Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań w kryminalistyce
Efekt kształcenia:
Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U12
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
  • TC1A_U16
    ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie