Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia (budowlana)
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-102-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Nocuń-Wczelik Wiesława (wiesia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe procesy chemiczne mające znaczenie w budownictwie BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę na temat stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Umie opisać właściwości stanów materii BG1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie dokonać klasyfikację materiałów budowlanych, składu chemicznego i struktury (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania). BG1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia BG1A_K08, BG1A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe procesy chemiczne mające znaczenie w budownictwie + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opisać właściwości stanów materii + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie dokonać klasyfikację materiałów budowlanych, składu chemicznego i struktury (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania). + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego przez siebie zadania i sposoby jego osiągnięcia + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Klasyfikacja materiałów budowlanych, skład chemiczny i struktura (budowa na poziomie cząsteczkowym, wiązania) a właściwości materiałów. Zjawiska fizykochemiczne w gazach i cieczach, woda w technologii materiałów budowlanych. Ciała krystaliczne, podstawy chemii ciała stałego, reaktywność materiałów, zjawiska dyfuzyjne, spiekanie. Podstawy kinetyki chemicznej i termodynamiki w odniesieniu do materiałów budowlanych. Chemia spoiw wapiennych i gipsowych. Spoiwa hydrauliczne – cementy portlandzkie, inne cementy specjalne. Podstawy reologii, zjawiska powierzchniowe, procesy hydratacji. Kształtowanie właściwości ceramicznych materiałów budowlanych w procesach wysokotemperaturowych. Chemia kompozytów betonowych (kohezja, adhezja a właściwości). Korozja chemiczna i elektrochemiczna. Organiczne materiały budowlane (tworzywa sztuczne). Stan szklisty, produkty uboczne energetyki i metalurgii w budownictwie.

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczenia stechiometryczne na przykładzie reakcji rozkładu, syntezy związków i hydratacji dla procesów zachodzących w materiałach budowlanych oraz reakcji w relacji materiał – otoczenie. Obliczanie składu procentowego i wagowego w układach wieloskładnikowych. Analiza roztworów; kontrola stężenia, odczyn, pH, pOH, iloczyn jonowy wody, dysocjacja – stała i stopień dysocjacji; obliczenia. pH wyciągów wodnych z cementu i stwardniałych zaczynów cementowych. Metale ciężkie i inne składniki szkodliwe w odciekach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem syudiów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Kurdowski: „Chemia materiałów budowlanych”
2. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning: „Chemia w budownictwie”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak