Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing kultury
Course of study:
2012/2013
Code:
HKL-1-503-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Glondys Danuta (dglondys@villa.org.pl)
Academic teachers:
dr Glondys Danuta (dglondys@villa.org.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Pracując w grupie, przygotowuje i przedstawia przed publicznością prezentację dotyczącą wybranych zagadnień marketingu w kulturze KL1A_K10 Presentation,
Project
M_K002 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu marketingu w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury fachowej w celu jej pogłębiania. KL1A_K01, KL1A_K03 Activity during classes,
Presentation,
Project
Skills
M_U001 Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z marketingiem kultury i potrafi identyfikować zjawiska ze sfery marketingu kultury w różnych sytuacjach, KL1A_U05, KL1A_U06 Activity during classes,
Test
M_U002 Poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, nabywa umiejętności identyfikacji czynników marketingowych we współczesnym dyskursie społeczno-politycznym. KL1A_U08, KL1A_U07, KL1A_U10, KL1A_U16 Activity during classes,
Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 Student poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i marketingiem, zna miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim i potrafi rozróżnić przemysły kreatywne od przemysłów kultury, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i marketingu kultury. KL1A_W12, KL1A_W14, KL1A_W10, KL1A_W22 Activity during classes,
Presentation,
Project
M_W002 Poznaje zasady budowania strategii marketingowych oraz ich uwarunkowania w kulturze, zna zasady i reguły stosowane podczas budowania marki państwa, regionu i miasta, poznaje zasady zarządzania strategicznego i marketingowego instytucją kultury i zna istotę i narzędzia marketingu w odniesieniu do instytucji, usług i produktów kultury. KL1A_W10, KL1A_W13 Presentation,
Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Pracując w grupie, przygotowuje i przedstawia przed publicznością prezentację dotyczącą wybranych zagadnień marketingu w kulturze - - - - + - - - - - -
M_K002 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu marketingu w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury fachowej w celu jej pogłębiania. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z marketingiem kultury i potrafi identyfikować zjawiska ze sfery marketingu kultury w różnych sytuacjach, - - - - + - - - - - -
M_U002 Poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, nabywa umiejętności identyfikacji czynników marketingowych we współczesnym dyskursie społeczno-politycznym. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z sektorem kultury i marketingiem, zna miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim i potrafi rozróżnić przemysły kreatywne od przemysłów kultury, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i marketingu kultury. - - - - + - - - - - -
M_W002 Poznaje zasady budowania strategii marketingowych oraz ich uwarunkowania w kulturze, zna zasady i reguły stosowane podczas budowania marki państwa, regionu i miasta, poznaje zasady zarządzania strategicznego i marketingowego instytucją kultury i zna istotę i narzędzia marketingu w odniesieniu do instytucji, usług i produktów kultury. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

1.Kultura i marketing – wprowadzenie
1.1 Kultura i sztuka – definicje kultury i sztuki
1.2 Marketing – definicje i przedmiot marketingu

2. Płaszczyzny zjawisk kulturowych
2.1 Zjawiska kulturowe w przestrzeni społecznej i gospodarczej
2.2 Miejsce przemysłów kultury na rynku europejskim
2.3 Przemysły kreatywne i kultury — podział wg. Kern European Affairs

3. Marketing
3.1 Tradycyjne i współczesne ujęcie marketingu
3.2 Cechy, misja i rola marketingu

4. Marketing w sferze kultury
4.1 marketing kultury oraz marketing poprzez kulturę
4.2 przedmiot marketingu w sferze kultury

5. Polityka czy rynek – warunki funkcjonowania kultury
5.1 Kultura w polityce państwa. Kreowanie marki państwa (nation branding wg. Simona Anholta)
5.2 Kultura w polityce samorządu regionalnego. Marketing terytorialny. Kreowanie marki regionu
5.3 Kultura w polityce samorządu miejskiego. Marketing przez kulturę. Kreowanie marki miasta

6. Marketing instytucji kultury. Budowanie wizerunku czy sprzedaż produktu
6.1 Zarządzanie strategiczne i operacyjne
6.2 Plan marketingowy. Dylemat wyboru celów
6.3 Budowanie przewagi konkurencyjnej i analiza SWOT
7. Istota i narzędzia marketingu kultury
7.1 Strategie marketingu w odniesieniu do instytucji i produktu
7.2 Grupy docelowe i opiniotwórcze
7.3 Narzędzia marketingowe i ich skuteczność

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Preparation for classes 60 h
Completion of a project 30 h
Participation in conversation seminars 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów grupowych.

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:
- elementy dyskusji wprowadzane w trakcie wykładu mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,
- konsultacje projektu grupowego w trakcie jego przygotowywania i ocena realizacji,
- bieżąca kontrola poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas dyskusji,

oraz w ramach oceny podsumowującej:
- końcowa ocena projektu grupowego
- ocena prezentacji dotyczącej konkretnej sytuacji problemowej ze sfery marketingu kultury.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach, udział w konferencji problemowej oraz opracowanie i przedstawienie projektu grupowego.
Ocenie podlega:
- obecność na wykładach
- udział w konferencji problemowej
- projekt grupowy.

Oceną końcową jest suma ocen cząstkowych:
obecność na wykładach: 9 pkt.
udział w konferencji problemowej: 2 pkt.
projekt grupowy: 4 pkt.
Łącznie: 15 pkt.

Skala ocen:
0-7 ndst
8-9 dst
10 +dst
11-12 db
13 +db
14-15 bdb

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None