Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Permit for the Release of Gases and Dusts into the Air
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-701-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleniacz Robert (oleniacz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Oleniacz Robert (oleniacz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość powietrza i odpowiedzialności w tym zakresie prowadzących instalacje oraz wydających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; wykazuje postawę proekologiczną w podejmowanych decyzjach środowiskowych IS1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z oceną wpływu instalacji na jakość powietrza, zachowując etyczną postawę przy interpretacji i prezentacji wyników obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu IS1A_K05 Project,
Engineering project,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza IS1A_U01 Project,
Engineering project,
Execution of a project
M_U002 potrafi pracując indywidualnie lub w zespole oszacować czas potrzebny na przygotowanie danych do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu i zrealizować harmonogram prac zapewniający ich terminowe wykonanie oraz opracowanie wyników obliczeń IS1A_U02 Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_U003 potrafi wykorzystywać informacje zawarte na mapach do wyznaczenia średniego współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu IS1A_U10 Project,
Engineering project
M_U004 potrafi wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz interpretować ich wyniki; umie wykorzystać symulacje komputerowe do oceny wpływu źródeł emisji na jakość powietrza IS1A_U13 Project,
Engineering project
M_U005 potrafi przygotować dobrze udokumentowany wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla wybranej instalacji zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej IS1A_U03 Project,
Engineering project
Knowledge
M_W001 zna zakres wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w stopniu umożliwiającym poprawne i kompletne zredagowanie treści tego typu wniosku IS1A_W27 Project,
Engineering project,
Execution of a project
M_W002 zna i rozumie metodykę obliczeń dopuszczalnej wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw oraz procedurę oceny wpływu tej emisji na jakość powietrza z wykorzystaniem referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu IS1A_W22 Project,
Engineering project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość powietrza i odpowiedzialności w tym zakresie prowadzących instalacje oraz wydających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; wykazuje postawę proekologiczną w podejmowanych decyzjach środowiskowych - - - + - - - - - - -
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z oceną wpływu instalacji na jakość powietrza, zachowując etyczną postawę przy interpretacji i prezentacji wyników obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi pracując indywidualnie lub w zespole oszacować czas potrzebny na przygotowanie danych do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu i zrealizować harmonogram prac zapewniający ich terminowe wykonanie oraz opracowanie wyników obliczeń - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystywać informacje zawarte na mapach do wyznaczenia średniego współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz interpretować ich wyniki; umie wykorzystać symulacje komputerowe do oceny wpływu źródeł emisji na jakość powietrza - - - + - - - - - - -
M_U005 potrafi przygotować dobrze udokumentowany wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla wybranej instalacji zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna zakres wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w stopniu umożliwiającym poprawne i kompletne zredagowanie treści tego typu wniosku - - - + - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie metodykę obliczeń dopuszczalnej wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw oraz procedurę oceny wpływu tej emisji na jakość powietrza z wykorzystaniem referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
 1. Wstęp do projektu

  Omówienie tematyki, zakresu i zasady zaliczenia projektu.
  Przedstawienie danych indywidualnych do projektu i metodyki obliczeń wstępnych.

 2. Przygotowanie danych dotyczących instalacji

  Ogólna charakterystyka instalacji. Dobór typu kotła i standardów emisyjnych. Obliczenia ilości spalanych paliw i teoretycznej ilości powstających spalin. Obliczenia średnicy wylotowej emitora i parametrów gazów na wylocie z emitora dla różnych wariantów pracy instalacji. Obliczenia unosu zanieczyszczeń, dopuszczalnej wielkości emisji i wymaganej skuteczności oczyszczania spalin. Dobór metod redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Określenie czasu trwania poszczególnych wariantów pracy instalacji i rocznej wielkości emisji.

 3. Przygotowanie danych dotyczących obszaru obliczeniowego

  Lokalizacja instalacji w terenie. Wyznaczenie obszaru obliczeniowego i przygotowanie podkładu mapowego. Wyznaczenie średniego współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu. Wyznaczenie punktów na wysokości najbliższej zabudowy mieszkalnej i użyteczności publicznej. Określenie i analiza tła zanieczyszczeń.

