Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-205-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Małolepszy Jan (jmalo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Małolepszy Jan (jmalo@agh.edu.pl)
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych. BG1A_W12 Egzamin
M_W002 Zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. BG1A_W14 Egzamin
M_W003 Zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych. BG1A_U20 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów BG1A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podział materiałów budowlanych. Podstawowe właściwości materiałów. Rodzaje materiałów wiążących. Właściwości spoiw wapiennych. Właściwości i rodzaje spoiw gipsowych. Rodzaje i właściwości cementów. Rodzaje i właściwości kamienia budowlanego. Rodzaje i właściwości zapraw: tynkarskich, murarskich, posadzkowych. Rodzaje i właściwości ceramiki budowlanej: ceramiczne elementy ścienne, ceramiczne elementy stropowe, ceramiczne elementy pokryciowe, ceramika okładzinowa. Rodzaje i właściwości wyrobów wapienno-piaskowych. Rodzaje i właściwości szkła budowlanego. Metale i ich stopy: stal, aluminium, stopy cynku, cyny, ołowiu i miedzi. Rodzaje i właściwości drewna. Podział tworzyw sztucznych. Właściwości tworzyw sztucznych. Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękochłonnej. Wodochronne materiały izolacyjne.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badanie właściwości fizycznych spoiw budowlanych; Badanie właściwości izolacyjnych materiałów budowlanych; Badanie właściwości ceramicznych materiałów budowlanych; Badanie wpływu domieszek chemicznych na właściwości zaczynów cementowych i zapraw budowlanych; Badanie właściwości pokryć dachowych; Właściwości wybranych tworzyw sztucznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. Wyd. AGH Kraków 2008
• Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) – Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Arkady. Warszawa 2008
• Pampuch R. – Współczesne materiały ceramiczne. Wyd. AGH Kraków 2005
• Duggal S.K. – Building Materials. New Age International. New Dehli 2008
• Kurdowski W. – Poradnik technologa przemysłu cementowego. Arkady. Warszawa 1981 r.
• Kurdowski W. – Chemia cementu. PWN – Warszawa 1991 r.
• Osiecka E. – Materiały Budowlane. Tworzywa sztuczne. Wyd. PW Warszawa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak