Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of Agricultural Lands
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-712-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Urbański Krzysztof (urbanski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowalik Stanisław (skowal@agh.edu.pl)
dr inż. Urbański Krzysztof (urbanski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma wiedzę i przekonanie, że tereny rolne których fundamentem jest gleba, stanowią trudno odnawialne dobro narodowe podlegające ochronie, z którego należy racjonalnie korzystać IS1A_K01, IS1A_K02 Activity during classes,
Engineering project,
Test
M_K002 posiada udokumentowaną wiedzę, że zbyt intensywne bądź nieracjonalne gospodarowanie terenami rolnymi powoduje negatywne skutki społeczne i środowiskowe IS1A_K02 Execution of a project,
Test
Skills
M_U001 umie skonstruować, poprawny pod względem gospodarczym, agrotechnicznym i ekologicznym, cykl zmianowania roślin IS1A_U27 Activity during classes,
Test
M_U002 potrafi pozyskać dane i wykonać wstępny projekt melioracyjnego odwodnienia terenu IS1A_U01, IS1A_U03 Examination,
Project
M_U003 umie wykonać wstępny projekt zabezpieczeń przeciwerozyjnych gruntów ornych IS1A_U03 Project,
Test
M_U004 potrafi określić zagrożenia związane z chemizacją w rolnictwie IS1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 zna specyfikę agroekosystemów odróżniającą je od ekosystemów naturalnych IS1A_W07, IS1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W002 zna predyspozycje ekologiczne i użytkowe do zagospodarowania gleby jako grunt orny, łąka lub pastwisko IS1A_W06, IS1A_W04 Test,
Execution of a project
M_W003 ma wiedzę na temat konieczności stosowania zmianowania roślin na gruntach ornych oraz zasady jego konstruowania IS1A_W04 Test
M_W004 ma wiedzę na temat naturalnych i antropogenicznych zagrożeń dla gruntów rolnych IS1A_W07, IS1A_W06, IS1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W005 zna podstawowe zabiegi agrotechniczne i melioracyjne IS1A_W07, IS1A_W04 Test,
Execution of a project
M_W006 zna zasady funkcjonowania głównych systemów rolniczych oraz ich oddziaływanie na środowisko glebowe i otaczające ekosystemy IS1A_W07, IS1A_W04 Test
M_W007 ma wiedzę na temat zagrożeń związanych z nadmierną bądź nieracjonalnie stosowaną chemizacją w rolnictwie IS1A_W07, IS1A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma wiedzę i przekonanie, że tereny rolne których fundamentem jest gleba, stanowią trudno odnawialne dobro narodowe podlegające ochronie, z którego należy racjonalnie korzystać + - - - - - - - - - -
M_K002 posiada udokumentowaną wiedzę, że zbyt intensywne bądź nieracjonalne gospodarowanie terenami rolnymi powoduje negatywne skutki społeczne i środowiskowe + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie skonstruować, poprawny pod względem gospodarczym, agrotechnicznym i ekologicznym, cykl zmianowania roślin + - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi pozyskać dane i wykonać wstępny projekt melioracyjnego odwodnienia terenu - - - + - - - - - - -
M_U003 umie wykonać wstępny projekt zabezpieczeń przeciwerozyjnych gruntów ornych - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi określić zagrożenia związane z chemizacją w rolnictwie + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna specyfikę agroekosystemów odróżniającą je od ekosystemów naturalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna predyspozycje ekologiczne i użytkowe do zagospodarowania gleby jako grunt orny, łąka lub pastwisko + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę na temat konieczności stosowania zmianowania roślin na gruntach ornych oraz zasady jego konstruowania + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę na temat naturalnych i antropogenicznych zagrożeń dla gruntów rolnych + - - + - - - - - - -
M_W005 zna podstawowe zabiegi agrotechniczne i melioracyjne + - - + - - - - - - -
M_W006 zna zasady funkcjonowania głównych systemów rolniczych oraz ich oddziaływanie na środowisko glebowe i otaczające ekosystemy + - - - - - - - - - -
M_W007 ma wiedzę na temat zagrożeń związanych z nadmierną bądź nieracjonalnie stosowaną chemizacją w rolnictwie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Informacje wprowadzające

  Specyfika agroekosystemów. Udział terenów rolnych w powierzchni kraju. Rodzaje użytków rolnych i uwarunkowania ich występowania. Najczęściej uprawiane gatunki roślin rolniczych.

 2. Agroekosystemy na tle bioróżnorodności naturalnych ekosystemów lądowych

  Wielogatunkowość biocenozy jako warunek zrównoważonego ekosystemu. Zmęczenie gleby jako skutek uprawy w monokulturze. Zmianowanie roślin na gruntach ornych niezbędnym substytutem naturalnej bioróżnorodności.

 3. Zagrożenia i ochrona gleb gruntów rolnych

  Naturalne zagrożenia degradacją gleb terenów rolnych. Zagrożenia związane z różnymi antropopresjami. Odporność gleb terenów rolnych na różnego rodzaju czynniki degradujące. Ochrona ilościowa i jakościowa gleb gruntów rolnych (przepisy prawne).

 4. Zabiegi agrotechniczne i melioracyjne

  Główne zabiegi agrotechniczne i celowość ich wykonywania – zabiegi mechaniczne, nawożenie, ochrona roślin. Melioracje: wodne, agrotechniczne, ochronne (przeciwerozyjne).

 5. Systemy rolnicze i ich wpływ na środowisko

  Rolnictwo prymitywne. Rolnictwo konwencjonalne ekstensywne i uprzemysłowione. Zagrożenia związane z chemizacją rolnictwa. Skutki pozytywne i zagrożenia związane ze stosowaniem nawozów sztucznych. Zagrożenia związane ze stosowaniem chemicznych, syntetycznych pestycydów. Rolnictwo ekologiczne. Regulacje prawne i system certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Rolnictwo integrowane. Programy rolno-środowiskowe. Rolnictwo High tech agriculture. Kontrowersje związane z wykorzystaniem w rolnictwie inżynierii genetycznej – organizmy genetycznie modyfikowane (GMO).

Project classes:
 1. Wykonanie projektu melioracji odwadniających gruntów ornych

  Wykorzystanie informacji z mapy sytuacyjno-wysokościowej i glebowo-rolniczej. Pozyskanie danych liczbowych opisujących zlewnię. Obliczenie przepływów charakterystycznych. Wykreślenie profili podłużnych i poprzecznych rowów. Obliczenie rozstawu drenów. Zaprojektowanie sieci drenarskiej.

 2. Wykonanie projektu zabezpieczeń przeciwerozyjnych

  Określenie stopnia zagrożenia erozją wodną gleb wyznaczonej powierzchni. Określenie stopnia zagrożenia erozją eoliczną. Zaprojektowanie i naniesienie na plan sytuacyjno-wysokościowy zabiegów przeciwerozyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 7 h
Examination or Final test 1 h
Completion of a project 10 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe – waga 0,5; projekt – waga 0,5.
W przypadku braku pozytywnej oceny z kolokwium lub projektu wystawiana jest ocena końcowa: niedostateczny (2,0).

Prerequisites and additional requirements:

Niniejszy przedmiot fakultatywny może być wybrany tylko w przypadku, gdy student nie realizował go wcześniej w ramach modułu obieralnego z zakresu gospodarki terenami rolnymi lub leśnymi.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Główny Urząd Statystyczny: Ochrona Środowiska – informacje i opracowania statystyczne. Kolejne roczniki.
 2. Granstedt A., Tyburski J.: Współczesne europejskie systemy rolnicze. Fragmenta Agronomica, 2006, 2, 72-95.
 3. Ilnicki P.: Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2004.
 4. Zimny L.: Definicje i podziały systemów rolniczych. Acta Agrophysica, 2007, 10(2), 507-518.
 5. Żakowska-Biemans S., Gutkowska K.: Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa 2003.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None