Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
RAR-1-302-n
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Automatyka i Robotyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01, AR1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student zna podstawowe hipotezy wytężenia: Galileusza, Treski, Hubera-Misesa. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcji lub częsć maszyny znajdujący się w prostym lub złożonym stanie naprężenia AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałosciowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczną eksploatację. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcji lub części maszyny. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji. AR1A_W23, AR1A_W24, AR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe hipotezy wytężenia: Galileusza, Treski, Hubera-Misesa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcji lub częsć maszyny znajdujący się w prostym lub złożonym stanie naprężenia + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałosciowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczną eksploatację. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcji lub części maszyny. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcia podstawowe, siły wewnętrzne, metody wyznaczania sił przekrojowych, stan naprężenia i odkształcenia, prawo Hooke’a, obliczanie naprężeń i odkształceń w pręcie pryzmatycznym w procesach: rozciagania i ściskania, zginania, skręcania. Złożone stany naprężenia, hipotezy wytężenia i ich zastosowania. Zagadnienia projektowania elementów konstrukcji i części maszyn ze względu na wytrzymałość.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rozwiązywanie zagadnień wytrzymałości: obliczanie charakterystyk geometrycznych przekrojów, obliczanie sił przekrojowych, obliczanie naprężeń i odkształceń w pręcie pryzmatycznym poddanym rozciaganiu i ściskaniu, zginaniu, skręcaniu, obciązeniom poprzecznym. Rozwiązywanie zadań dla złożonego stanu napręzenia, zastosowanie hipotez wytężeniowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 150 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Dobra znajomość statyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Stanisław Wolny, Adam Siemieniec, Wytrzymałość MAteriałów, Cz. 1., AGH Kraków, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak