Dane EK kierunkowego:
Kod:
KL1A_U16
Kierunek obejmowany:
Kulturoznawstwo
Efekt kształcenia:
Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie elementarnym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę.
Odniesienia do EKO:
  • H1A_U06
    posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków
  • H1A_U07
    potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym