Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kontrola klimatu wibroakustycznego środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-608-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie przygotowania, realizacji i raportowania wyników kontroli stanu środowiska IS1A_K03 Report
Skills
M_U001 potrafi posługiwać się aktami prawnymi mającymi zastosowanie w pomiarach, ocenie i kontroli hałasu i drgań w środowisku IS1A_U01 Report,
Project
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne i eksperymentalne z wykorzystaniem narzędzi matematycznych i symulacji komputerowych w zastosowaniu do oceny i kontroli klimatu akustycznego środowiska IS1A_U14 Project
M_U003 posiada umiejętność w zakresie opracowania i analizy wyników pomiarowych w zastosowaniu do oceny i kontroli klimatu wibroakustycznego środowiska IS1A_U12 Report
Knowledge
M_W001 ma elementarną wiedzę z zakresu hałasu i wibracji i ich wpływu na człowieka i środowisko oraz potrafi sparametryzować wielkości mające zastosowanie w ocenie klimatu wibroakustycznego środowiska IS1A_W25 Test
M_W002 ma ogólną wiedzę z zakresu metrologii, potrafi dobrać aparaturę i wykonać pomiary hałasu i wibracji w środowisku IS1A_W25 Test
M_W004 posiada ogólną wiedzę z zakresu prognozowania i redukcji zagrożeń wibroakustycznych w środowisku IS1A_U26 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie przygotowania, realizacji i raportowania wyników kontroli stanu środowiska - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi posługiwać się aktami prawnymi mającymi zastosowanie w pomiarach, ocenie i kontroli hałasu i drgań w środowisku - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne i eksperymentalne z wykorzystaniem narzędzi matematycznych i symulacji komputerowych w zastosowaniu do oceny i kontroli klimatu akustycznego środowiska - - + - - - - - - - -
M_U003 posiada umiejętność w zakresie opracowania i analizy wyników pomiarowych w zastosowaniu do oceny i kontroli klimatu wibroakustycznego środowiska - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma elementarną wiedzę z zakresu hałasu i wibracji i ich wpływu na człowieka i środowisko oraz potrafi sparametryzować wielkości mające zastosowanie w ocenie klimatu wibroakustycznego środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 ma ogólną wiedzę z zakresu metrologii, potrafi dobrać aparaturę i wykonać pomiary hałasu i wibracji w środowisku + - + - - - - - - - -
M_W004 posiada ogólną wiedzę z zakresu prognozowania i redukcji zagrożeń wibroakustycznych w środowisku + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Sygnał akustyczny i drganiowy. Parametry opisujące klimat wibroakustyczny środowiska

  Podstawowe pojęcia z zakresu fal akustycznech i drganiowych. Ciśnienie akustyczne i poziom dźwięku. Parametry mierzalne sygnału drganiowego i akustycznego. Wielkości opisujące klimat akustyczny środowiska. Poziom równoważny dźwięku. Wielkości opisujące drgania w środowisku – przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie drgań. Widmo drgań i hałasu.

 2. Metody redukcji hałasu i wibracji w środowisku.

  Metody redukcji drgań i hałasu – pasywne i aktywne. Zasady obliczania ekranów akustycznych, obliczania i doboru tłumików akustycznych, budów dźwiękoizolacyjnych oraz doboru tłumików drgań.

 3. Modelowanie hałasu komunikacyjnego i przemysłowego

  Podstawoe zasady tworzenia modeli akustycznych źródeł hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego. Modele rekomendowane przez Dyrektywę 2002/49/WE.

 4. Akty prawne mające zastosowanie w ocenie i kontroli klimatu wibroakustycznego w środowisku

  Analiza aktów prawnych stoswanych w kontroli i ocenie hałasu i wibracji w środowisku. Rodzaje i wymagania stawiane dokumatacji mających zastosowanie w kontroli i ocenie hałasu i wibracji w środowisku pochodząych od instalacji i komunikacji. Monitoring hałasu.

 5. Wpływ hałasu i wibracji na człowieka i środowisko.

  Oddziaływanie hałasu na człowieka oraz wibracji na człowieka i obiekty budowlane. Oddziaływanie doraźe i długofalwe. Kryteria oceny drgań i hałasu w środowisku.

