Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy budownictwa drogowego i mostowego
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-406-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Więckowski Andrzej (andrzej@izwbit.pk.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawowe wiadomości o zasadach projektowania dróg, w tym dróg szybkiego ruchu oraz ulic. BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Student posiada podstawowe wiadomości o mostach i kierunkach rozwoju i zna części składowe oraz materiały stosowane do budowy mostów i obciążenia oddziałujące na obiekty mostowe. BG1A_W09, BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W003 Student posiada podstawowe wiadomości o sieci drogowej w Polsce i parametrach ruchu. BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W004 Student posiada podstawowe wiadomości o mostach betonowych i stalowych oraz o technologii budowy mostów. BG1A_W09, BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
M_W005 Student posiada podstawowe wiadomości o sieci kolejowej w Polsce, o transporcie tramwajami i miejskimi kolejami szybkimi. BG1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe elementy drogi w zakresie: trasowania, projektowania wysokościowego i przekrojów poprzecznych BG1A_U21, BG1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobrać podstawowe rozwiązania konstrukcyjne elementów obiektu mostowego dla występujących obciążeń BG1A_U21, BG1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania obiektów drogowych i mostowych na środowisko. BG1A_K03, BG1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawowe wiadomości o zasadach projektowania dróg, w tym dróg szybkiego ruchu oraz ulic. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawowe wiadomości o mostach i kierunkach rozwoju i zna części składowe oraz materiały stosowane do budowy mostów i obciążenia oddziałujące na obiekty mostowe. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada podstawowe wiadomości o sieci drogowej w Polsce i parametrach ruchu. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawowe wiadomości o mostach betonowych i stalowych oraz o technologii budowy mostów. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada podstawowe wiadomości o sieci kolejowej w Polsce, o transporcie tramwajami i miejskimi kolejami szybkimi. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe elementy drogi w zakresie: trasowania, projektowania wysokościowego i przekrojów poprzecznych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać podstawowe rozwiązania konstrukcyjne elementów obiektu mostowego dla występujących obciążeń + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę minimalizacji negatywnego oddziaływania obiektów drogowych i mostowych na środowisko. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
  1. Wprowadzenie, rys historyczny, charakterystyka sieci drogowej w Polsce, klasyfikacja dróg. Charakterystyka i mechanika ruchu drogowego (podstawowe parametry ruchu, ocena przepustowości i warunków ruchu).

  2. Zasady projektowania dróg (elementy składowe pasa drogowego i przekroje poprzeczne, trasowanie osi drogi, droga w planie sytuacyjnym, profil podłużny drogi). Drogi szybkiego ruchu – autostrady i drogi ekspresowe . Ulice – klasyfikacja ulic, zasady projektowania ulic, powiązanie ulic z siecią dróg, instalacje podziemne pod ulicami.

  3. Właściwości i rola transportu kolejowego, charakterystyka sieci kolejowej w Polsce, klasyfikacja kolei. Elementy składowe drogi kolejowej, nawierzchnia toru i podtorze. Tramwaje i miejskie koleje szybkie.

  4. Wiadomości ogólne o mostach i kierunki rozwoju. Zarządzanie i finansowanie mostów. Definicje, części składowe, podstawowe wymiary obiektów mostowych. Materiały stosowane do budowy mostów. Oddziaływania na obiekty mostowe wg EC-1.

  5. Klasyfikacja mostów ze względu na typ konstrukcji i przeznaczenie. Mosty betonowe i stalowe: typy i zakres stosowania. Technologie budowy mostów.

Ćwiczenia projektowe:

Elementy projektu koncepcyjnego odcinka drogi kołowej klasy IV lub V i wraz mostem z elementów prefabrykowanych (opis techniczny, obliczenia łuków pionowych i poziomych, plan sytuacyjny, skala 1 : 1000, profil podłużny, skala 1 : 100/1000, typowe przekroje poprzeczne, skala 1 : 50; przekrój poprzeczny przęsła mostu, schemat statyczny, zestawianie obciążeń, zwymiarowanie przekroju, technologia wykonania).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładu 60% oceny końcowej
Ocena z projektu 40% oceny końcowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie pierwszego semestru konstrukcji betonowych
Zaliczenie pierwszego semestru konstrukcji stalowych
Zaliczenie wytrzymałości materiałów
Zaliczenie pierwszego semestru mechaniki budowli
Zaliczenie mechaniki gruntów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Dziennik Ustaw nr 43 z 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
2.D. Brown – Mosty, 2005.
3.B. Bogdaniuk A. Massel – Podstawy transportu kolejowego 1999.
4.H. Pierzchała R. Grabowski – Drogi kołowe, ulice i węzły drogowe.
5.Wymagania techniczne dotyczące nawierzchni z V.2008 r.
6.Krystek R. i inni: Węzły drogowe i autostradowe. Warszawa, WKŁ 1998.
7.Datka St., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKiŁ, Warszawa 1999.
8.Furtak K.: Mosty zespolone. PWN. Warszawa – Kraków 1999.
9.Furtak K.: Mosty betonowe. Podstawy konstruowania i obliczania. Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
10. Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W.: Mostowe konstrukcje stalowo-betonowe. WKŁ. Warszawa 2007.
11. Czudek H.: Podstawy mostownictwa metalowego. Politechnika Warszawska.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń – oddanie w terminie, wszystkich przewidzianych w programie przedmiotu, zadań.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub uzupełnienie wiedzy w czasie konsultacji.