Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika górotworu
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
GBG-1-509-n
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz (tmajcher@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz (tmajcher@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko. BG1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkoóści i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. BG1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. BG1A_U22 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. BG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. BG1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Podsiada więdzę z zakresu wpływu wykonywania obiektów podziemnych na otaczający górotwór i środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wpływu wielkoóści i kształtu obiektu podziemnego na rozkład naprężeń w górotworze. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić lokalizację obiektu podziemnego w zależności od warunków geomechanicznych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi obliczyć obciążenie statyczne na obudowę tunelu. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki prowadzenia działalności budowlanej na środowisko naturalne przy realizacji obiektów podziemnych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zakres i zadania przedmiotu „geomechanika”. Górotwór jako ośrodek materialny w polu grawitacyjnym ziemskim. Górotwór jako ośrodek 1-fazowy stały. Pierwotny stan naprężenia i odkształcenia górotworu. Zależność składowych pierwotnego stanu naprężenia i odkształcenia górotworu od głębokości. Stan naprężenia górotworu w otoczeniu nieobudowanych wyrobisk korytarzowych. Rozkład naprężeń w otoczeniu wyrobiska korytarzowego o przekroju kołowym, o przekroju prostokątnym i o przekroju eliptycznym. Hipotezy wytężeniowe. Teoria sklepienia ciśnień. Obciążenie statystyczne obudowy wyrobisk korytarzowych. Teoria Sałustowicza. Teoria Protodiakonowa. Teoria Cymbariewicza. Teoria Bierbaumera. Obciążenie deformacyjne obudowy wyrobisk korytarzowych. Własności reologiczne górotworu. Obciążenie obudowy szybów w górotworze uwarstwionym. Zjawiska dynamiczne w górotworze.

Ćwiczenia projektowe:

W ramach projektu realizowane będą następujące zagadnienia: obliczanie rozkładów naprężeń wokół wyrobisk pionowych i poziomych o różnych przekrojach poprzecznych. Zastosowanie hipotez wytężeniowych. Określenie obciążeń statycznych na obudowę tuneli. Wyznaczanie bezpiecznych szerokości filarów między tunelami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,5) i oceny z projektu (waga 0,5).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy wiedzy z fizycznych własności skał i gruntów, mechaniki gruntów i wytrzymałości materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Majcherczyk. T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. Sałustowicz A.: Zarys mechaniki górotworu. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1968.
3. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza. Sląskie Wydawnictwo techniczne. Katowice 1994.
4. Ryncarz T.: Ruchy górotworu wywołane wyrobiskami podziemnymi. Wydawnictwa AGH. Kraków 1992.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność obowiązkowa na wykładach.
Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.