 6. Metody pomiaru i oceny hałasu w środowisku

  Parametry mierzlane hałasu – równoważny i ekspozycyjny poziom dźwięu A,C, widmo 1/1 i 1/3 oktawowe. Metodyki pomiarowe hałasu komunikacyjnego ( drogowego, kolejowego i lotniczego) oraz przemysłwoego, rekomendowane przez Prawo ochrony środowiska.

 7. Metody pomiaru i oceny drgań w środowisku. Aparatura pomiarowa do pomiarów wibroakustycznych.

  Parametry mierzalne sygnału drganiowego stosowane w ocenie drgań w środowisku, oddziałujących na człowieka i obiekty budowlane. Metodyki pomiarowe i oceny drgań oddziałujących na ludzi w budynkach oraz drgań przenoszonych przez podłoże na budynki. Aparatura pomiarowa – własności i wymagania.

Laboratory classes:
 1. Analiza częstotliwościowa podstawowych przebiegów czasowych

  Analiza częstotliwościowa podstawowych sygnałów akustycznych i drganiowych, tonalnych prostych (sinus) i zawierajacych wyższe harmoniczne (przebieg piłokształtny i prostokątny) oraz przebiegów szumowych – szum biały i różowy w analizie 1/3 oktawowej i FFT.

 2. Zastosowanie poziomów LEQ i SEL w pomiarach hałasu drogowego

  Pomiary i ocena hałasu zmiennego w czasie z zastosowaniem poziomów równowaznego ( LAeq) i ekspozycyjnego ( LAse) w pomiarach hałasu drogowego. Wyznaczanie poziomu LAeq za pomoca poziomów LAse.

 3. Przetworniki do pomiarów sygnału akustycznego ( mikrofony) i drganiowego ( akcelerometry). Budowa, parametry, wymagania

  Budowa i zasada działania podstawowych czujników stoswanych w metrologii wibroakustycznej – mikrofonów pomiarowych i czujników przyspieszeń drgań. Podstawowe parametry i wymagania istotne z punktu widzenia ich zastosowania.

 4. Pomiary i ocena drgań oddziałujących na budynki i ludzi w budynkach

  Pomiary drgań oddziałujących na konstrukcje budynku, czyli drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
  Pomiary drgań oddziałujących na ludzi w budynkach, wg obowiązującyh polskich norm PN-B-02170:1985 oraz PN-B-02171:1988.

 5. Pomiary i ocena hałasu przemysłowego w środowisku

  Wykonanie pomiarów hałasu przemysłowgo i wyzanczenie wskażnika oceny hałsasu z zastosowaniem korekcji impulsowej i/lub tonalnej, zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 1996.1:2006. Uwzględnienie wpływu tła akustycznego oraz zróznicowanych czasów ekspozycji.

 6. Wyznaczenie wskaźników długookresowych hałasu z danych monitoringowych

  W ramach ćwiczenia wyznaczone zostaną wskaźniki długookresowe hałasu LDWN i LN na podstawie danych kilkudniowego monitoringu ciągłego hałasu drogowego.Ocena niepewności obliczonych wskaźników.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 4 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Test zaliczeniowy na platformie UPEL obejmujący treści wykładów – 50 %
Zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboartoryjnych, przesyłanych elektronicznie na platformę UPEL – 50 %

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu podstaw fizyki oraz posługiwania się komputerem, w tym podstaw zasad działania sieci komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Zb.Engel – Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem
 2. Directive 2002/49/WE of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of the European Communities L 189/12, 18.7.2002.
 3. PN-ISO 1996-1:2006. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Część 1: Podstawowe wielkości i procedury
 4. PN-ISO 1996-2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.
 5. PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka. Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 3: Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu
 6. PN-ISO 9613-1:2000. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas jego propagacji na zewnątrz. Obliczenia pochłaniania dźwięku przez atmosferę.
 7. PN-ISO 9613-2:2000. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas jego propagacji na zewnątrz. Ogólna metoda obliczania
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem, Dz.U. Nr 192, poz.1392.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pobieranej wody, Dz.U. Nr 206, poz. 1291
 10. Rozporządzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. Nr 120 poz. 826.
 11. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)
 12. Materiały dostępne na stronie przedmiotu na platformie UPEL.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None