Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Archeometria szkieł i emalii
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-047-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Greiner-Wrona Elżbieta (egrwrona@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość etycznego podejścia do obiektu i zaplanowania badań niedestruktywnych analizowanego materiału celem zwrócenia do jednostki wypożyczającej w stanie nie zmienionym TC1A_K02 Test,
Oral answer
Skills
M_U001 Student potrafi umiejętnie opisac makroskopowe obiekt szklany wraz z jego defektami i wybrac właściwe metody badawcze do kształtu i gabarytów otrzymanej próbki TC1A_U02 Test,
Oral answer
M_U002 Student potrafi zdiagnozować przedmiot szklany z uwględnieniem jego walorów estetycznych i historycznych celem przedłużenia jego trwania dla naszego dziedzictwa kulturowego TC1A_U07 Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii i fizyki niezbędną do interpretacji wyników badań i analiz szkieł TC1A_W01 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość etycznego podejścia do obiektu i zaplanowania badań niedestruktywnych analizowanego materiału celem zwrócenia do jednostki wypożyczającej w stanie nie zmienionym - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi umiejętnie opisac makroskopowe obiekt szklany wraz z jego defektami i wybrac właściwe metody badawcze do kształtu i gabarytów otrzymanej próbki - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zdiagnozować przedmiot szklany z uwględnieniem jego walorów estetycznych i historycznych celem przedłużenia jego trwania dla naszego dziedzictwa kulturowego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu chemii i fizyki niezbędną do interpretacji wyników badań i analiz szkieł - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Eksponowanie dzieł sztuki wymaga zapewnienie właściwych parametrów fizyko-chemicznych. Z uwagi na charakter i jego słabą stabilność chemiczną, szczególnie w przypadku szkieł dawnych, problem jest bardzo złożony i wymaga dokładnych badań zarówno samego materiału jak i czynników zewnętrznych mających wpływ na destrukcję szkła.
ARCHEOMETRIA jest nauką która pozwala wykorzystać różne metody instrumentalne do analizy materiałów szkła zabytkowego. Ważne są tu metody niedestruktywne, dobrane do kształtu i wymiaru obiektu. W grupie tej są badania fizyczne i chemiczne. Zwraca się też uwagę na adoptowanie do badań archeometrycznych metod stosowanych w innych dziedzinach, jak np. tomografia komputerowa czy mikroskop konfokalny. W obydwu tych metodach jest możliwość analizy obiektu w całości, bez wstępnego przygotowania materiału. Idea badań niedestruktywnych – głównie preferowanych dla zabytków- jest analizowanie próbek o różnych kształtach i gabarytach, bez napylania powierzchni złotem lub węglem.
Zawsze należy pamiętać nadrzędną zasadę: „Primum non nocere” ( przede wszystkim nie szkodzić). Przedmiot lub też jego element musi wrócić w formie nienaruszonej do muzeum z którego został pożyczony.
Przedmiot przybliża studentowi sposób podejścia do opisu i diagnozowania obiektu szklanego. Należy pamiętać, że im większa ilość badań, to więcej danych dotyczących cech materiału. Ułatwia to zdobycie wiedzy o obiekcie jak też często pozwala rozszyfrować sposób jego produkcji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK= 0,7 K +0,3 Ob

gdzie:
K-kolokiuwm
Ob- obecność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcowa zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.R.Lierke – Glass science and technology 1995 Nr 68 pp.195-203.
2. W. Nowotny – Szkła barwne – Arkady W-wa 1969
3. N. Baus al., R.H. Doremus – Handbook of glass properties – Chapter 18 Academic Press 1986
4. A. Paul – Chemistry of glasses – Chapman and Hall London 1979
5. H. Schulze – Journal of non-crystalline solids Vol.52 1982
R.H. Doremus et all – Journal of Materials Science 1983 Vol.18.
6. M. B. Volf – Chemical Approach to Glass – Elsevier Amsterdam 1986
7. M. Manecki, M.Marszałek – Zeszyty Naukowe AGH – Zanieczyszczenie atmosfery w Krakowie AGH Kraków 1993
8. L.Kalinowski i in. –Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie: Średniowieczne witraże Kościoła NMP w Krakowie
9.A.A. Salem – Glass Technology 1998 Vol.39 Nr 3
10. E. Greiner-Wronowa – Crizzling phenomena in historical glass measurements – VIII-th conf on Art – Lecce Italy 2005
11. E.Greiner-Wronowa – Korozja Szkieł Zabytkowych –monografia – Polski Biuletyn Ceramiczny CERAMIKA Vol.85 2004.
12. E. Greiner-Wronowa – Glass decoration on the XVIII-th c. women’s gowns – Archaeologia Polona – Vol.45 2007
13. E.Greiner-Wronowa i inni – Technologia Szkła – Właściowości fizykochemiczne , metody badań Cz. 1 i 2. 2012.
14. E. Greiner-Wronowa – Glass method and thermovision as a complementary test for sustainable conservation- rozdział w: Interdisciplinary reseach on the works of art Wyd. Naukowe UMK Toruń 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None