Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pozwolenie na emisje do środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-706-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleniacz Robert (oleniacz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Oleniacz Robert (oleniacz@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bergier Tomasz (tbergier@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Grzesik Katarzyna (grzesikk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności problemu i skutków emisji do środowiska substancji i energii oraz rozumie potrzebę zapobiegania tym emisjom i ich ograniczania poprzez wydawanie odpowiedzialnych decyzji i pozwoleń IS1A_K02 Test
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z przygotowaniem i opracowaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu zadań z tym związanych IS1A_K05 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi określić adresata i wymagany rodzaj wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska dla podstawowych rodzajów instalacji i działalności człowieka IS1A_U26 Test
M_U002 potrafi określić wymagany rodzaj pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami dla zdefiniowanej instalacji lub przedsiębiorstwa IS1A_U26 Test
M_U003 potrafi określić czy dana działalność przemysłowa lub usługowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego IS1A_U26 Test
Knowledge
M_W001 zna ogólne wymagania dotyczące rodzaju wymaganych pozwoleń na emisje do środowiska w przypadku prowadzenia wybranych form działalności IS1A_W31 Test
M_W002 zna podstawowe uwarunkowania prawne związane z wydawaniem, wygasaniem, cofaniem i ograniczaniem pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii IS1A_W27 Test
M_W003 zna ogólny zakres wniosku o wydanie pozwolenia na emisje do środowiska, w tym pozwolenia zintegrowanego, i rozumie różnice związane z różnymi rodzajami pozwoleń IS1A_W27 Test
M_W004 zna zakres wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz innych pozwoleń w gospodarce odpadami IS1A_W27 Test
M_W005 zna procedury i uwarunkowania prawne związane z wydawaniem i cofaniem pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami IS1A_W27 Test
M_W007 zna procedury i uwarunkowania prawne związane z wydawaniem i cofaniem pozwolenia wodnoprawnego IS1A_W27 Test
M_W008 zna zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego IS1A_W27 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności problemu i skutków emisji do środowiska substancji i energii oraz rozumie potrzebę zapobiegania tym emisjom i ich ograniczania poprzez wydawanie odpowiedzialnych decyzji i pozwoleń + - - - - - - - - - -
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z przygotowaniem i opracowaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu zadań z tym związanych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi określić adresata i wymagany rodzaj wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska dla podstawowych rodzajów instalacji i działalności człowieka + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi określić wymagany rodzaj pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami dla zdefiniowanej instalacji lub przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi określić czy dana działalność przemysłowa lub usługowa wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna ogólne wymagania dotyczące rodzaju wymaganych pozwoleń na emisje do środowiska w przypadku prowadzenia wybranych form działalności + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe uwarunkowania prawne związane z wydawaniem, wygasaniem, cofaniem i ograniczaniem pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii + - - - - - - - - - -
M_W003 zna ogólny zakres wniosku o wydanie pozwolenia na emisje do środowiska, w tym pozwolenia zintegrowanego, i rozumie różnice związane z różnymi rodzajami pozwoleń + - - - - - - - - - -
M_W004 zna zakres wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz innych pozwoleń w gospodarce odpadami + - - - - - - - - - -
M_W005 zna procedury i uwarunkowania prawne związane z wydawaniem i cofaniem pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W007 zna procedury i uwarunkowania prawne związane z wydawaniem i cofaniem pozwolenia wodnoprawnego + - - - - - - - - - -
M_W008 zna zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Informacje ogólne dotyczące pozwoleń na emisje do środowiska

  Podstawowe pojęcia i prawne uwarunkowania związane z pozwoleniem na emisje do środowiska substancji lub energii. Rodzaje pozwoleń. Organy ochrony środowiska właściwe do wydania pozwolenia. Rodzaje instalacji wymagających i nie wymagających pozwolenia na emisje do środowiska. Przykładowe instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska. Możliwi wnioskodawcy.
  Podstawowy zakres wniosku o wydanie pozwolenia na emisje do środowiska. Specyfika wniosku dla instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych.
  Odmowa wydania pozwolenia. Ustanawianie zabezpieczeń roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku. Ogólny zakres pozwolenia na emisje do środowiska. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia.

 2. Pozwolenie zintegrowane

  Geneza pozwoleń zintegrowanych – Dyrektywa IPPC i Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych. Instalacje IPPC i zasady ich eksploatacji. Pojęcie najlepszych dostępnych technik. Zakres wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Dodatkowe wymagania pozwolenia zintegrowanego.

