Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Degradation of engineering materials
Efekt kształcenia:
Zna mechanizmy procesów degradacji materiałów inżynierskich
Powiązania z EKK:
 • CB1A_W03
  ma ugruntowana i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, analityczną oraz chemię polimerów w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w budownictwie oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów
 • CE1A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów
 • TC2A_W01
  ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów
 • TC1A_W05
  ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
 • IM1A_W19
  Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów