Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przekład jako transfer kulturowy
Course of study:
2012/2013
Code:
HKL-1-505-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Piekarski Przemysław (przemekpiekar@gmail.com)
Academic teachers:
dr Piekarski Przemysław (przemekpiekar@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie rolę przekładu pisemnego jako bodźca przemian kulturowych. Ma wiedzę na temat najważniejszych procesów związanych z przekładem i najważniejszych przekładów, które ukształtowały cywilizację zachodnią od epoki starożytnej po czasy nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem roli przekładów biblijnych. KL1A_U01, KL1A_U06, KL1A_K09, KL1A_K08 Test
M_K002 Ma świadomość roli przekładu w zachowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego i wymiany kulturowej KL1A_K08 Test
Skills
M_U002 Dostrzega i poprawnie interpretuje zależności między rozpowszechnianiem treści za pomocą przekładu a rozwojem kultury KL1A_U06 Test
Knowledge
M_W001 Zna rolę przekładu pisemnego jako medium w przekazywaniu treści między kulturami, odpowiedzialne za tworzenie i kształtowanie danej kultury KL1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie rolę przekładu pisemnego jako bodźca przemian kulturowych. Ma wiedzę na temat najważniejszych procesów związanych z przekładem i najważniejszych przekładów, które ukształtowały cywilizację zachodnią od epoki starożytnej po czasy nowożytne ze szczególnym uwzględnieniem roli przekładów biblijnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość roli przekładu w zachowaniu i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego i wymiany kulturowej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U002 Dostrzega i poprawnie interpretuje zależności między rozpowszechnianiem treści za pomocą przekładu a rozwojem kultury + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna rolę przekładu pisemnego jako medium w przekazywaniu treści między kulturami, odpowiedzialne za tworzenie i kształtowanie danej kultury + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Językowy wymiar kultury.

  Treści językowe jako element i nośnik kultury. Oralność a piśmienność w kulturze. Relatywizm językowy a kultura (Hipoteza Sapira-Whorfa). Narodziny i rozprzestrzenianie się pisma jako przykład transferu kulturowego.

 2. Biblia hebrajska jako rezultat i bodziec transferu kulturowego

  Mity biblijne o stworzeniu i potopie; ich geneza i konsekwencje dla kultury Zachodu, w tym teorii kosmologicznych i antropologicznych

 3. Septuaginta jako przykład transferu kulturowego

  Greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej (Septuaginta) i jego wpływ na klasyczną kulturę grecką oraz na rozwój chrześcijaństwa. Wybrane elementy przekładu Septuaginy i ich skutki kulturowe

 4. Dlaczego lis jest chytry a lew dzielny? Fizjologus, bestiariusz, "wiedza ludowa"

  _Fizjologus, _ pochodzenie i charakterystyka dzieła. Przekłady _Fizjologusa_Bestiariusz jako źródło średniowiecznej wiedzy o świecie Popularne wyobrażenia o zwierzętach i roślinach i ich odzwierciedlenie w mentalności i sztuce Zachodu.

 5. Chrześcijaństwo – religia Wschodu, która dała początek Zachodowi

  Sytuacja kulturowo-językowa Cesarstwa Rzymskiego pierwszych wieków n. e. Treści i idee chrześcijaństwa jako element kulturotwórczy cywilizacji Zachodu w kontekście tekstów chrześcijańskich i ich przekładu z greki na łacinę.

 6. Arabski ruch tłumaczeniowy i jego rola w przechowaniu i transferze kultury antycznej

  Spory teologiczne w Bizancjum w IV i V w. n. e.i ich rola jako nośnika kultury. Cywilizacja islamu w wiekach VII- IX. Ruch tłumaczeniowy w czasach dynastii Abbasydów Bagdad jako centrum ruchu tłumaczeniowego. Rola i znaczenie ruchu tłumaczeniowego dla kultury Zachodu

 7. Szkoła tłumaczy w Toledo i rola tłumaczeń w rozwoju dojrzałego średniowiecza

  Sytuacja kulturowa i polityczna na Półwyspie Iberyjskim w XII i XIII wieku. Wielokulturowość jako czynnik stymulujący wymianę myśli i idei. Najważniejsi tłumacze i najważniejsze teksty tłumaczone w Toledo jako czynnik stymulujący rozwój idei w dojrzałym średniowieczu.

 8. Rola przekładu w narodzinach i rozwoju renesansu

  Sytuacja kulturowo polityczna w Europie Południowej i Bizancjum w XIV i XV wieku. Transfer tekstów greckich do Europy po upadku Bizancjum. Odkrycie dziedzictwa antycznego, narodziny krytyki tekstu i filologii. przekłady tekstów greckich na języki europejskie

 9. Nowożytne przekłady Bibii jako jedna z podstaw tworzenia się tożsamości narodowej w Europie.

  Narodziny protestantyzmu i zmiany religijne w Europie i potrzeba tworzenia przekładów Biblii na języki nowożytne. Biblia Lutra i Biblia Króla Jakuba

 10. Szesnastowieczne przekłady Biblii na język polski

  Biblia Leopolity, Biblia brzeska, Biblia Gdańska, Biblia ks. Wujka. Charakterystyka i znaczenie polskich przekładów Biblijnych

 11. Rola przekładów w transferze kultury zachodniej na Daleki Wschód do Nowego Świata

  Działania misjonarskie Kościoła katolickiego w Chinach i w Ameryce Łacińskiej. Inkulturacja a dominacja kulturowa jako dwa wzorce kontaktu międzykulturowego a rola przekładów.

 12. Rola przekładu w rozprzestrzenianiu się prądów kulturowych w Europie

  Epoki społeczno-literackie w Europie a rola przekładu na przykładzie renesansu, oświecenia, romantyzmu

 13. NIeprzezroczystość i zafałszowanie kulturowe w przekładzie literackim jako a problem komunikacji kulturowej1

  Analiza wybranych przekładów wiersza Johna Donne’a “To his mistress going to bed”

 14. NIeprzezroczystość i zafałszowanie kulturowe w przekładzie literackim a problem kom2

  Nieadekwatność polskich przekładów Williama Szekspira w kontekście tzw. teorii lancastriańskiej Przedstawienie i analiza wybranych przykładów nieadekwatności polskich tłumaczeń Szekspira

 15. Kolokwium zaliczeniowe
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 18 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 62 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

70% oceny końcowej za kolokwium 30 % za obecność na zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

W. J. Ong, Oralność i piśmiennośćWarszawa 2011
Dmitri Ghutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abb Asid Society (2nd-4th/8th-10th Centuries), Routledge 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None