Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-303-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Stopa Maria (stopamar@wms.mat.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie definicję pochodnej cząstkowej , całki podwójnej i całki potrójnej . BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Umie stosować twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych do wyznaczania ekstremów funkcji. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Umie stosować całki podwójne i potrójne w geometrii i fizyce. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Umie rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu i równania liniowe wyższych rzędów o stałych współczynnikach. BG1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma podstawy do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. BG1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie definicję pochodnej cząstkowej , całki podwójnej i całki potrójnej . + + - - - - - - - - -
M_W002 Umie stosować twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych do wyznaczania ekstremów funkcji. + + - - - - - - - - -
M_W003 Umie stosować całki podwójne i potrójne w geometrii i fizyce. + + - - - - - - - - -
M_W004 Umie rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu i równania liniowe wyższych rzędów o stałych współczynnikach. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma podstawy do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Funkcje wielu zmiennych , pochodne cząstkowe , pochodna kierunkowa , różniczka i ekstrema funkcji wielu zmiennych. Wzór Taylora . Całki podwójne , potrójne i ich zastosowania w geometrii i fizyce. Równania różniczkowe zwyczajne.
Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia audytoryjne:
Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Trajdos, Matematyka, cz. III, WNT, Warszawa 1999,
2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2002.
3. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. IA i IB, PWN, Warszawa 2001.
4. W. Stankiewicz, W. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. II, PWN ,Warszawa 1983.
5. R.Leitner,Zarys matematyki wyższej dla studentów, cz. I , II , III , WNT , Warszawa1996 .

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak