Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komunikacja międzykulturowa
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości.
Powiązania z EKK:
  • KL1A_W04
    Posiada wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
  • KL1A_W19
    Rozumie poznawczą, komunikacyjną, kulturotwórczą i społeczną rolę języka.