 4. Ocena wpływu na jakość powietrza

  Wprowadzenie danych do modelu obliczeniowego. Wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu z zakresu skróconego i pełnego. Raportowanie i wstępna interpretacja wyników obliczeń. Wykonanie i analiza map przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

 5. Określenie warunków pozwolenia

  Określenie dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji w warunkach normalnych i odbiegających od normalnych. Propozycja sposobu monitorowania wielkości emisji.

 6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

  Opracowanie streszczenia wniosku w języku niespecjalistycznym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 8 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = P
gdzie
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych

W przypadku gdy pozytywna ocena z ćwiczeń projektowych zostanie uzyskana dopiero w terminie poprawkowym, ocena P przyjmowana jest z terminu poprawkowego.
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne

Wymagana znajomość podstaw ochrony powietrza i prawa ochrony środowiska.
Wskazany udział w wykładzie obieralnym nt. “Pozwolenie na emisje do środowiska”.

Wymagania dodatkowe

Do zaliczenia przedmiotu (ćwiczeń projektowych) konieczna jest obecność na co najmniej 70% ćwiczeń projektowych oraz uzyskania pozytywnej oceny z całosemestralnego projektu dotyczącego przygotowania kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw dla zadanej specyfikacji wstępnej. W uzasadnionych przypadkach (sytuacje losowe) możliwe jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń przy mniejszej frekwencji na zajęciach.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity – Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. z 3 lutego 2010 r. Nr 16, poz. 87.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. z 18 września 2012 r., poz. 1031.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r., poz. 1542.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Dz. U. z 7 listopada 2014 r., poz. 1546.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bogacki M., Oleniacz R.: Referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu na tle innych modeli obliczeniowych. Inżynieria Środowiska AGH, 2004, tom 9, z. 1, 35-45.
 2. Oleniacz R., Bogacki M.: Porównanie poprzedniej i aktualnej metodyki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu opartej na modelu smugi Gaussa. Inżynieria Środowiska, 2004, tom 9, z. 1, 57-69.
 3. Oleniacz R.: Ocena oddziaływania na środowisko instalacji spalania odpadów – wybrane problemy. Materiały z II Konferencji z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. “Ocena oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym”, Kraków, 20-22 października 2005 r. ZKiOŚ, WGGiIŚ AGH w Krakowie. Wyd. AGH, Kraków 2005, s. 327-335.
 4. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R.: Ocena wielkości emisji do powietrza z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie w odniesieniu do standardów Unii Europejskiej. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 1. Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2008, s. 123-130.
 5. Oleniacz R., Groborz M., Ożóg M.: Ocena efektów modernizacji systemu oczyszczania i ewakuacji spalin na wybranych przykładach. W: Ochrona powietrza atmosferycznego – wybrane zagadnienia (red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski). Wyd. PZITS, nr 898, 2012, Wrocław 2012, s. 223-232.
 6. Oleniacz R.: Assessment of the impact of municipal waste incineration plants on air quality and the possibilities of its reduction. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, vol. 23, No. 3A, 95–104.
 7. Rzeszutek M., Oleniacz R., Mazur M.: Ocena wpływu rozdzielczości siatki obliczeniowej na wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 1 (red. J. Konieczyński). Wyd. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Zabrze 2014, s. 149-162.
 8. Oleniacz R., Bogacki M., Rzeszutek M., Kot A.: Meteorologiczne determinanty jakości powietrza w Krakowie. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 (red. J. Konieczyński). Wyd. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Zabrze 2014, s. 163-178.
 9. Oleniacz R., Rzeszutek M.: Obliczenia rozprzestrzeniania się pyłu drobnego w powietrzu atmosferycznym z wykorzystaniem dyfuzyjnych modeli Gaussa. W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata (red. M. Olkiewicz, M. Drewniak). Wyd. Mateusz Weiland NETWORK SOLUTIONS, Słupsk 2015, s. 42-51.
 10. Oleniacz R.: Wpływ instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza. Nowa Energia, 2015, Nr 2-3 (44-45), 49-57.
Additional information:

Ocena z ćwiczeń projektowych jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne elementy wymaganego projektu oraz oceny uwzględniającej terminowość realizacji i zaliczenia tego projektu.