Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badań w kryminalistyce
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W04
    ma podstawową wiedzę w zakresie badania właściwości związków chemicznych, ich identyfikacji oraz doboru technik analitycznych
  • IM1A_W07
    Zna metody badań struktury i mikrostruktury materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe oraz mikroskopowe