Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Termodynamika chemiczna
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-1-302-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Małecki Andrzej (malecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Drożdż Ewa (edrozdz@agh.edu.pl)
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie relacje pomiędzy teoretyczną wiedzą chemiczną i fizyczną a rozwojem technologicznym TC1A_K06 Activity during classes
M_K004 dostrzega rolę poznawczą termodynamiki w rozumieniu procesów przebiegających w Przyrodzie TC1A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 umie określić kierunek zachodzenia reakcji chemicznych TC1A_U05, TC1A_U02 Test,
Examination
M_U003 potrafi wykonać obliczenia efektów cieplnych reakcji i zmian funkcji termodynamicznych TC1A_U02 Test,
Examination
Knowledge
M_W001 zna zasady termodynamiki i rozumie pojęcia funkcji stanu, funkcji termodynamicznych i związków pomiędzy nimi TC1A_W01 Examination,
Test
M_W002 rozumie zjawisko równowagi chemicznej oraz prawa rządzące kierunkami zachodzenia reakcji chemicznych TC1A_W01 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie relacje pomiędzy teoretyczną wiedzą chemiczną i fizyczną a rozwojem technologicznym + - - - - - - - - - -
M_K004 dostrzega rolę poznawczą termodynamiki w rozumieniu procesów przebiegających w Przyrodzie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie określić kierunek zachodzenia reakcji chemicznych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi wykonać obliczenia efektów cieplnych reakcji i zmian funkcji termodynamicznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna zasady termodynamiki i rozumie pojęcia funkcji stanu, funkcji termodynamicznych i związków pomiędzy nimi + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie zjawisko równowagi chemicznej oraz prawa rządzące kierunkami zachodzenia reakcji chemicznych + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do termodynamiki. Podstawowe pojęcia i definicje. I zasada termodynamiki. Definicje i sens fizyczny funkcji U i H. Ciepło molowe.
2. Podstawy termochemii: prawo Hessa, prawo Kirchhoffa.
3. Cykl Carnota i inne cykle odwracalne. Definicja i sens fizyczny entropii. II zasada termodynamiki. Statystyczny sens II zasady termodynamiki. Maszyny cieplne
i chłodnicze.
4. Termodynamika przemian w gazach idealnych i w gazach rzeczywistych. Termodynamika mieszanin gazowych.
5. Połączenie I i II zasady termodynamiki. Definicje i sens fizyczny funkcji F i G. Związki między funkcjami termodynamicznymi. III zasada termodynamiki.
6. Warunki określające stan równowagi termodynamicznej w układzie. Warunki samorzutnego przebiegu procesów.
7. Termodynamika układów, w których mogą zachodzić reakcje chemiczne.
8. Potencjał chemiczny. Wielkości parcjalne. Funkcje mieszania i nadmiaru.
9. Powinowactwo chemiczne. Stała równowagi dla układów homogenicznych.
10. Stała równowagi dla układów heterogenicznych.
11. Sterowanie przebiegiem reakcji chemicznych. Izobara vant’ Hoffa. Reguła Le Chateliera.
12. Reguła faz Gibbsa.
13. Charakterystyka układów jednoskładnikowych. Równanie Clausiusa-Clapeyrona.
14. Układy dwufazowe. Prawo Raoulta i prawo Henry’ego. Podstawy kriometrii
i ebuliometrii.
15. Termodynamiczna charakterystyka układów skondensowanych.

Seminar classes:

1. Obliczanie zmian funkcji U i H w przemianach fizycznych.
2. Zależność funkcji termodynamicznych od temperatury.
3. Określanie możliwości samorzutnego zachodzenia reakcji chemicznych w różnych temperaturach.
4. Obliczenia bazujące na wartości stałej równowagi.
5. Diagramy fazowe prostych układów jedno- lub dwuskładnikowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 182 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 45 h
Realization of independently performed tasks 75 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 x średnia ocena z seminarium + 0,6 x średnia ocena z egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Prerequisites and additional requirements:

Nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1. Sz. Chudoba, Z. Kubas, K. Pytel, Elementy chemii fizycznej, Wyd. AGH
2. A. Kartuszyńska, Ch.A. Lelczuk, A.G. Stromberg, Zbiór zadań z termodynamiki chemicznej, PWN W-wa 1977.
3. A. Staronka, Chemia fizyczna, Wyd. AGH 1994 (i późniejsze wydania)
4. H. Buchowski, W. Ufnalski, Podstawy termodynamiki, WNT W-wa 1994
5. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN Warszawa 2012
6. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna t.1, PWN Warszawa 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nie ma