Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Korozja materiałów ceramicznych
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-039-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
dr inż. Drygalska Ewa (ewa.drygalska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Zborowski Janusz (jzbo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. TC1A_K01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. TC1A_K01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_K003 Rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji TC1A_K01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_K004 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie zadań. TC1A_K01 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oznaczania cech użytkowych wyrobów ceramicznych. TC1A_U15 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U002 Potrafi ocenić wpływ wytwarzanych prodkutów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego. TC1A_U15 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U003 Posiada umiejętność poprawnej interpretacji diagramów fazowych w odniesieniu do zagadnień związanych z korozją materiałów ogniotrwałych. TC1A_U15 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U004 Potrafi dokonać krytycznej oceny istniejących rozwiązań technicznych z zakresu chemii budowlanej TC1A_U15 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości korozyjnych materiałów ceramicznych TC1A_W04 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W002 Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określenia ich składu chemicznego TC1A_W04 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych TC1A_W04 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie analizy uszkodzeń korozyjnych i produktów budowlanych TC1A_W04 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - - - - - + - - - - -
M_K003 Rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji - - - - - + - - - - -
M_K004 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie zadań. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność oznaczania cech użytkowych wyrobów ceramicznych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wpływ wytwarzanych prodkutów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność poprawnej interpretacji diagramów fazowych w odniesieniu do zagadnień związanych z korozją materiałów ogniotrwałych. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi dokonać krytycznej oceny istniejących rozwiązań technicznych z zakresu chemii budowlanej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości korozyjnych materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii niezbędną do opisu właściwości substancji i określenia ich składu chemicznego - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie analizy uszkodzeń korozyjnych i produktów budowlanych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Przedmiot zapoznaje z elementami korozji podstawowych materiałów ceramicznych w środowisku ich użytkowania i składowania.
1. Korozja betonów i żelbetonów – 4 godz.
2. Korozja materiałów budowlanych i metody jej badań – 6 godz.
3. Zapobieganie korozji materiałów ceramicznych i metalicznych – 2 godz.
4. Korozyjne niszczenie szkieł – 4 godz.
5. Fenomenologia korozji materiałów ogniotrwałych – 2 godz.
6. Korozja żużlowa w hutnictwie żelaza – 2 godz.
7. Korozja żużlowa w hutnictwie miedzi – 2 godz.
8. Korozja przez środowisko gazowe – 2 godz.
9. Półempiryczny model korozji materiałów ogniotrwałych – 2 godz.
10. Metody badań korozji materiałów ogniotrwałych – 2 godz.
11. Korozja ceramiki nietlenkowej – 2 godz.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 20 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Seminarium 100%.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie I roku studiów.

Recommended literature and teaching resources:

1. F. Nadachowski, A. Kloska.: Refractory wear processes. Wydawnictwo AGH, 1977
2. R.A. McCauley,: „ Corosion of Ceramics”. M. Dekker ,Inc. New York, Basel, Hong
Kong, 1995
3. Z.Tokarski, S. Wolfke: “ Korozja ceramicznych materiałów budowlanych”, Arkady,
Warszawa, 1969
4. E.Greiner-Wronowa: „ Korozja szkieł zabytkowych” PAN, Oddział Kraków,
Ceramika, 2004
5. J..Małolepszy,J.Deja,W. Brylicki:” Technologia betonu”, AGH, Uczelniane
Wydawnictwa .Naukowo- Dydaktyczne, Kraków 2000, s.217-234
6. P. Kozarski: „ Konserwacja domu”, Polskie Stowarzyszenie Mykologów
Budownictwa, Wrocław, 1997
7. G.Wieczorek; Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki lub karbonizację otuliny,
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2002.
8. Artykuły z Konferencji oraz czasopism naukowo-technicznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None