Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka skał i gruntów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-409-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz (tmajcher@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz (tmajcher@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe normy służące do określania parametrów podłoża gruntowego BG1A_W06 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Rozumie wpływ wykonywania robót ziemnych na przekształcenia terenu. BG1A_W17 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać niezbędne parametry geotechniczne gruntów dla projektowanego fundamentu. BG1A_U09 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry geotechniczne podłoża gruntowego BG1A_U22 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji. BG1A_K01 Egzamin,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe normy służące do określania parametrów podłoża gruntowego + - + - - - - - - - -
M_W002 Rozumie wpływ wykonywania robót ziemnych na przekształcenia terenu. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać niezbędne parametry geotechniczne gruntów dla projektowanego fundamentu. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry geotechniczne podłoża gruntowego + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Treść wykładów

Określenie fizyki skał i gruntów. Fizyczna struktura masywu skalnego. Elementy strukturalne oraz cechy strukturalne i teksturalne. Skały jako ośrodki trójfazowe. Podział i charakterystyka skał. Klasyfikacja własności fizycznych skał. Skały a grunty budowlane. Podział gruntów budowlanych. Kryteria podziału gruntów budowlanych. Budowa makroskopowa gruntów budowlanych. Strukturalne własności skał i gruntów. Hydrogazomechaniczne własności skał i gruntów. Mechaniczne własności skał. Własności sprężyste i odkształceniowe. Własności mechaniczne ośrodka gruntowego. Falowe własności skał. Dynamiczne moduły sprężystości. Termiczne własności skał oraz ich zmian z głębokością. Ogólne równania fizyki skał. Filtracyjny przepływ cieczy i gazu przez porowaty ośrodek skalny.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Treść ćwiczeń laboratoryjnych

Analiza granulometryczna. Oznaczenie parametrów skał sypkich oraz stanów zagęszczenia i zawilgocenia. Oznaczenie konsystencji gruntów spoistych. Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności skał w próbie bezpośredniego ścinania. Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności skał w próbie trójosiowego ściskania. Oznaczenie dynamicznych modułów sprężystości. Oznaczenie współczynnika pęcznienia. Oznaczenie edometrycznego modułu sprężystości. Oznaczenie współczynnika cieplnej rozszerzalności skał. Oznaczenie współczynnika filtracji skał. Oznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 43 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona odcen z egzaminu (waga 0,6) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw fizyki i mechaniki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Majcherczyk T.: Zarys fizyki skał i gruntów budowlanych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej Kraków 2000.
2. Ryncarz T.: Zarys fizyki górotworu. Śląskie wydawnictwo techniczne. Katowice 1993.
3. Wiłun Z. Zarys geotechniki. WKiŁ Warszawa 2007.
4. Majcherczyk T.: Badanie fizycznych własności skał. Wydawnictwo AGH, Kraków 1989.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Obecność obowiązkowa na wykładach
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia sprawdzana na ocenę. Terminowe oddawanie sprawozdań. Ćwiczenie laboratoryjne można odrobić w innej grupie w przypadku wolnego stanowiska oraz zgody prowadzącego zajęcia.
3. Możliwość przystąpienia do egzaminu tylko po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
4. Egzamin odbywa się w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Nieobecność na jednym z terminów egzaminu nie upoważnia do dodatkowego terminu.