Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pozwolenie wodnoprawne
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-702-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Bergier Tomasz (tbergier@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na zasoby wodne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; wykazuje postawę proekologiczną IS1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych, w szczególności przy współpracy ze zleceniodawcą Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną z przygotowanego operatu wodnoprawnego IS1A_U04 Test,
Project
M_U002 potrafi przygotować pozwolenie wodnoprawne, w tym zebrać niezbędne informacje i dane IS1A_U01, IS1A_U15, IS1A_U03, IS1A_U18 Project
M_U003 potrafi wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz interpretować ich wyniki; umie wykorzystać symulacje komputerowe do rozwiązywania wybranych problemów z zakresu gospodarki wodnej, w szczególności na potrzeby pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych IS1A_U13 Project
Knowledge
M_W001 zna i rozumie wybrane metody obliczeniowe stosowane w ocenie emisji do środowiska substancji zanieczyszczających oraz w ocenie ich rozprzestrzeniania się w wodach powierzchniowych i podziemnych IS1A_W22 Test,
Project,
Execution of exercises
M_W002 ma szczegółową wiedzę w zakresie głównych przepisów prawnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej IS1A_W27 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na zasoby wodne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; wykazuje postawę proekologiczną - - - + - - - - - - -
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych, w szczególności przy współpracy ze zleceniodawcą - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną z przygotowanego operatu wodnoprawnego - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować pozwolenie wodnoprawne, w tym zebrać niezbędne informacje i dane - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi wykonywać komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz interpretować ich wyniki; umie wykorzystać symulacje komputerowe do rozwiązywania wybranych problemów z zakresu gospodarki wodnej, w szczególności na potrzeby pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie wybrane metody obliczeniowe stosowane w ocenie emisji do środowiska substancji zanieczyszczających oraz w ocenie ich rozprzestrzeniania się w wodach powierzchniowych i podziemnych - - - + - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę w zakresie głównych przepisów prawnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
 1. Operat wodnoprawny dla wybranego zakładu przemysłowego

  Projekt „Operat wodnoprawny dla wybranego zakładu przemysłowego”: zebranie danych, kontakt z przedsiębiorstwem, inwentaryzacja gospodarki wodno-ściekowej, określenie wpływu na środowisko, zaplanowanie monitoringu, złożenie i obrona Operatu.

 2. Wody deszczowe

  Obliczenie ilości ścieków opadowych powstających na terenie zakładu.

 3. Przepływ nienaruszalny rzeki

  Określenie wielkości przepływu nienaruszalnego rzeki różnymi metodami.

 4. Jakość wód powierzchniowych

  Określenie klasy i kategorii wód powierzchniowych.

 5. Wpływ zrzutu ścieków na odbiornik

  Ocena wpływu ścieków na zmianę ilości i jakości wód, określenie zmian klasy i kategorii wód powierzchniowych.

 6. Część operacyjna operatu

  Część operacyjna operatu: metody ochrony wód; dopuszczalne wielkości emisyjne; monitoring ujmowanej wody i odprowadzanych ścieków; analiza BAT, sformułowanie wytycznych i planów zmian dla instalacji.

 7. Pakiet QUAL2

  Komputerowe modelowanie rozprzestrzeniania się i rozkładu zanieczyszczeń w wodach płynących – program QUAL2. Modelowanie wybranego cieku wodnego za pomocą programu QUAL2.

 8. Modelowanie wód podziemnych

  Obliczenia dynamiki ruchu wód podziemnych, wyznaczanie obniżenia zwierciadła wody na skutek eksploatacji. Modelowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych.

 9. Operaty na inne rodzaje działalności

  Analiza operatów wodnoprawnych dla innego rodzaju inwestycji: produkcja energii, działania hydrotechniczne (budowa wałów, budowa mostu, itp.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 28 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z: projektu semestralnego (operat wodnoprawny), jego prezentacji i obrony, średniej z ocen z projektów cząstkowych oraz kolokwium końcowego. W przypadku nieobecności/niezaliczenia projektu możliwe jest jego samodzielne wykonanie i poprawkowe zaliczenie, dotyczy to jednak nie więcej niż 3 projektów w semestrze.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, Ministerstwo Środowiska, styczeń 2003.
 2. Pochyluk R., Szymański J., Wytyczne do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Eko-net.pl, Gdańsk, 2008.
 3. Grela J., Stochliński T.: O metodach wyznaczania wielkości przepływu
  nienaruszalnego. Aura 6–8/2005.
 4. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (wraz z późniejszymi zmianami). Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bergier T., Gospodarka komunalna, [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (red. J. Kronenberg, T. Bergier), Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
Additional information:

None