Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przemysłowe wykorzystanie fluidyzacji
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-027-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TC1A_K06 Test,
Presentation,
Scientific paper
Skills
M_U001 Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów TC1A_U03 Test,
Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych TC1A_W02 Test,
Presentation,
Scientific paper
M_W002 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TC1A_W05 Test,
Presentation,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Zjawisko fluidyzacji. Porównanie fluidyzacji z innymi sposobami kontaktu ziaren z gazem lub cieczą. Metody produkcji wykorzystujące fluidyzację – przykłady. Fluidyzacja gazowa: rodzaje fluidyzacji, wpływ wielkości ziaren i ich gęstości, gęstości gazu i lepkości na przebieg fluidyzacji, średnia średnica ziaren, minimalna szybkość fluidyzacji, minimalna szybkość pęcherzowania, prędkość zawisania, rozszerzanie się warstwy fluidalnej, spadek ciśnienia na warstwie fluidalnej. Działanie dystrybutora czynnika fluidyzującego. Wzrost pęcherzy i ich trwałość. Mieszanie i segregacja w warstwie, Wymiana ciepła w warstwie. Suszenie w warstwie. Wywiewanie ziaren z warstwy. Modelowanie reakcji chemicznych w warstwie. Zmniejszanie i powiększanie warstwy. Spiekanie w warstwie. Erozja ziaren i ścian reaktora. Trójfazowy model matematyczny warstwy fluidalnej.
Powyższa tematyka jest przedstawiana na seminarium przez prowadzącego. Studenci przygotowują referat o zastosowaniu fluidyzacji wybranej przez siebie metodzie produkcji.
Zawartość referatu:
1. Opis metody produkcji, w której wykorzystywana jest warstwa fluidalna.
2. Opis rodzaju zastosowanej warstwy fluidalnej z podaniem jej parametrów pracy.
3. Sposób obliczenia wybranego parametru pracy warstwy fluidalnej.
4. Przykład obliczeń wybranego parametru pracy warstwy.
5. Wnioski
6. Literatura
7. Dwa pytania do słuchaczy dotyczące istoty omówionego tematu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 8 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę składają się:
1. Przygotowany referat w formie pisemnej®
2. Wygłoszona prezentacja (p)
3. Wynik kolokwium zaliczeniowego z treści przygotowanych przez prowadzącego zajęcia oraz wygłoszonych referatów (k).
Ocena końcowa: Ok.= 0,5r+0,2p+0,3k

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowy kurs matematyki, fizyki i chemii

Recommended literature and teaching resources:

1. Kmieć, A.; Englart, S.; Ludwińska, A.; Teoria i technika fluidyzacji; Oficyna Wyd. Polit. Wrocławskiej 2007.
2. Razumow, I.M.; Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich; WNT; Warszawa 1975.
3. Pell, M.; Gas fluidization; Elsevier; Amsterdam 1990;
4. Geldart, D.; Types of gas fluidization; Powder Technology; 7(1973); str. 285 – 292.
5. Orzechowski, Z.; Przepływy dwufazowe, jednowymiarowe, ustalone, adiabatyczne; PWN; Warszawa 1990.
6. Rietema, K.; The dynamics of fine powders; Elsevier Applied Science; London and New York 1991;
7. Lech, R.; Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki. Przykłady; Wydawnictwa AGH; Kraków 2007.
8. Szarawara, J.; Skrzypek, J.; Gawdzik, A.; Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych; WNT; Warszawa 1991; str. 325 – 333.
9. Bennett, C.O.; Myers, J.E.; Przenoszenie pędu, ciepła i masy; WNT; Warszawa 1967;
10. Serwiński, M.; Zasady inżynierii chemicznej i procesowej; WNT, Warszawa 1982,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Przy formułowaniu tematu referatu student może zaproponować interesująca go metodę produkcji, w której stosuje się warstwę fluidalną.