Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa z inżynierii środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-708-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Oleniacz Robert (oleniacz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych IS1A_K01 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań i prezentacji ich wyników IS1A_K05 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 potrafi przy wykonywaniu powierzonych na praktyce zadań zaplanować i zrealizować te zadania w terminie, pracując indywidualnie lub zespołowo IS1A_U02 Report on completion of a practical placement,
Involvement in teamwork,
Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę dotyczącą wybranych problemów z zakresu inżynierii lub ochrony środowiska związanych z miejscem odbywania praktyki i stosowanych sposobów rozwiązywania tych problemów IS1A_W07 Report on completion of a practical placement
M_W002 zna zasady organizacji pracy w miejscu odbywania praktyki i ich przestrzega IS1A_W29 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - - - - - + - - - -
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań i prezentacji ich wyników - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 potrafi przy wykonywaniu powierzonych na praktyce zadań zaplanować i zrealizować te zadania w terminie, pracując indywidualnie lub zespołowo - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę dotyczącą wybranych problemów z zakresu inżynierii lub ochrony środowiska związanych z miejscem odbywania praktyki i stosowanych sposobów rozwiązywania tych problemów - - - - - - + - - - -
M_W002 zna zasady organizacji pracy w miejscu odbywania praktyki i ich przestrzega - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Praktyka zawodowa ma wymiar 4 tygodnie (zamiennie na 20 dni roboczych) i standardowo odbywa się w semestrze 6 w okresie wakacyjnym (pomiędzy I i II częścią letniej sesji egzaminacyjnej). W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest jej odbywanie wcześniej – w terminie niekolidującym z obowiązkowymi zajęciami i sesją egzaminacyjną.

Praktyka ma charakter indywidualny, tzn. każdy może sam zaproponować, gdzie chce ją odbywać, ale powinno się to odbyć w porozumieniu z wydziałowym opiekunem (koordynatorem) praktyk zawodowych.

Praktyka ta powinna zostać odbyta w wybranym zakładzie (przedsiębiorstwie) lub instytucji, w miejscu (dziale, zespole, stanowisku), w którym rozwiązywane są problemy z zakresu szeroko rozumianej inżynierii i/lub ochrony środowiska.

Mogą to być np.:

 • komórki ochrony środowiska zakładów przemysłowych lub inne zakładowe służby zajmujące się kontrolą spełniania wymogów ochrony środowiska i związaną z tym sprawozdawczością, ewentualnie z eksploatacją instalacji lub urządzeń ochrony środowiska;
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska i regionalne zarządy gospodarki wodnej;
 • departamenty środowiska (i pokrewne) urzędów marszałkowskich poszczególnych województw;
 • działy ochrony środowiska (i pokrewne) starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin;
 • fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (narodowy i wojewódzkie) oraz Bank Ochrony Środowiska;
 • państwowa inspekcja ochrony środowiska (w tym inspektoraty wojewódzkie i ich delegatury);
 • państwowa inspekcja sanitarna (w tym wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne);
 • przedsiębiorstwa oferujące produkty lub usługi w zakresie projektowania, produkcji, montażu i/lub dostawy technologii, urządzeń, aparatury pomiarowej i oprogramowania wykorzystywanych w inżynierii, ochronie lub kontroli środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego;
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, zakłady sanitarne i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz zabierania, transportu przetwarzania odpadów (w tym też w zakresie zarządzania składowiskami odpadów) – praktykę można np. odbywać na takich obiektach, jak: stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów oraz zakłady przetwarzania odpadów;
 • firmy konsultingowe (eksperckie) działające w branży inżynierii i ochrony środowiska;
 • laboratoria środowiskowe i przedsiębiorstwa wykonujące pomiary wielkości emisji,
 • laboratoria i pracownie uczelniane, jednostki badawczo-rozwojowe oraz placówki naukowe PAN i IMiGW,
 • instytucje i organizacje pozarządowe (w tym organizacje odzysku) oraz inne jednostki działające w branży inżynierii i ochrony środowiska.

Cele praktyki zawodowej powinny być ustalone indywidualnie i dostosowane do miejsca jej odbywania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 110 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie praktyki zawodowej nie wiąże się z wystawieniem oceny końcowej.

Prerequisites and additional requirements:

Z jednostką organizacyjną przyjmującą na praktykę Wydział zawiera porozumienie dotyczące odbywania przez studenta praktyki zawodowej. Porozumienie nie jest wymagane w przypadku zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie przedłożonego zaświadczenia o wykonywaniu pracy zawodowej lub na zasadzie wolontariatu o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywania studiów.
W okresie odbywania praktyki student powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową
od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli jest ona wymagana w miejscu odbywania praktyki.
Praktykę zalicza opiekun praktyki zawodowej wyznaczony przez Dziekana. Standardowo zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożonego wypełnionego i podpisanego dziennika praktyk, pełniącego także rolę sprawozdania z praktyki i zaświadczenia o jej odbyciu oraz zawierającego także miejsce na wpisanie opinii o studencie-praktykancie. W uzasadnionych przypadkach zaliczenie może odbyć się na podstawie innych przedłożonych zaświadczeń.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None