Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-207-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Jakubowski Jacek (Jacek.Jakubowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Student zna podstawowe założenia i zasady upraszczające w wytrzymałości materiałów. Rozumie znaczenie modelu liniowo-sprężystego w wytrzymałości materiałów oraz jego ograniczenia. BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Egzamin,
Odpowiedź ustna
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe definicje i właściwości wektora naprężenia, tensora naprężenia, tensora odkształcenia, energii sprężystej. Wie do czego służą hipotezy wytężeniowe. BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student umie scharakteryzować podstawowe przypadki obciążenia prętów oraz wyznaczyć siły przekrojowe. BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Egzamin,
Odpowiedź ustna
M_U004 Student potrafi znaleźć naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia prętów ściskanych/rozciąganych i prętów zginanych. BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. BG1A_K01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Student zna podstawowe założenia i zasady upraszczające w wytrzymałości materiałów. Rozumie znaczenie modelu liniowo-sprężystego w wytrzymałości materiałów oraz jego ograniczenia. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe definicje i właściwości wektora naprężenia, tensora naprężenia, tensora odkształcenia, energii sprężystej. Wie do czego służą hipotezy wytężeniowe. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie scharakteryzować podstawowe przypadki obciążenia prętów oraz wyznaczyć siły przekrojowe. + + - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi znaleźć naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia prętów ściskanych/rozciąganych i prętów zginanych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Elementy konstrukcyjne, pręty. Założenia i zasady upraszczające w Wytrzymałości materiałów. Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Równowaga sił wewnętrznych i zewnętrznych. Siły przekrojowe. Próba rozciągania stali miękkiej i próba ściskania betonu. Prawo Hooke’a dla jednoosiowego rozciągania/ściskania. Wektor naprężenia, tensor naprężenia i jego właściwości. Naprężenia i kierunki główne, ekstremalne naprężenia styczne, stan naprężenia na płaszczyźnie (sigma,tau). Płaski i inne szczególne stany naprężenia. Odkształcenia liniowe i postaciowe, tensor odkształcenia i jego właściwości. Zmiana objętości. Uogólnione prawo Hooke’a. Energia sprężysta. Hipotezy wytężeniowe. Ogólne warunki projektowania (wymiarowania) prętów. Osiowe rozciąganie/ściskanie prętów, naprężenia, odkształcenia, energia sprężysta. Zginanie proste prętów pryzmatycznych, naprężenia, odkształcenia, energia sprężysta. Wzory Schwedlera-Żurawskiego. Równanie różniczkowe linii ugięcia. Zginanie ukośne. Ściskanie/rozciąganie mimośrodowe. Zginanie poprzeczne. Środek ścinania. Uproszczenia przy analizie stanu naprężenia prętów zginanych poprzecznie.

Ćwiczenia audytoryjne:

Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Wykresy sił osiowych, momentów zginających, sił poprzecznych, momentów skręcających. Stan naprężenia i odkształcenia, koło Mohra, równania fizyczne. Naprężenia zredukowane. Osiowe rozciąganie/ściskanie prętów. Zginanie proste prętów pryzmatycznych, naprężenia przy zginaniu, energia sprężysta. Linia ugięcia belek zginanych. Zginanie ukośne. Ściskanie/rozciąganie mimośrodowe. Zginanie poprzeczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych. Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny o pół stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział i zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest wcześniejszym zaliczeniem przedmiotu Mechanika teoretyczna (GBG-1-106).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

(1) Wolny S. Siemieniec A. Wytrzymałość materiałów. Cz. I i II. AGH, Kraków 2008. (2) Stewarski E., Jakubowski J., Bystrowski J.: Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwa AGH, Kraków 1999. (3) Gawęcki A. Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, AlmaMater 2003. (4) Bodnar A. Wytrzymałość Materiałów, Katedra Wytrzymałości Materiałów PK, Kraków 2004. (5) German J. Wytrzymałość Materiałów, konspekty wykładów podstawowych. Katedra Wytrzymałości Materiałów PK. (6) Piechnik S. Mechanika techniczna ciała stałego. Politechnika Krakowska 2007. (7) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN Warszawa 1998 (8) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, T. 1, T. 2. WNT Warszawa 1996 (9) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998. (10) Banasiak M., Grossman K., Trombski M.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998 (11) Grabowska J., Iwanczewska A.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Politechnika Warszawska, Warszawa 2001 (12) Paluch M. Mechanika teoretyczna, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002 (13) Iwulski Z., Klisowski R.: Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat. Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustalają prowadzący na początku semestru.