Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ergonomia
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-046-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość funkcji i roli przestrzegania zasad ergonomii we współcześnie działających przedsiębiorstwach. Ponadto rozumie koniecznośc przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bhp i praw ekologii. TC1A_W13, TC1A_W14 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną stydent potrafi samodzielnie zaprojektować poprawnie, tzn. z uwzględnieniem zasad ergonomii, własne stanowisko pracy, w tym stanowisko komputerowe, przyjmować właściwą pozycję podczas pracy, przestrzegać higieny czsu pracy oraz kształtować materialne czynniki srodowiska pracy oraz ocenić potencjalne zagrożenia człowieka występujące na jego stanowisku pracy oraz wypracować skuteczne sposoby ich unikania. TC1A_W13, TC1A_W12, TC1A_W14, TC1A_W05, TC1A_W02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Project,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Uczestnicy zajęć nabywają wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu i obszaru ergonomii. TC1A_W13, TC1A_W12, TC1A_W14 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Student nabywa szczegółowej wiedzy dotyczącej prawidłowego organizowania stanowiska pracy, eksplatacji maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, warunków środowiskowych oraz czasu pracy z zachowaniem i przestrezganiem zasad egronomii. TC1A_W13, TC1A_W01, TC1A_W12, TC1A_W14, TC1A_W05 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość funkcji i roli przestrzegania zasad ergonomii we współcześnie działających przedsiębiorstwach. Ponadto rozumie koniecznośc przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bhp i praw ekologii. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną stydent potrafi samodzielnie zaprojektować poprawnie, tzn. z uwzględnieniem zasad ergonomii, własne stanowisko pracy, w tym stanowisko komputerowe, przyjmować właściwą pozycję podczas pracy, przestrzegać higieny czsu pracy oraz kształtować materialne czynniki srodowiska pracy oraz ocenić potencjalne zagrożenia człowieka występujące na jego stanowisku pracy oraz wypracować skuteczne sposoby ich unikania. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Uczestnicy zajęć nabywają wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu i obszaru ergonomii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student nabywa szczegółowej wiedzy dotyczącej prawidłowego organizowania stanowiska pracy, eksplatacji maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, warunków środowiskowych oraz czasu pracy z zachowaniem i przestrezganiem zasad egronomii. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Cykl seminariów z zakresu roli i funkcji ergonomii

W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia odstawowe dotyczące wzajemnych zależności występujących w układzie człowiek- stanowisko pracy. Charakteryzowane są podstawowe układy życiowe człowieka, związane z jego normalnym funkcjonowaniem oraz czynniki materialne kształtujące jego środowisko pracy, tj. mikroklimat, drgania, hałas, zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, promieniowanie (elektromagnetyczne, wielkiej częstotliwości, podczerwone, nadfioletowe, jonizujące) oraz oświetlenie. Ponadto analizowane są potencjale zagrożenia człowieka na jego stanowisku pracy oraz sposoby ich unikania lub zmniejszania ryzyka ich występowania.
Program i zakres przedmiotu
1. Definicje, cele i zakres ergonomii
2. Podstawowy układ ergonomiczny
3. Charakterystyka procesu pracy
4. Etapy procesu pracy
5. Obciążenie człowieka pracą
- określenie wydatku energetycznego
- ocena obciążenia statycznego
- ocena monotypowości ruchów roboczych
- obciążenie psychiczne pracownika,
- efekt fizjologiczny obciążenia człowieka pracą
6. Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka
7. Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementy składowe
- granice przestrzeni roboczej
- struktura przestrzenna stanowiska pracy
- granice przestrzeni manipulacyjnej
- kształt i wymiary siedzisk
- strefy wygody i identyfikacji wzrokowej
- rozmieszczenie elementów informacyjnych i sterujących
8. Człowiek jako pierwszy człon układu ergonomicznego
- system alimentacyjny (układy wewnętrzne) człowieka
- system informacyjny człowieka
- system regulacji człowieka
- system sterowania człowieka
- system sensoryczny człowieka
9. Czynniki materialne środowiska pracy
10. Zagrożenia człowieka w procesie pracy
11. Kształtowanie warunków pracy
12. Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w zarządzaniu jakością

Tematy referatów z zakresu przedmiotu:

1. Psychologia i socjologia pracy
2. Fizjologia pracy
3. Psychologia inżynieryjna
4. Przepisy prawne dotyczące warunków pracy
5. Zagrożenia człowieka w procesie pracy (zagrożenia urazowe, mikroklimat na stanowisku pracy, zagrożenia pyłowe stanowisk pracy itp.)
6. Kształtowanie warunków pracy-czynniki ergonomiczne w projektowaniu
7. Kształtowanie warunków pracy-czynniki ergonomiczne w organizacji pracy
8. Czynniki materialne stanowiska pracy
9. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy
10. Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w zarządzaniu jakością
11. Ergonomiczna ocena stanowiska komputerowego
12. zasady ergonomicznego kształtowania maszyn, urządzeń i stanowisk pracy.
13. Metody ergonomicznej oceny maszyn i stanowiska pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest śrdenią arytmetyczną oceny z kolokwium zaliczeniowego, oceny za przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat oraz oceny za aktywność na zajęciach w przekroju całego semestru.

Prerequisites and additional requirements:

Poza wiedzą ogólną nie są wymagane żadne wymgania wstępne czy dodatkowe.

Recommended literature and teaching resources:

Wykowska M. – Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994
Wieczorek S. – Podstawy ergonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998.
Lewandowski J. (redaktor) praca zbiorowa – Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania, Wydawnictwo „MARCUS” S.C., Łódź 1995.
Lewandowski J. – Zarządzanie jakością. Jakość, Ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo „MARCUS” S.C. Łódź 1998.
Knapik S. – Ergonomia i ochrona pracy
Czasopisma branżowe i specjalistyczne
Materiały z konferencji specjalistycznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak