodniczo-leśna

  Zasoby leśne świata. Geograficzne zróżnicowanie terenów leśnych. Granice naturalnych zasięgów gatunków lasotwórczych. Rejonizacja przyrodniczo-leśna w Polsce: krainy, dzielnice, typy siedliskowe lasu.

 2. Zagospodarowanie lasów

  Właściwości gospodarstwa leśnego. Sposoby zagospodarowania lasów: rębnie, pielegnacja drzeowstanów. Koleje życia drzewostanów. Zasady współczesnej gospodarki leśnej: drzeowstan mieszany, odnowienie naturalne, cięcia pielęgnacyjne.

 3. Podział powierzczhniowy w lasach

  Funkcje ochronne, komunikacyjne i orientacyjne podziału powierzchniowego. Rodzaje podziału powierzchniowego. Zagospoadtowanie a podział. Projektowanie podziału.

 4. Urządzanie lasu

  Organizacja produkcji w gospodarstwie leśnym. Inwentaryzacja zasobów leśnych. Taksacja, inwentaryzacja lotnicza i statystyczno-matematyczna. Dokumentacja kartograficzna terenów leśnych – identyfikacja cech drzewostanów. Zasady planowania produkcji: etat powierzchniowy i miąższościowy – ogólne zasady wyznaczania. Plan urządzeniowy.

 5. Zagrożenia i ochrona lasów

  Problemy ochrony lasu w skali Świata. Konkurencja gospodarcza. Ochrona lasów w Polsce: szkodniki lasów, zagrożenia antropogeniczne. Sposoby przecidziałania. Sposoby zapobiegania szkodom.

 6. Lasy w Polsce i Europie

  Zasoby leśne Europy. Polskie lasy na tle europejskich. Struktura przestzrenna lasów: lesistośc Polski i województw. Struktura własnościowa. Struktura siedlisk. Struktura wiekowa lsaów polskich. Własnościowe uwarunkowania stanu zasobów leśnych w Polsce. Podsumowanie zasobow dzrewnych i uzytków niedrzewnych.

Project classes:
 1. Podział powierzchniowy

  Konstrukcja podziału powierzchniowego terenu leśnego.

 2. Dokumentacja urządzeniowa lasu

  Dokumentacja siedlisk leśnych i gospodarcze typy drzeowstanów. Interpretacja i pozyskiwanie danych dotyczących siedlisk lesnych.

 3. Inwentaryzacja zasobów leśnych

  Systemy inwentaryzacji. Sporządzenie rejestru taksacyjnego.

 4. Ocena degradacji lasów

  Ocena stopnia degradacji lasów: degradacja siedlisk, straty w przyroście. szacowanie wielkości odszkodowań.

 5. Zmiany użytkowania terenów leśnych

  Wyliczanie opłat z tytułu zmiany użytkowania terenów leśnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 7 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,6*średnia ocena z projektów + 0,4*ocena z kolokwium zaliczeniowego, pod warunkiem zaliczenia materiału wykładowego.

Prerequisites and additional requirements:

Niniejszy przedmiot fakultatywny może być wybrany tylko w przypadku, gdy student nie realizował go wcześniej w ramach modułu obieralnego z zakresu gospodarki terenami rolnymi lub leśnymi.

Recommended literature and teaching resources:

1. Materiały wykładowe przekazane przez prowadzącego wykład.

Podręczniki (tylko wybrane fragmenty z uwagi na zakres tematyczny):

2. A. Jaworski: Hodowla lasu. Sposoby zagospodarowania, odnowienie lasu, przebudowa i przemiana drzeowstanów.
3. Instrukcja urządzania lasu (dostępna w całości w Internecie).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Classification of reclaimed soils in post industrial areas / S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN 978-0-415-54882-3. — S. 375–380. — Bibliogr. s. 379–380, Abstr. — Zastosowano procedurę peer review
Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny] — Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

Additional information:

Wyrównanie zaległości zwiążanych z nieboecnością na ćwiczenaich projektowych: wykonanie projektu będącego przedmiotem zajęć oraz ustne zaliczenie materiału związnego z tematem.