 3. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

  Dodatkowe wymagania w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia. Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dodatkowy zakres wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Zasady ustalania ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza. Postępowanie kompensacyjne.

 4. Pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  Rodzaje pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, podmioty zobowiązane do uzyskiwania pozwoleń. Hierarchia pozwoleń. Pozwolenia zintegrowane dla instalacji gospodarki odpadami. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zakres wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zakres pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 5. Zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, zakres wniosku o wydanie zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami, zakres zezwoleń. Rejestr, ewidencja, sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami. Zezwolenia w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 6. Rola pozwoleń wodnoprawnych w kształtowaniu zrównoważonej gospodarki wodnej w Polsce

  Wprowadzenie: stan zasobów wodnych w powiązaniu z działalnością przemysłową i usługową. System pozwoleń wodnoprawnych: ramy prawne, rodzaje działalności podlegające obowiązkowi pozwolenia wodnoprawnego, wymagania i wytyczne do sporządzania operatów wodnoprawnych, instytucje odpowiedzialne, sprawozdawczość, monitoring i kontrola realizacji pozwolenia.

 7. Ramowa Dyrektywa Wodna a zarządzanie wodą w Polsce

  RDW – nowa filozofia gospodarowania wodą, zmiany w gospodarowaniu wodą w Polsce (w tym w systemie pozwoleń wodnoprawnych). Europejskie normy i standardy gospodarki wodnej (stan obecny i perspektywy): metody określania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, regulacje dotyczące wprowadzania zanieczyszczeń do wód. Instytucje odpowiedzialne za implementację RDW, inne instytucje kształtujące gospodarkę wodno-ściekową w Polsce.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:
OK = W
gdzie
W – ocena uzyskana z wykładów

W przypadku gdy pozytywna ocena z wkładów zostanie uzyskana dopiero w terminie poprawkowym, ocena W przyjmowana jest z terminu poprawkowego.
W przypadku braku pozytywnej oceny z wykładów wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć i przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

Wymagania dodatkowe

Do zaliczenia wykładów konieczna jest obecność na co najmniej 40% wykładów (6 godzin dydaktycznych) oraz uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego wykłady. Za zgodą prowadzącego przedmiot student może zostać dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego wykłady pomimo braku wymaganych obecności na wykładach.
Dopuszcza się 2 terminy jego zaliczenia: podstawowy i poprawkowy.
Terminy tych kolokwiów są uzgadniane z przedstawicielem studentów z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Materiały z wykładów przekazywane w formie elektronicznej.
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity – Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.
 4. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tekst jednolity – Dz.U. 2012 r., poz. 391, z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Tekst jednolity – Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst jednolity – Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.
 7. Wybrane akty wykonawcze do ww. ustaw.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Dz. U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.
 9. Wybrane dokumenty referencyjne IPPC z zakresu najlepszych dostępnych technik.
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Dz. U. L 312 z 22.11.2008.
 11. Wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Ekonet-pl, styczeń 2008.
 12. Pozwolenia zintegrowane (IPPC). Procedura wydawania pozwoleń zintegrowanych. Wskazówki metodyczne. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, styczeń 2004.
 13. Lackowski A., Lenart L., Wiszniewska B., Szydłowski M.: Metodyka oceny oddziaływania na środowisko jako całość w procesie wydawania pozwolenia zintegrowanego, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 14. Poradnik: Wydawanie decyzji administracyjnych w obszarze gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
 15. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Analiza możliwości likwidacji stref ochronnych wokół wybranych zakładów przemysłu hutniczego i koksochemicznego. Inżynieria Środowiska, 2000, tom 5, z. 1, 59-84.
 2. Grzesik-Filus K., Mikołajczak J.: Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami. Inżynieria Środowiska, 2001, t. 6, z. 1.
 3. Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Likwidacja strefy ochronnej Huty Katowice i Zakładów Koksowniczych “Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej. Problemy Ekologii, 2002 (VI), nr 5 (35), 214-216.
 4. Grzesik-Filus K., Mikołajczak J.: Ocena dostosowania funkcjonowania składowisk odpadów w Małopolsce do nowych regulacji prawnych. Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami „Techniczno-Ekonomiczno-Organizacyjne Aspekty Gospodarki Odpadami” Poznań – Gniezno, 18-21 maja 2003.
 5. Grzesik-Filus K., Mikołajczak J.: Zadania administracji samorządowej w procesie dostosowywania składowisk odpadów do wymogów Unii Europejskiej. Ogólnopolska konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska – Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. WGGiIŚ AGH, Kraków, 16-18 października 2003.
 6. Grzesik-Filus K., Mikołajczak J., Kozakiewicz R.: Ocena przeglądów ekologicznych składowisk odpadów w wybranych powiatach województwa małopolskiego. Inżynieria Środowiska, 2003, t. 8, z. 1, 111-119.
 7. Bogacki M., Oleniacz R.: Referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu na tle innych modeli obliczeniowych. Inżynieria Środowiska AGH, 2004, tom 9, z. 1, 35-45.
 8. Oleniacz R., Bogacki M.: Porównanie poprzedniej i aktualnej metodyki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu opartej na modelu smugi Gaussa. Inżynieria Środowiska, 2004, tom 9, z. 1, 57-69.
 9. Grzesik K.: Uwarunkowania prawne recyklingu baterii. Przegląd Komunalny. Recycling, 2005, nr 1, s. 22-24.
 10. Oleniacz R.: Ocena oddziaływania na środowisko instalacji spalania odpadów – wybrane problemy. Materiały z II Konferencji z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. “Ocena oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym”, Kraków, 20-22 października 2005 r. ZKiOŚ, WGGiIŚ AGH w Krakowie. Wyd. AGH, Kraków 2005, s. 327-335.
 11. Grzesik K.: Zakres regulacji w dziedzinie gospodarowania odpadami w pozwoleniach zintegrowanych dla branży hutniczej. Geomatics and Environmental Engineering, 2007, Vol. 1, No 1, 41-53.
 12. Grzesik K.: Gospodarka odpadami w pozwoleniu zintegrowanym dla huty stali. VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami „Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami”, Kalisz – Poznań, 2007.
 13. Grzesik K., Mikołajczak J. : The possibility of utilisation the old heaps to locate the new waste facilities, on the example of the Debiensko I coal mine. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2008, t. 24, z. 3/1, 439-452.
 14. Mazur M., Bogacki M., Oleniacz R.: Ocena wielkości emisji do powietrza z ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie w odniesieniu do standardów Unii Europejskiej. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 1. Emisja substancji zanieczyszczających, badania ich właściwości i metody ograniczania emisji (red. J. Konieczyński). Wyd. IPIŚ PAN w Zabrzu, Zabrze 2008, s. 123-130.
 15. Bergier T., Gospodarka komunalna. W: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (red. J. Kronenberg, T. Bergier), Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 16. Bergier T., Damurski J., Maliszewska K.: Edukacja dla zrównoważonej gospodarki wodnej przez angażowanie studentów w rozwiązywanie rzeczywistych problemów. W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 4. Edukacja dla ładu środowiskowego (red. nauk. serii T. Borys, red. nauk. tomu: B. Bartniczak, S. Zaremba-Warnke). Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok – Wrocław, 2010, s. 187-199.
 17. Grzesik K.: Improvements in industrial waste landfilling at the solid waste landfill site in Krakow-Pleszow, Poland, implemented in order to obtain an integrated permit. In: Environmental Engineering III (ed. L. Pawłowski, M.R. Dudzińska, A. Pawłowski). Taylor & Francis Group, London 2010, pp. 381-384.
 18. Oleniacz R., Groborz M., Ożóg M.: Ocena efektów modernizacji systemu oczyszczania i ewakuacji spalin na wybranych przykładach. W: Ochrona powietrza atmosferycznego – wybrane zagadnienia (red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski). Wyd. PZITS, nr 898, 2012, Wrocław 2012, s. 223-232.
 19. Oleniacz R.: Assessment of the impact of municipal waste incineration plants on air quality and the possibilities of its reduction. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, vol. 23, No. 3A, 95–104.
 20. Jakubiak M., Grzesik K., Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji: przepisy, technologia i praktyka. Recycling of end-of-life vehicles: regulations, technology and practice. Logistyka, 2014, No 4, 4339-4347.
 21. Oleniacz R.: Wpływ instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza. Nowa Energia, 2015, Nr 2-3 (44-45), 49-57.
Additional information:

Wykład obieralny w ramach bloku wykładów obieralnych w semestrze 7.
Ocena z wykładów wynika z kolokwium zaliczeniowego wykłady.
Zakres kolokwium zaliczeniowego wynika z treści wykładów.