Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Foundations of Designing Energy-efficient Buildings
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-714-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole projektowym przy sporządzaniu dokumentacji technicznej budynku o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię IS1A_K03, IS1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K005 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w budownictwie energooszczędnym IS1A_K01, IS1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi zestawić i ocenić stosowane w budownictwie rozwiązania technologiczno-materiałowe pod względem zapotrzebowania na energię IS1A_U01, IS1A_U18 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 potrafi dobrać odpowiednie rozwiązania technologiczno-materiałowe poszczególnych elementów budynku w celu ograniczenia jego zapotrzebowania na energię IS1A_U14 Execution of a project
M_U003 potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną budynku energooszczędnego IS1A_U25 Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna klasyfikację i charakterystykę budynków o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię IS1A_W14 Test
M_W002 zna podstawy fizyki cieplnej budowli oraz metodykę obliczeń podstawowych wskaźników wykorzystywanych do oceny energetycznej budynków IS1A_W14 Test
M_W003 zna wymagania i zasady certyfikacji energetycznej budynków określone w przepisach techniczno-budowlanych IS1A_W14, IS1A_W28 Test
M_W004 zna optymalne rozwiązania technologiczno-materiałowe elementów budynków energooszczędnych IS1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole projektowym przy sporządzaniu dokumentacji technicznej budynku o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię - - - + - - - - - - -
M_K005 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w budownictwie energooszczędnym + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zestawić i ocenić stosowane w budownictwie rozwiązania technologiczno-materiałowe pod względem zapotrzebowania na energię + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dobrać odpowiednie rozwiązania technologiczno-materiałowe poszczególnych elementów budynku w celu ograniczenia jego zapotrzebowania na energię + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną budynku energooszczędnego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna klasyfikację i charakterystykę budynków o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy fizyki cieplnej budowli oraz metodykę obliczeń podstawowych wskaźników wykorzystywanych do oceny energetycznej budynków + - - - - - - - - - -
M_W003 zna wymagania i zasady certyfikacji energetycznej budynków określone w przepisach techniczno-budowlanych + - - - - - - - - - -
M_W004 zna optymalne rozwiązania technologiczno-materiałowe elementów budynków energooszczędnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- Klasyfikacja i charakterystyka budynków o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię.
- Podstawy fizyki cieplnej budowli. Wskaźniki wykorzystywane do oceny energetycznej budynków według polskich norm i przepisów techniczno-budowlanych.
- Zasady wykonywania audytów oraz wystawiania świadectw energetycznych budynków.
- Wymagania i zasady certyfikacji energetycznej budynków, określonych w przepisach techniczno-budowlanych.
- Prezentacja nowoczesnych rozwiązań technologiczno-materiałowych elementów budynków o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię.

Project classes:

- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę budowlaną. Określanie strat i zysków ciepła dla budynku. Wyznaczanie współczynnika zapotrzebowania na energię.
- Adaptacja projektu technicznego nowego budynku mieszkalnego do parametrów obiektu energooszczędnego lub projekt techniczny termomodernizacji istniejącego budynku.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 2 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z oceny kolokwium zaliczeniowego oraz oceny projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z materiałoznawstwa i budownictwa ogólnego.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P.: Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Arkady. Warszawa 2005.
2. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L.: Budownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy projektowania, t. 3. Arkady. Warszawa 2008.
3. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS. Kraków 2006.
4. Błaszczyński T., Ksit B., Dyzman B.: Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej. Dolnośląskie Wydawnictwo Edykacyjne. Wrocław 2012.
5. Laskowski L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008.
6. Zakrzewski T.: Zagadnienia fizykalne w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003
7. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
8. PN-EN ISO 6946: 2008: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady. Warszawa, 2001.
2. Byrdy Cz.: Ciepłochłonne konstrukcje ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych. Politechnika Krakowska, 2006.
3. Byrdy Cz.: Dachy i Stropodachy. Politechnika Krakowska, 2006.
4. Koczyk H., Antoniewicz B.: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. Instalacje sanitarne i grzewcze. PWRiL. Poznań 2004.
5. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
6. Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Wodyński A, Firek K, Kocot W.: Wpływ czynników budowlanych i górniczych na trwałość tradycyjnej zabudowy mieszkalnej LGOM (Influence of building and mining factors on the durability of traditional residential buildings, located in the Legnica–Głogów copper mining district). Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Projektowania i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych, str. 295-304, Rudy Raciborskie 2004.
2) Firek K., Wodyński A.: Wpływ zabezpieczeń profilaktycznych oraz remontów na zużycie tradycyjnej zabudowy terenów górniczych (The influence of preventive security measures and renovation works on the wear of traditional buildings in mining areas). Problemy naukowo-badawcze budownictwa (The scientific research problems of building), t. 3, Materiały, technologie i organizacja w budownictwie (Materials, technologies and oraganization in civil engineering), praca zbiorowa pod red. M.Broniewicza, J. A. Prusiel, Wyd. Politechniki Białostockiej, str. 219-226, Białystok 2007.
3) Firek K.: Proposal for classification of prefabricated panel building damage intensity rate in mining areas (Propozycja klasyfikacji intensywności uszkodzeń budynków wielkopłytowych na terenach górniczych). Archives of Mining Sciences (Archiwum Górnictwa), vol. 54, str. 467-479, Kraków 2009.
4) Firek K.: Evaluating the contribution of the most common types of damage on the degree of technical wear of masonry buildings located in mining areas (Ocena udziału najczęściej występujących typów uszkodzeń w stopniu zużycia technicznego budynków murowanych usytuowanych na terenach górniczych). Geomatics and Environmental Engineering (Geodezja oraz Inżynieria Środowiska), vol. 7, no. 2, str. 29-36, Kraków 2013.
5) Dębowski J., Firek K.: Stan techniczny elementów balkonów w budynkach wielkopłytowych (Technical status of the balcony elements in the ’great panel’ buildings). Przegląd Budowlany. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa; ISSN 0033-2038. — 2015 nr 6, s. 18–22.

Additional information:

Zaliczenie
Do zaliczenia ćwiczeń projektowych konieczne jest wykonanie zadanego projektu i jego obrona.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Kolokwium zaliczeniowe obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych
zajęciach.
Zaliczenie może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości:
Student samodzielnie opanowuje zaległy w wyniku nieobecności materiał.