Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe inżynierskie
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-707-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Mazur Marian (mmazur@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Gołda Tadeusz (tgolda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mazur Marian (mmazur@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji IS1A_K04 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań i prezentacji ich wyników IS1A_K05 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji, dokonywać interpretacji uzyskanych wyników, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie IS1A_U01 Engineering project,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Presentation
M_U002 potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie pisemne danego problemu projektowego, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej IS1A_U03 Engineering project,
Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić prezentację wykonanego przez siebie projektu inżynierskiego oraz podjąć dyskusję na jego temat IS1A_U04 Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge
M_W001 ma wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska IS1A_W07 Engineering project,
Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji - - - - - + - - - - -
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań i prezentacji ich wyników - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji, dokonywać interpretacji uzyskanych wyników, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie pisemne danego problemu projektowego, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić prezentację wykonanego przez siebie projektu inżynierskiego oraz podjąć dyskusję na jego temat - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
  1. Omówienie zasad prezentacji projektów inżynierskich
  2. Prezentacje projektów inżynierskich i dyskusja nad projektami
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zajęć seminaryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prezentowane na seminarium projekty inżynierskie powinny wcześniej uzyskać pozytywną ocenę od opiekuna projektu i być zarejestrowane.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura wynikająca z zakresu projektu inżynierskiego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W ramach seminarium dyplomowego inżynierskiego student odbywa część egzaminu dyplomowego w zakresie prezentacji projektów inżynierskich i dyskusji nad projektami. Na zajęciach oceniana jest prezentacja projektu inżynierskiego. W ocenie z tych zajęć jest także uwzględniana aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach.