Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w rotzworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznej przy uwzględnieniu przewidywanych możliwych produktów reakcji
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U01
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne