Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-309-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Jakubowski Jacek (Jacek.Jakubowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Student rozumie podstawowe różnice pomiędzy nośnością przekrojów i układów prętowych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym. BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student umie oznaczyć wybrane właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów. Rozumie znaczenie badań laboratoryjnych w wytrzymałości materiałów. BG1A_U13, BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna
M_U002 Student potrafi wyznaczyć momenty, naprężenia i kąty skręcenia prętów skręcanych. BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 Student potrafi sprawdzić przekrój pręta prostego na wyboczenie. BG1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Egzamin,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Student rozumie podstawowe różnice pomiędzy nośnością przekrojów i układów prętowych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie oznaczyć wybrane właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe materiałów. Rozumie znaczenie badań laboratoryjnych w wytrzymałości materiałów. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć momenty, naprężenia i kąty skręcenia prętów skręcanych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi sprawdzić przekrój pręta prostego na wyboczenie. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego. + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Skręcanie prętów pryzmatycznych, naprężenia, odkształcenia, kąt skręcenia, energia sprężysta. Ścinanie techniczne. Stateczność prętów prostych. Nośność przekrojów i układów w stanie sprężysto-plastycznym. Inne wybrane problemy wytrzymałości materiałów. Podsumowanie kursu, przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia audytoryjne:

Skręcanie prętów pryzmatycznych o przekrojach kołowych i prostokątnych. Ścinanie techniczne. Wyboczenie prętów prostych. Nośność przekrojów i układów w stanie sprężysto-plastycznym, przykłady. Uzupełnienie i przypomnienie wybranych tematów z obu części kursu.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Próba statyczna rozciągania metali. Próba statyczna ściskania materiałów kruchych. Próba statyczna skręcania. Próba statyczna ścinania technicznego. Próba statyczna ściskania sprężyn śrubowych. Próba statyczna zginania. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 75 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,6), ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,2) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,2). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny o pół stopnia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Udział i zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest wcześniejszym zaliczeniem przedmiotów: Mechanika teoretyczna (GBG-1-106) i Wytrzymałość materiałów (GBG-1-207).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

(1) Wolny S. Siemieniec A. Wytrzymałość materiałów. Cz. I i II. AGH, Kraków 2008. (2) Stewarski E., Jakubowski J., Bystrowski J.,: Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwa AGH, Kraków 1999. (3) Gawęcki A. Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, AlmaMater 2003. (4) Bodnar A. Wytrzymałość Materiałów, Katedra Wytrzymałości Materiałów PK, Kraków 2004. (5) German J. Wytrzymałość Materiałów, konspekty wykładów podstawowych. Katedra Wytrzymałości Materiałów PK. (6) Piechnik S. Mechanika techniczna ciała stałego. Politechnika Krakowska 2007. (7) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość materiałów. PWN Warszawa 1998 (8) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów, T. 1, T. 2. WNT Warszawa 1996 (9) Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998. (10) Banasiak M., Grossman K., Trombski M.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. PWN Warszawa 1998 (11) Grabowska J., Iwanczewska A.: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Politechnika Warszawska, Warszawa 2001 (12) Paluch M. Mechanika teoretyczna, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002 (13) Iwulski Z., Klisowski R.: Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach. Wydawnictwa AGH, Kraków 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych konieczne jest wykonanie w semestrze wszystkich doświadczeń i obrona sprawozdań. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach audytoryjnych realizowany jest ten sam temat a na ćwiczeniach laboratoryjnych jest wolne miejsce przy stanowisku. Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych ustalają prowadzący na początku semestru. Egzamin obejmuje cały zakres obu semestrów Wytrzymałości materiałów (GBG-1-207 i GBG-1-307). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. Zasady przejściowe i odstępstwa obowiązujące tylko w semestrze zimowym 2012/2013 zostaną przedstawione na pierwszym wykładzie.