Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-705-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomośc swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IS1A_K01 Participation in a discussion
M_K002 rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i prawidłowo rozstrzyga środowiskowe dylematy związane z wykonywaniem swego zawodu IS1A_K05, IS1A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi obliczyć dawki promieniowania jonizującego od podstawowych źródeł promieniowania obecnych w środowisku IS1A_U27, IS1A_U18 Test
M_U002 potrafi ocenić, przy różnych poziomach promieniowania, zagrożenie radiologiczne i ryzyko wystąpienia skutków biologicznych promieniowania IS1A_U18 Test
M_U003 potrafi stosować podstawowe przepisy prawne dotyczące ochrony przed promieniowaniem w środowisku IS1A_U27, IS1A_U18 Test
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe wielkości stosowane w ochronie radiologicznej do oceny ryzyka IS1A_W07, IS1A_W02 Test
M_W002 zna podstawowe źródła promieniotwórczości w środowisku – naturalne i antropogeniczne oraz związane z nimi dawki promieniowania otrzymywane przez ludzi IS1A_W07, IS1A_W28 Test
M_W003 zna podstawowe metody pomiaru dawek i koncentracji substancji promieniotwórczych w środowisku oraz deterministyczne i stochastyczne skutki działania promieniowania jonizującego IS1A_W07, IS1A_W28 Test
M_W004 zna podstawowe regulacje Prawa Atomowego dotyczące ochrony przed promieniowaniem w środowisku i inne przepisy regulujące dopuszczalne poziomy promieniotwórczości w środowisku IS1A_W28, IS1A_W27 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomośc swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych + - - - - - - - - - -
M_K002 rozumie pozatechniczne skutki działalności inżynierskiej i prawidłowo rozstrzyga środowiskowe dylematy związane z wykonywaniem swego zawodu + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi obliczyć dawki promieniowania jonizującego od podstawowych źródeł promieniowania obecnych w środowisku + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić, przy różnych poziomach promieniowania, zagrożenie radiologiczne i ryzyko wystąpienia skutków biologicznych promieniowania + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi stosować podstawowe przepisy prawne dotyczące ochrony przed promieniowaniem w środowisku + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe wielkości stosowane w ochronie radiologicznej do oceny ryzyka + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe źródła promieniotwórczości w środowisku – naturalne i antropogeniczne oraz związane z nimi dawki promieniowania otrzymywane przez ludzi + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody pomiaru dawek i koncentracji substancji promieniotwórczych w środowisku oraz deterministyczne i stochastyczne skutki działania promieniowania jonizującego + - - - - - - - - - -
M_W004 zna podstawowe regulacje Prawa Atomowego dotyczące ochrony przed promieniowaniem w środowisku i inne przepisy regulujące dopuszczalne poziomy promieniotwórczości w środowisku + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy fizyki promieniowania jonizującego.
Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej.
Podstawy obliczeń dawek promieniowania jonizującego.
Charakterystyka naturalnych źródeł promieniowania jonizującego obecnych w środowisku.
Charakterystyka antropogenicznych źródeł promieniowania jonizującego obecnych w środowisku.
Energetyka jądrowa i wypalone paliwo jądrowe.
Przegląd metod pomiaru dawek i koncentracji substancji promieniotwórczych w środowisku, monitoring radiacyjny Polski.
Biologiczne skutki promieniowania jonizującego.
Prawo Atomowe – struktura, dawki graniczne, odpady promieniotwórcze, awarie radiacyjne, transport.
Inne przepisy prawne regulujące dopuszczalne poziomy promieniotwórczości w środowisku.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium zaliczeniowego obejmującego materiał z wykładu.
Ocena z kolokwium zaliczeniowego będzie ustalona zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki jądrowej: rozpad jądra atomowego, nuklidy promieniotwórcze, naturalne szeregi promieniotwórcze, oddziaływanie promieniowania z materią.
Znajomość rachunku całkowego w zakresie podstawowym.

Recommended literature and teaching resources:
  1. Hrynkiewicz Z.A.: Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa 2003.
  2. Cember H.: Introduction to Health Physics. McGraw-Hill, Inc., New York 2009.
  3. Eisenbud M., Gesell T.: Environmental Radioactivity from Natural, Industrial and Military Sources, Academic Press 2008.
  4. Gostkowska B.: Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2011.
  5. Prawo Atomowe – ustawa i przepisy wykonawcze. Dostępne m.in. na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki, www.paa.gov.pl.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None