Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przedmiot fakultatywny
Course of study:
2012/2013
Code:
HKL-1-106-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL1A_K07, KL1A_K09 Essay,
Test
Skills
M_U001 Potrafi dokonac interpretcji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację lub pisac prace pisemne, które będą analizą wsspółczesnej kultury. KL1A_U13, KL1A_U03 Essay,
Test
M_U002 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. KL1A_U17 Essay,
Test
M_U003 Potrafi sforumować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KL1A_U12, KL1A_U13 Essay,
Test
Knowledge
M_W001 W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę. KL1A_W08 Essay,
Test
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współczesnie w udziale i tworzeniu kutury. KL1A_W11 Essay,
Test
M_W003 Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowyszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury. KL1A_W10, KL1A_W13 Essay,
Test
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. KL1A_W14 Essay,
Test
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury KL1A_W15 Essay,
Test
M_W006 Zna postawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współczersnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KL1A_W17, KL1A_W16 Essay,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. + - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonac interpretcji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację lub pisac prace pisemne, które będą analizą wsspółczesnej kultury. + - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać analizy działania instytucji oraz systemów normatywnych i ich wpływu na współczesną kulturę. + - - - + - - - - - -
M_U003 Potrafi sforumować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. + - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 W ramach wykładów fakultatywnych nabywa wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju kulturoznawstwa i dziedzin tworzących tą dyscyplinę. + - - - + - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współczesnie w udziale i tworzeniu kutury. + - - - + - - - - - -
M_W003 Zna instytucje kultury i ich znaczenie współcześnie. Ma wiedzę na temat zarządzania kulturą oraz orientacji w najnowyszych wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą w perspektywie teorii i koncepcji przemian współczesnej kultury. + - - - + - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat relacji i wzajemnego wpływu instytucji społecznych na kulturę w perspektywie globalizacji i wielokulurowości. + - - - + - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące przemian więzi społecznych ich funkcji, genezy oraz przemian struktur normatywnych w odniesieniu do kultury + - - - + - - - - - -
M_W006 Zna postawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współczersnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. + - - - + - - - - - -
Module content
Lectures:
Przedmiot fakultatywny

Przedmiot fakultatywny realizowany jest z oferty, która co semestr jest ogłaszana. Mają one wymiar 30 godzin i kończą się zaliczeniem.Student dla zaliczenia semestru musi zrealizować określoną w programie liczbę godzin i punktów ECTS.

Conversation seminar:
Przedmiot fakultatywny

Przedmiot fakultatywny realizowany jest z oferty, która co semestr jest ogłaszana. Mają one wymiar 30 godzin i kończą się zaliczeniem.Student dla zaliczenia semestru musi zrealizować określoną w programie liczbę godzin i punktów ECTS.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 114 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Realization of independently performed tasks 50 h
Examination or Final test 4 h
Participation in lectures 30 h
Participation in conversation seminars 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmioty wchodzące w skład modułu.
50% ocena z przedmiotu fakultatywnego
50% ocena z przedmiotu fakultatywnego.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Student do zaliczenia semestru musi zaliczyć odpowiednia liczbę punktów ECTS za przedmioty fakultatywne, przewidzianą planem studiów.
Sylabusy z przedmiotów fakultatywnych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy
Szczegółowe uwagi określają osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.