Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia kulturowa, Socjologia kultury
Efekt kształcenia:
poznawanie podstawowych koncepcji teoretycznych dotyczących problematyki kultury oraz zależności zachodzących pomiędzy nimi, a zmianami zachodzącymi w różnych obszarach kultury w społeczeństwie
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W07
    Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji artefaktów kulturowych należących do dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
  • KL1A_W11
    Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu się kultury.
  • KL1A_W12
    Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.