Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika budowli
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-403-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia mechaniki budowli (podział konstrukcji inżynierskich, podpory konstrukcji budowlanych, rodzaje obciążeń). BG1A_W05, BG1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W002 Zna typowe układy konstrukcyjne stosowane w budownictwie. BG1A_W05, BG1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_W003 Zna metody mechaniki budowli pozwalające na wyznaczanie: linii wpływu wielkości statycznych, przemieszczeń liniowych i kątowych w układach prętowych oraz sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (metoda sił). BG1A_W05, BG1A_W04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć linie wpływu w układach statycznie wyznaczalnych. BG1A_U01, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi wyznaczyć przemieszczenia liniowe i kątowe w układach prętowych. BG1A_U04, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. BG1A_U04, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Potrafi zaprojektować efektywny układ prętowy (ramowy, kratowy, ramowo-kratowy, etc.) na podstawie zadanych założeń projektowych. BG1A_U01, BG1A_U04, BG1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. BG1A_K07, BG1A_K06, BG1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia mechaniki budowli (podział konstrukcji inżynierskich, podpory konstrukcji budowlanych, rodzaje obciążeń). + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typowe układy konstrukcyjne stosowane w budownictwie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody mechaniki budowli pozwalające na wyznaczanie: linii wpływu wielkości statycznych, przemieszczeń liniowych i kątowych w układach prętowych oraz sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych (metoda sił). + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć linie wpływu w układach statycznie wyznaczalnych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć przemieszczenia liniowe i kątowe w układach prętowych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć siły wewnętrzne w układach statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych poddanych działaniom obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprojektować efektywny układ prętowy (ramowy, kratowy, ramowo-kratowy, etc.) na podstawie zadanych założeń projektowych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe pojęcia służące do zrozumienia mechaniki budowli. Podział układów na statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne oraz chwiejne. Siły przekrojowe i ich wyznaczanie dla układów statycznie wyznaczalnych. Linie wpływu wielkości statycznych dla układów statycznie wyznaczalnych. Wyznaczanie przemieszczeń uogólnionych (liniowych i kątowych) dla układów liniowo sprężystych statycznie wyznaczalnych. Twierdzenia o wzajemności. Wzór Maxwella-Mohra. Metoda sił. Całkowanie graficzne metodą Wereszczagina. Równania kanonicze metody sił. Rozwiązywanie układów statycznie niewyznaczalnych od obciążeń statycznych, geometrycznych i termicznych. Uproszczenia stosowane w metodzie sił. Twierdzenie redukcyjne. Sprawdzenie poprawności wykonywanych obliczeń.

Ćwiczenia audytoryjne:

Uwalnianie więzów i obliczenia reakcji układów prętowych, belkowych i ramowych statycznie wyznaczalnych. Linie wpływu w układach statycznie wyznaczalnych. Obliczenia przemieszczeń z wykorzystaniem wzoru Maxwella-Mohra. Rozwiązywanie zadań metodą sił, układy statycznie niewyznaczalne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 53 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Aby przystąpić do modułu wymagane jest zaliczenie modułów Wytrzymałość materiałów (2 semesty) oraz Mechanika teoretyczna (2 semestry).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Marian Paluch: Podstawy mechaniki budowli. AGH.
 2. Marian Paluch: Mechanika budowli – Teoria i przykłady. AGH.
 3. Marian Paluch: Mechanika budowli – Teoria i przykłady. PWN.
 4. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 1. PWN.
 5. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip: Mechanika budowli. T. 2. PWN.
 6. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 1. Wydawnictwo PK.
 7. Bogdan Olszowski, Maria Radwańska: Mechanika budowli. T. 2. Wydawnictwo PK.
 8. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 1. Układy statycznie wyznaczalne. PWN.
 9. Zbigniew Cywiński: Mechanika budowli w zadaniach. T. 2. Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych. PWN.
 10. Jerzy Bogusz: Metoda sił. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
 11. Jerzy Bogusz: Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Wydawnictwo PK.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
 • Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów w trakcie semestru.
 • W terminie podstawowym ocena z zaliczenia jest średnią pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów z uwzględnieniem ewentualnych ocen z odpowiedzi.
 • Termin poprawkowy polega na poprawie jednego niezaliczonego kolokwium, a ocena z zaliczenia obliczana jest tak jak w terminie podstawowym (z uwzględnieniem poprawionej oceny).
 • Niezaliczenie więcej niż jednego kolokwium w trakcie semestru skutkuje brakiem zaliczenia!
 • Pozytywną ocenę z zaliczenia można podwyższyć przez poprawę najsłabiej napisanego kolokwium w terminie poprawkowym.
 • Nadrabianie zaległości odbywa się w równoległej grupie ćwiczeniowej w miarę możliwości dydaktycznych za zgodą prowadzącego zajęcia lub w wyjątkowych przypadkach w trybie indywidualnym.