Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geodezja
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-301-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Wróbel Alina (alibel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat organizacji służby geodezyjnej w Polsce i dokumentacji geodezyjnej gromadzonej w ODGiK BG1A_W03, BG1A_W02
M_W002 Student posiada wiedzę o różnorodnych mapach i procedurach ich opracowania. BG1A_W03, BG1A_W02
M_W003 Student posiada wiedzę o podstawowych pomiarach geodezyjnych BG1A_W03
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z różnorodnych map i opracowań geodezyjnych BG1A_U14
M_U002 Student potrafi wykonać proste pomiary geodezyjne (sytuacyjne i wysokościowe) na małym obszarze BG1A_U14
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z geodetami, potrafi sformułować zadania geodezyjne BG1A_K06
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat organizacji służby geodezyjnej w Polsce i dokumentacji geodezyjnej gromadzonej w ODGiK + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o różnorodnych mapach i procedurach ich opracowania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o podstawowych pomiarach geodezyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z różnorodnych map i opracowań geodezyjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać proste pomiary geodezyjne (sytuacyjne i wysokościowe) na małym obszarze - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada przygotowanie do współpracy z geodetami, potrafi sformułować zadania geodezyjne + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Geodezja

Geodezja – podstawowe pojęcia. Organizacja służby geodezyjnej w Polsce. Dokumentacja geodezyjna. Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Kształt i wymiary Ziemi: geoida, elipsoida, kula, płaszczyzna. Odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę.
Mapa – definicja i cechy mapy (podział i nomenklatura, skale i treść, znaki umowne); mapa topograficzna, mapa zasadnicza, mapy tematyczne.
Odwzorowania kartograficzne. Odwzorowanie Gaussa-Krugera. Układy współrzędnych płaskich prostokątnych stosowane na mapach.
Systemy wysokości i układy wysokości.
Osnowy geodezyjne: sytuacyjne i wysokościowe (projektowanie, stabilizacja, pomiary elementów liniowych i kątowych, obliczenia współrzędnych punktów)
Pomiary wielkości geometrycznych: pomiary długości, pomiary kątów poziomych i pionowych, GPS. Pomiary niwelacyjne.
Metody pomiaru szczegółów terenowych. Rachunek współrzędnych.
Geodezyjna obsługa inwestycji. Mapy do celów projektowych.
Osnowa realizacyjna. Tyczenie obiektów: metody, dokumentacja.
Inwentaryzacja bieżąca i powykonawcza inwestycji.
Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń obiektów i powierzchni terenu.
Teledetekcja. Termografia. Mapy opracowywane metodą fotogrametryczną. Zastosowania fotogrametrii.
Numeryczny model terenu. Systemy GIS.
System ewidencji gruntów i budynków. Prace geodezyjne związane z obrotem nieruchomościami. Podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości. System ksiąg wieczystych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Zapoznanie się z mapami i pomiarami geodezyjnymi

Mapa, odwzorowania kartograficzne
Mapa topograficzna
Mapa zasadnicza
Mapa ewidencyjna
Zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie; osnowy; szkice terenowe – zasady rysunku geodezyjnego
Pomiary długości
Niwelacja
Pomiary kątów poziomych i pionowych
Pomiary tachimetryczne
Obliczanie współrzędnych; ocena dokładności wyników pomiarów i obliczeń
Obliczanie pól powierzchni
Obliczanie objętości na podstawie pomiaru i mapy
Wyznaczanie przemieszczeń budowli
Kolokwium zaliczeniowe
Zaliczenie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.5 (ocena z laboratorium) + 0.5 (ocena z kolokwium)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Gil: Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej. Uniwersytet Zielonogórski 2007. 2. W. Kosiński: Geodezja. Wydawnictwo SGGW 2005.
3. M. Wójcik, Wyczółek: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004.
4. S. Przewłocki: Geodezja dla kierunków nie geodezyjnych. PWN 2002.
5. S. Przewłocki: Geodezja dla inżynierii środowiska. PWN 2002.
6. E. Osada: Geodezja. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak