Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Surowce ceramiczne
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych najważniejszych metody określania składu fazowego surowców (mikroskopia w świetle przechodzącym, dyfraktometria rentgenowska, analiza termiczna).
Powiązania z EKK:
  • CE1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
  • CE1A_W08
    ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej