Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected GIS Applications in Environmental Engineering
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-719-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Drzewiecki Wojciech (drzewiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Drzewiecki Wojciech (drzewiec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia jakości tworzonych modeli zjawisk przestrzennych dla możliwości ich wykorzystywania w praktyce zarządzania środowiskiem IS1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi dobrać odpowiednią metodę interpolacji do specyfiki opracowywanego zjawiska, przeprowadzić interpolację rozkładu przestrzennego przy wykorzystaniu pakietu ArcGIS GeostatisticalAnalyst oraz ocenić jakość uzyskanego wyniku IS1A_U10, IS1A_U03, IS1A_U11, IS1A_U14, IS1A_U09 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 potrafi przy użyciu pakietu ArcGIS 3DAnalyst zbudować model wysokościowy terenu z danych pomiarowych IS1A_U10, IS1A_U11, IS1A_U09 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U003 potrafi wykonać podstawowe analizy przestrzenne na danych 3D z wykorzystaniem programów ArcGIS 3DAnalyst i ArcGIS SpatialAnalyst IS1A_U10, IS1A_U11, IS1A_U09 Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 zna podstawowe metody interpolacji rozkładów przestrzennych danych środowiskowych i oceny ich jakości IS1A_W10, IS1A_W01, IS1A_W09 Execution of a project
M_W002 posiada podstawową wiedzę o przeznaczeniu i funkcjonalności systemów GIS 3D IS1A_W10, IS1A_W09 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 zna metody opracowania modeli wysokościowych z danych pomiarowych oraz wykorzystania w analizach z zakresu inżynierii środowiska IS1A_W10, IS1A_W05, IS1A_W01, IS1A_W09 Activity during classes,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia jakości tworzonych modeli zjawisk przestrzennych dla możliwości ich wykorzystywania w praktyce zarządzania środowiskiem + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dobrać odpowiednią metodę interpolacji do specyfiki opracowywanego zjawiska, przeprowadzić interpolację rozkładu przestrzennego przy wykorzystaniu pakietu ArcGIS GeostatisticalAnalyst oraz ocenić jakość uzyskanego wyniku + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi przy użyciu pakietu ArcGIS 3DAnalyst zbudować model wysokościowy terenu z danych pomiarowych + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi wykonać podstawowe analizy przestrzenne na danych 3D z wykorzystaniem programów ArcGIS 3DAnalyst i ArcGIS SpatialAnalyst + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe metody interpolacji rozkładów przestrzennych danych środowiskowych i oceny ich jakości + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada podstawową wiedzę o przeznaczeniu i funkcjonalności systemów GIS 3D + - - - - - - - - - -
M_W003 zna metody opracowania modeli wysokościowych z danych pomiarowych oraz wykorzystania w analizach z zakresu inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe metody interpolacji rozkładów przestrzennych z danych pomiarowych. Podstawy geostatystyki i metod krigingowych. Metody oceny jakości wyników interpolacji. Wpływ jakości oszacowania rozkładu przestrzennego na wyniki przeprowadzanych z jego wykorzystaniem analiz przestrzennych.
2. Modele wysokościowe i reprezentacja obiektów 3Dw systemach informacji przestrzennej. Funkcjonalność systemów GIS 3D. Rodzaje modeli wysokościowych obsługiwanych przez ArcGIS 3D Analyst, w tym specyfika modelu w postaci ‘terrain dataset’. Dane źródłowe i zasady budowania modeli wysokościowych. Narzędzia analiz 3D w ArcGIS 3D Analyst. Przykładowe analizy GIS z zakresu inżynierii środowiska z wykorzystaniem modeli wysokościowych i modeli obiektów 3D. Wpływ jakości modeli wysokościowych na wyniki przeprowadzanych z ich wykorzystaniem analiz przestrzennych.

Project classes:

Wprowadzenie do pakietu ArcGIS Geostatistical Analyst. Tworzenie rozkładu przestrzennego przy użyciu ustawień domyślnych. Narzędzia eksploracji danych przestrzennych. Tworzenie rozkładów przestrzennych zjawisk środowiskowych (stężenie ozonu w powietrzu, suma opadów, zawartość metali ciężkich w glebie) przy użyciu różnych metod interpolacji (w tym krigingu zwykłego i ko-krigingu). Metody porównania i oceny uzyskanych wyników interpolacji. Opracowanie produktu finalnego w postaci mapy rozkładu przestrzennego.
Wprowadzenie do pakietu ArcGIS 3D Analyst. Wizualizacja danych wysokościowych oraz danych 3D. Budowa modeli wysokościowych (TIN, raster, ‘terrain dataset’). Analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych 3D i modeli wysokościowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Contact hours 2 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Preparation for classes 4 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć. Ocena projektu końcowego.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana podstawowa znajomość oprogramowania ArcGIS.

Recommended literature and teaching resources:

J. Li, A. D. Heap: Spatial interpolation methods applied in the environmental sciences: A review. Environmental Modelling & Software, 2014, 56, 173–189.
Jacek Urbański: GIS w badaniach przyrodniczych. eBook (http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/GIS_w_badaniach_przyrodniczych_12_2.pdf)
B. Namysłowska – Wilczyńska: Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2006.
H. Kennedy: Introduction to 3D Data: Modeling with ArcGIS 3D Analyst and Google Earth. Wiley, 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None