Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia nieorganiczna - kurs podstawowy
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-202-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Komornicki Stanisław (komornik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gajerski Ryszard (gajerski@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Komornicki Stanisław (komornik@agh.edu.pl)
dr inż. Leszczyński Juliusz (Juliusz.Leszczynski@agh.edu.pl)
dr inż. Łącz Agnieszka (alacz@agh.edu.pl)
dr Mars Krzysztof (kmars@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
dr inż. Rajska Maria (rajska@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Trenczek-Zając Anita (anita_tr@agh.edu.pl)
dr Wierzbicka Małgorzata (mwierzb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy chemiczneje TC1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi pracować w zespole TC1A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w rotzworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznej przy uwzględnieniu przewidywanych możliwych produktów reakcji TC1A_U01 Test,
Report,
Examination
M_U002 Potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium oraz identyfikować najważniejsze pierwistaki i jony w substancjach nieorganicznych TC1A_U02 Test,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania TC1A_W01 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej TC1A_W01 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W003 Zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze TC1A_W01 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy chemiczneje + + + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w rotzworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznej przy uwzględnieniu przewidywanych możliwych produktów reakcji + + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium oraz identyfikować najważniejsze pierwistaki i jony w substancjach nieorganicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Związki koordynacyjne. Równowagi w związkach kompleksowych; wymiana ligandów.
2. Rozdzielanie mieszanin. Związki trudno rozpuszczalne. Iloczyn rozpuszczalności i efekty solne.
3. Podstawy klasycznej analizy wagowej.
4. Potencjały elektrochemiczne i reakcje redoks w analizie ilościowej. Korozja chemiczna i elektrochemiczna.
5. Przewodność elektryczna roztworów. Wyznaczanie stopnia dysocjacji. Transport jonów w roztworach, liczby przenoszenia.
6. Podstawy analizy miareczkowej. Alkacymetria, redoksometria, kompleksometria, miareczkowanie strąceniowe.
7. Wodór, reakcje wodoru, wiązanie wodorowe, wodorki Orbitale zdelokalizowane w wodorkach boru i związkach helowców.
8. Właściwości chemiczne fluorowców i ich najważniejsze związki.
9. Alotropia tlenu. Tlenki, ich podział i właściwości. Nadtlenki i ponadtlenki. Struktura tlenków siarki i selenu. Kwasy tlenowe siarki; technologia otrzymywania kwasu siarkowego
10. Azotowce. Amoniak – właściwości i wytwarzanie. Ewolucja właściowości chemicznych w tlenkach azotu. Kwasy tlenowe azotu; kwas azotowy (V) – technologia wytwarzania.
11. Alotropia fosoforu, antymonu i arsenu. Kwas fosforowy i kondensacja fosforanów: poli- i metafosforany.
12. Alotropia węgla. Właściwości wiązań podwójnych i potrójnych w związkach węgla z wodorem. Tlenki węgla i węglany. Wegliki.
13. Krzem, krzemowodory. Właściwości ditlenku krzemu i krzemianów. Związki boru jako przykład połączeń elektronodeficytowych.
14. Właściwości i otrzymywanie metali.
15. Glinowce, berylowce, litowce. Technologie wytwarzania węglanu sodowego i wodorotlenku sodowego.
16. Chemia pierwiastków przejściowych.
17. Struktura elektronowa i właściwości wybranych związków koordynacyjnych – akwa- i aminakompleksy. Karbonylki i kompleksy metaloorganiczne. Związki niestechiometryczne.

Auditorium classes:

1. Dysocjacja elektrolityczna. pH roztworów
2. Roztwory buforowe.
3. Hydroliza (pisanie równań reakcji hydrolizy, stała hydrolizy, stopień hydrolizy).
4. Iloczyn rozpuszczalności (efekty solne)
5. Obliczenia w analizie wagowej.
6. Obliczenia w analizie miareczkowej
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie ocen kolokwiów.

Laboratory classes:

Reakcje kationów i anionów.
Klasyczna analiza jakościowa, odczynniki grupowe, wykrywanie kationów i anionów.
Przykłady oznaczen wagowych.
Analiza miareczkowa – alkacymetria, redoksometria (manganometria i jodometria), argentometria, kompleksometria.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocen kolokwiów i ocen za wykonanie części praktycznej ćwiczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 288 h
Module ECTS credits 11 ECTS
Preparation for classes 90 h
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in laboratory classes 75 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Participation in lectures 45 h
Examination or Final test 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0,2*OC + 0,3 * OL + 0,5 * OE
Oceny ćwiczeń, laboratorium i egzaminu są średnimi ocenami, uwzględniającymi także oceny niedostateczne.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.
Egzamin obejmuje materiał wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:
1. A.Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna
2. A.Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej
3. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna. Podstawy.
4. J.D.Lee – Zwięzła chemia nieorganiczna
5. P.A. Cox – Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
6. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. I. Podstawy teoretyczne (pod redakcją Andrzeja Małeckiego), skrypt AGH
7. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. II. Przykłady i zadania (pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg), skrypt AGH
8. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; [poszczególne rozdz. oprac. Wiktor Gorzelany et al.].
9. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej
10. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej – Analiza jakościowa (pod redakcją Anny Kozłowskiej – Róg), skrypt AGH SU 1624
11. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej – Analiza ilościowa (pod redakcją Andrzeja Małeckiego), skrypt AGH SU 1649
12. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom I – Analiza jakościowa
13. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom II – Analiza ilościowa
Podręczniki uzupełniające:
14. R.G.Wells – Strukturalna chemia nieorganiczna
15. L. Jones, P. Atkins – Chemia ogólna
Wszelkie inne podręczniki mające w nazwie – chemia ogólna, chemia fizyczna lub chemia nieorganiczna

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None