Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw.
Powiązania z EKK:
  • CE1A_U03
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej
  • CE1A_U08
    potrafi wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach