Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia betonu
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-310-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Małolepszy Jan (jmalo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Małolepszy Jan (jmalo@agh.edu.pl)
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna zasady projektowania i wytwarzania betonów i gazobetonów. BG1A_W12 Kolokwium
M_W002 Zna surowce przemysłu betoniarskiego, kruszywa, spoiwa, dodatki i domieszki. BG1A_W14 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe właściwości betonów i zakres ich stosowania. BG1A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać beton recepturowy pod kątem planowanego zastosowania i warunków eksploatacji. BG1A_U20 Kolokwium
M_U002 Potrafi zaprojektować mieszankę betonową. BG1A_U20 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi empirycznie sprawdzić podstawowe właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. BG1A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna zasady projektowania i wytwarzania betonów i gazobetonów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna surowce przemysłu betoniarskiego, kruszywa, spoiwa, dodatki i domieszki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe właściwości betonów i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać beton recepturowy pod kątem planowanego zastosowania i warunków eksploatacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować mieszankę betonową. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi empirycznie sprawdzić podstawowe właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rola betonu w budownictwie; Charakterystyka składników stosowanych do mieszanki betonowej; Właściwości mieszanki betonowej; Rola domieszek i dodatków mineralnych do betonu zwykłego; Podstawowe operacje technologiczne przy produkcji betonu zwykłego i komórkowego; Wzajemne oddziaływanie pomiędzy zaczynem a kruszywem; Podstawowe właściwości betonów zwykłych i lekkich; Korozja chemiczna betonów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badanie właściwości zapraw; Domieszki do zapraw i betonów; Korozja betonu; Badanie korozji stali w betonie; Projektowanie betonów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. AGH Uczel. Wyd. Nauk.-dydaktyczne. Kraków 2008
• Kurdowski W. – Chemia cementu. PWN – Warszawa 1991 r.
• Praca zbiorowa: W. Brylicki, A . Derdacka, M. Gawlicki, J. Małolepszy – Technologia budowlanych materiałów wiążących, P.W.Sz. W
• Giergiczny Z. i inni – Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement. Heidelberg Cement Group. Opole 2002
• Neville A. – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
• Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
• Jamroży Z. – Beton i jego technologie, PWN Warszawa 2001
• Szwabowski J. – Reologia mieszanek betonowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1999
• Czarnecki L. i inni (praca zbiorowa) – Beton według normy PN-EN 206-1 – Komentarz. Wyd. Polski Cement + P.K.N.. Kraków 2004
• Kuniczuk K. – Beton architektoniczny – wytyczne techniczne. Wyd. Polski Cement. Kraków 2011
• Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
• Fagerlund C. – Trwałość konstrukcji betonowych. Wyd. Arkady. Warszawa 1997
• Ściślewski Z. – Ochrona konstrukcji żelbetowych. Arkady Warszawa 1999
• Jatymowicz M., Siejko J., Zapotoczna-Sytek G. – Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1980

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak