Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-106-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Barnat Andrzej (barnat@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat podsatwowych programów wspomagających inżyniera budownictwa BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student potrafi napisać podstawowe procedury obliczeniowe BG1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność obsługi podsatwowych programów komputerowych biurowych i obliczeniowych BG1A_U06, BG1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego BG1A_K01, BG1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat podsatwowych programów wspomagających inżyniera budownictwa + - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi napisać podstawowe procedury obliczeniowe + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność obsługi podsatwowych programów komputerowych biurowych i obliczeniowych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Błędy obliczeń i ich klasyfikacja; obliczenia przybliżone, uwarunkowanie zadania numerycznego i jego stabilność ; Arkusz kalkulacyjny, obliczenia (również w zbiorze liczb zespolonych), formuły, proste bazy danych, rysowanie wykresów . Algorytm metody najmniejszych kwadratów, interpolacja i aproksymacja funkcji z wykorzystaniem arkusza, przykłady rozwiązań różnymi sposobami. Metody przybliżonego rozwiązywanie równań nieliniowych; wykorzystanie funkcji „szukaj wyniku” i „solver” do ich rozwiązania; Metoda Gaussa i zmodyfikowana metoda Gaussa rozwiązywania układów równań liniowych, formuły tablicowe.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zawansowane obliczenie na kalkulatorze profesjonalnym i w arkuszu, rysowanie wykresu. Interpolacja i aproksymacja funkcji metodą najmniejszych kwadratów. Równania i układy równań liniowych, formuły tablicowe. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych. Obliczenia w zbiorze liczb zespolonych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z regulaminem studiów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie określono

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. M. Bourg: Excel w nauce i technica, Helion O’Reilly 2006.
1. 2. J. Stoer, R. Bulirsch: Wstęp do metod numerycznych. PWN Warszawa 1980.
2. G. A. Ralston: Wstęp do analizy numerycznej. PWN Warszawa 1975.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak