Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika teoretyczna
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-202-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Walaszczyk Jan (walaszcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat ruchu punktu oraz bryły BG1A_W09, BG1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu dynamiki BG1A_W05, BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy związane ze zjawiskami dynamicznymi BG1A_U04, BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność samokształcenia BG1A_K01, BG1A_K07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat ruchu punktu oraz bryły + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu dynamiki + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać problemy związane ze zjawiskami dynamicznymi + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność samokształcenia + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Sposoby opisania ruchu punktu. Sposób wektorowy i równaniami skończonymi. Współrzędna naturalna. Wyznaczanie prędkości i przyspieszenia punktu przy różnych sposobach opisu ruchu. Szczegółowe przypadki ruchu punktu. Ruch jednostajny, jednostajnie zmienny, ruch po okręgu koła, ruch złożony punktu. Proste przypadki ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. Ruch postępowy. Ruch obrotowy. Ruch płaski bryły. Skończony i chwilowy środek obrotu. Prędkość i przyspieszenie w ruchu płaskim. Pojęcia podstawowe dynamiki. Równania różniczkowe ruchu punktu. Ruch punktu pod działaniem siły stałej i zmiennej. Zasady dynamiki. Ruch drgający punktu materialnego, drgania swobodne oraz wymuszone. Drgania tłumione i nietłumione. Dynamika układu punktów materialnych. Pojęcie pracy. Energia kinetyczna. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Potencjalne pole sił. Zasada zachowania energii. Dynamika bryły sztywnej. Zasada prac przygotowanych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = [0,3(ocena z zaliczenia ćwiczeń aud.)] +[0,7(ocena z egzaminu)]

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Osiński: Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1995.
2. Z. Engel, J. Giergiel: Mechanika cz. I-III, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczonym do zaliczenia poprawkowego.
Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.
Egzamin obejmuje cały zakres obu semestrów.
Egzamin obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych zajęciach.