Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanizacja w budownictwie i górnictwie
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-507-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Krauze Krzysztof (krauze@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym oraz ich wykorzystanie w procesach mechanizacyjnych BG1A_W24, BG1A_W23, BG1A_W10, BG1A_W18, BG1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym BG1A_W18, BG1A_W25 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W003 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym oraz ich wykorzystanie w procesach mechanizacyjnych BG1A_W24, BG1A_W23, BG1A_W10, BG1A_W18, BG1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym BG1A_W18, BG1A_W25 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym oraz ich wykorzystanie w procesach mechanizacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym + - + - - - - - - - -
M_W003 Znajomość budowy maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie ogólnym i specjalnym oraz ich wykorzystanie w procesach mechanizacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W004 Znajomość budowy i zasady pracy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Mechanizacja w budownictwie i górnictwie

  W czasie piętnastu wykładów przedstawione zostaną problemy związane z mechanizacją robót budowlanych i górniczych oraz budowa maszyn i urządzeń stosowanych w tych procesach (kompleksy).

 2. Mechanizacja w budownictwie i górnictwie

  W czasie piętnastu wykładów przedstawione zostaną problemy związane z mechanizacją robót budowlanych i górniczych oraz budowa maszyn i urządzeń stosowanych w tych procesach (kompleksy).

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. badania empiryczne procesu wiercenia, ładowania, frezowania, kopania

  Na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci podzieleni na zespoły kilkuosobowe prowadzą eksperymenty z wiertarkami, ładowarkami, kombajnami badając dany proces lub wyznaczając parametry maszyn. Na podstawie analizy wyników formułują wnioski.

 2. badania empiryczne procesu wiercenia, ładowania, frezowania, kopania

  Na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci podzieleni na zespoły kilkuosobowe prowadzą eksperymenty z wiertarkami, ładowarkami, kombajnami badając dany proces lub wyznaczając parametry maszyn. Na podstawie analizy wyników formułują wnioski.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych, prezentacji oraz obecności na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Przedstawiciel studentów otrzymuje na pierwszym wykładzie spis zalecanej literatury

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak