Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska
Course of study:
2012/2013
Code:
CTC-2-101-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bembenek Michał (bembenek@agh.edu.pl)
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii Activity during classes,
Test,
Execution of exercises,
Execution of a project
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek Activity during classes,
Execution of exercises,
Execution of a project
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Test
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni Test,
Execution of exercises,
Activity during classes,
Execution of a project
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej Activity during classes,
Execution of exercises,
Execution of a project
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rysunek wykonawczy oraz złożeniowy. Dokumentacja konstrukcyjna

 2. Wymiarowanie przedmiotów na rysunku. Zasady i sposoby rozmieszczania wymiarów. Zasady wymiarowania

 3. Oznaczenia chropowatości powierzchni. Zapis tolerancji kształtu i położenia

 4. Schematy złożonych układów technicznych – podstawy rysowania

 5. Podstawy rysunku architektoniczno-budowlanego

 6. Wprowadzenie do problematyki GI. Znormalizowane elementy rysunku technicznego

 7. Rzuty prostokątne. Europejski układ rzutów prostokątnych

 8. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD na przykładzie wybranych programów CAD 3D

 9. Przecięcia brył płaszczyznami – widoki i przekroje, kład przekroju, rozwinęcie powierzchni bryły. Przenikanie brył

 10. Zapis tolerancji i pasowania wymiarów

 11. Geometria wykreślna – obrazy elementów podstawowych (punkt, prosta, płaszczyzna), elementy przynależne

 12. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – zasady wykonywania i rodzaje przekrojów

 13. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – oznaczanie i kreskowanie przekrojów, przekroje przedmiotów symetrycznych, przekroje i widoki cząstkowe, kład przekroju

 14. Rysowanie połączeń maszynowych. Uproszczenia rysunkowe

 15. Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach – wprowadzenie.
  Rzut aksonometryczny, rzut prostokątny – podstawy

Project classes:
 1. Kolokwium: Widoki, przekroje oraz wymiarowanie przedmiotów na rysunkach

 2. CAD 3D SolidWorks: operacje na bryle – zaokrąglenie, faza, szyk kołowy oraz prostokątny, żebro, lustro, otwór, gwint, itp.

 3. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne modeli przedmiotów

 4. Przecięcie brył płaszczyznami – widoki, przekroje, kłady i rozwinięcia powierzchni brył geometrycznych

 5. Przecięcie przedmiotów płaszczyznami – widoki, przekroje i kłady części maszyn. Wymiarowanie rysunku

 6. Czytanie rysunku – rysunek złożeniowy połączeń maszynowych, rysunek budowlany

 7. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne brył geometrycznych. Przynależność punktu oraz prostej do płaszczyzny i powierzchni bryły. Kompozycja brył geometrycznych

 8. Zajęcia organizacyjne. Odwzorowania rysunkowe brył i przedmiotów

 9. Rysunek wykonawczy części maszyn – tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia, oznaczanie chropowatości, rysowanie schematów

 10. Uzupełnianie brakującego rzutu prostokątnego brył i przedmiotów

 11. Kolokwium: Rzutowanie prostokątne oraz aksonometria

 12. CAD 3D SolidWorks: konfiguracja programu, moduły, narzędzia, otwieranie projektu. Wstęp do modułów: szkic, operacje. Tworzenie prostych brył za pomocą operacji: wyciągnięcie, obrót

 13. CAD 3D SolidWorks: wykonywanie złożeń – podstawy. Odbieranie stopni swobody – tworzenie relacji wymiarowych i geometrycznych

 14. CAD 3D SolidWorks: tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej 2D – podstawy. Sprawdzian umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi modułów: szkic, operacje oraz złożenia

 15. CAD 3D SolidWorks: korzystanie z narzędzi modułów szkic oraz operacje. Relacje wymiarowe i geometryczne

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 średnia ocen z ćwiczeń projektowych oraz wiadomości z wykładów + 0,6 średnia ocen z kolokwiów (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku terminach)
____________________________________________________________________________________________

Na ocenę końcową składa się zaliczenie:
- projektów wykonywanych na zajęciach ćwiczeniowych,
- projektów wykonanych jako prace kontrolne,
- praktycznej umiejętności korzystania z oprogramowania CAD 3D (SolidWorks),
- pytań kontrolnych z wykładów,
- kolokwiów

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zasad wykonywania i umiejętność wykreślania podstawowych konstrukcji geometrycznych (podział: kąta, odcinka, okręgu na równe części, wykreślanie: prostych stycznych do okręgu, okręgów wzajemnie stycznych, wielokątów foremnych, podstawowych krzywych płaskich, itp.)

Recommended literature and teaching resources:

Bober A., Dudziak M.: Zapis konstrukcji. PWN
Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP S.A.
Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT
Lewandowski Z.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP S.A.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady
Pikoń J.: Aparatura chemiczna. PWN
Sujecki K.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z rysunku technicznego. Wyd.AGH
Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i grafika Inżynierska, WN-D AGH

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

1. Terminy wykonania i oddania kolejnych – przewidzianych w harmonogramie – prac projektowych określa prowadzący zajęcia.

2. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.